Oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie WZÓR

Jak napisać oświadczenie o odmowie składania zeznań? w każdej sprawie sądowej oraz na etapie postępowanie przygotowawczego pewna grupa osób może skorzystać z prawa do odmowy zeznań.

Wstęp

odmowa-skladania-zeznan-wzor-pdf-docPowyższe wynika z regulacji art. 182 ustawy kodeks postępowania karnego, zgodnie z którym prawo odmowy składania zeznań przysługuje świadkowi będącemu osobą najbliższą dla oskarżonego oraz świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

W takich sytuacjach sąd lub prowadzący postępowanie przygotowawcze – prokurator, Policja lub inny organ prowadzący postępowanie, powinien pouczyć świadka o przysługującym mu prawie do odmowy składania zeznań, a jeśli świadek ten skorzysta z przysługującego mu prawa bezwzględnie zwolnić go z obowiązku zeznawania.

Jak przygotować skuteczne oświadczenie o odmowie składania zeznań? pismo powinno spełniać szereg wymogów formalnych, dlatego, aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, który pobierzesz poniżej:

Odmowa składania zeznań wzór pisma wzór

Wniosek odmowa składania zeznań – kto może złożyć?

Katalog osób najbliższych, którym ustawodawca przyznał prawo do odmowy składania zeznań, zawiera art. 115 § 11 ustawy kodeks karny, zgodnie z którym osobą najbliższą jest:

  • małżonek
  • wstępny
  • zstępny
  • rodzeństwo
  • powinowaty w tej samej linii lub stopnia
  • osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek
  • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (partner, konkubent, konkubina).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że odmowa składania zeznań zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Sąd Najwyższy przysługuje również partnerom pozostającym w związkach homoseksualnych na podstawie art. 182 kpc.

Niemniej dodać należy, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem osobą najbliższą oskarżonemu nie musi być jego narzeczona, jeśli nie pozostaje z nim we wspólnym pożyciu.

Aby narzeczoną uznać można było za osobę najbliższą musi zostać spełniona przesłanka wspólnego pożycia, jak to ma miejsce w małżeństwie, czy w konkubinacie.

Dodatkowo odmowa składania zeznań przysługuje gdy osoba najbliższa dla świadka występuje w charakterze oskarżonego, w tym samym postępowaniu, w którym jest on przesłuchiwany.

Przy czym w odniesieniu do pozostałych oskarżonych świadek ten obowiązany jest składać zeznania, chyba że również z innymi oskarżonymi pozostaje w relacji, o której mowa w art. 115 § 11 kk.

 

Jak złożyć oświadczenie o odmowie składania zeznań?

Większość sądów wbrew ekonomii i praktycznemu podejściu wymaga, by oświadczenie o odmowie składania zeznań zostało złożone przez świadka ustnie i wniesione do protokołu.

Powyższe wynika z założenia, że osoba, która została wezwana w charakterze świadka, musi zdawać sobie sprawę, że oprócz uprawnień m.in. prawie odmowy zeznań, ciążą na niej obowiązki tj. stawienie się przed organem procesowym również, gdy świadek zamierza skorzystać z prawa do odmowy zeznań.

Dodatkowo przyjmuje się, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odmowy zeznań powinno być swobodne oraz pochodzić od osoby uprawnionej.

Powyższe warunki są możliwe do spełnienia jedynie w sytuacji, gdy świadek składa oświadczenie w formie ustnej przed prowadzącym sprawę, który może zweryfikować zarówno tożsamość świadka, jak i swobodę wypowiedzi (brak nacisku ze strony oskarżonego, członków rodziny, czy innych osób trzecich).

Z uwagi na powyższe pamiętać należy, że nie zawsze oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie jest honorowane przez sądy i organy prowadzące postępowania.

 

Kiedy odmowa składania zeznań na piśmie zostanie uwzględniona przez sąd?

W uchwale z dnia 2 października 2006 roku w sprawie I KZP 22/06 Sąd Najwyższy przyjął, że skorzystanie przez świadka z prawa odmowy zeznań (art. 182 § 1 k.p.k.) może nastąpić także przez złożenie oświadczenia (art. 186 § 1 k.p.k.) na piśmie.

Niemniej jak już wyżej wskazałam, większość sądów nadal praktykuje obowiązek osobistego stawiennictwa, co zostało wyrażone w wielu głosach.

Jeśli jednak świadek otrzyma wezwanie na sprawę z pouczeniem o możliwości złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zeznań, może przygotować i złożyć w sądzie – przed terminem sprawy lub na rozprawie – oświadczenie na piśmie.

W takim przypadku pomocnym okazać się może przygotowany przez nas wzór oświadczenia o odmowie składania zeznań.

 

Podsumowanie

Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań bądź osoba zwolniona z tego obowiązku jeśli zdecyduje, że nie będzie zeznawać w sprawie, a złożyła już wcześniej zeznania, sprawi, że zeznania te nie będą mogły służyć jako dowód w sprawie i nie będą mogły być odtworzone.

Co ważne: prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa bądź po rozwiązaniu stosunku przysposobienia.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze