Wniosek o zwolnienie z bycia świadkiem WZÓR

Jak napisać wniosek o zwolnienie z bycia świadkiem w sądzie? Osoba wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka ma obowiązek stawienia się w sądzie lub w siedzibie innego organu prowadzącego postępowanie karne. Nieusprawiedliwiona nieobecność świadka wiąże się z wysoką grzywną, a nawet karą aresztu do 30 dni.

Wstęp

wniosek-o-zwolnienie-z-bycia-swiadkiem-wzor-pdf-docW niektórych przypadkach możliwe jest jednak zastosowanie zwolnienia z obowiązku wystąpienia w charakterze świadka. Kiedy w takim razie można złożyć wniosek zwalniający z bycia świadkiem i jak takie pismo napisać? aby sąd uznał naszą prośbę, w piśmie znaleźć się powinny wszystkie niezbędne elementy i informacje stawiane pismom procesowym. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zwolnienie z bycia świadkiem, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zwolnienie z bycia świadkiem wzór

wniosek-o-zwolnienie-z-bycia-swiadkiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o zwolnienie z bycia świadkiem wzór

Prawo do odmowy składania zeznań a zwolnienie z zeznawania

Na początek należy podkreślić, że przepisy rozróżniają prawo do odmowy składania zeznań oraz sądowe zwolnienie z zeznawania.

Zgodnie z artykułem 185 Kodeksu postępowania karnego, prawo do zwolnienia z zeznawania ma każda osoba, która pozostaje w bliskim stosunku osobistym z oskarżonym. Zwolnienia z zeznawania nie stosuje się jednak z urzędu, lecz na odpowiedni wniosek świadka.

Czym innym niż zwolnienie z zeznawania w sądzie jest prawo odmowy zeznań przez świadka, o którym informuje artykuł 182 Kodeksu postępowania karnego. Przepis ten mówi o zwolnieniu z obowiązku składania zeznań osób najbliższych, co nie zależy od złożonego wniosku ani następczej decyzji sądu.

Jak czytamy w artykule 182 KPK [Prawo odmowy zeznań]:

“§ 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

§ 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.”

Dla porównania artykuł 185 KPK [Zwolnienie z zeznawania] mówi o tym, że:

Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie.

Uzyskanie zwolnienia od złożenia zeznania ma na celu uniknięcie eskalowania konfliktu wewnętrznego świadka pomiędzy jego lojalnością wobec oskarżonego a ustawowym obowiązkiem mówienia prawdy – z tego względu prawo to dotyczy osób pozostających z oskarżonym w „szczególnie bliskim stosunku osobistym”.

Świadek powołujący się na szczególnie bliski stosunek wobec oskarżonego, wniosek o zezwolenie na zwolnienie przez Sąd od złożenia zeznań może złożyć najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego przesłuchania, na rozprawie przed Sądem I instancji.

 

Uzasadnienie rezygnacji ze składania zeznań przez świadka

Czy można odmówić składania zeznań jako świadek w sądzie? Niekiedy jest to nawet konieczne. Mowa o sytuacji, w której osoba bliska oskarżonemu zostaje postawiona w obliczu konieczności dokonania wyboru między lojalnością wobec oskarżonego a obowiązkiem mówienia prawdy.

Przepisy Kodeksu postępowania karnego (artykuł 185) nie stanowią więc jedynie ochrony interesów oskarżonego. Ich głównym zadaniem jest ochrona interesów świadka.

Możliwość uzyskania zwolnienia z zeznań pozwala bowiem uniknąć konfliktu, jaki wynika z faktu składania zeznań przeciwko osobie, z którą świadka łączy więź emocjonalna.

Jednocześnie takie zwolnienie chroni świadka przed konsekwencjami (odpowiedzialnością karną) składania fałszywych zeznań czy też konfabulowania na korzyść oskarżonego.

Odmowa złożenia zeznań przez świadka

Odmowa składania zeznań przez świadka to prawo, które przysługuje osobom najbliższym oskarżonego. Rozpoczynając przesłuchanie świadka, sąd pyta go między innymi o imię, nazwisko czy wiek.

Jednocześnie informuje o karalności za fałszywe zeznania i poucza o prawie odmowy odpowiedzi na pytania i odmowy składania zeznań. Jest to właściwie ostatni moment, w którym świadek może z tego prawa skorzystać.

Prawo odmowy składania zeznań w charakterze świadka dotyczy osób najbliższych dla oskarżonego, czyli jego:

  • małżonka/małżonki,
  • wstępnych,
  • zstępnych,
  • rodzeństwa,
  • powinowatych w tej samej linii lub stopniu,
  • osób pozostających w stosunku przysposobienia,
  • osób pozostających we wspólnym pożyciu (także konkubentów lub konkubin).

Warto pamiętać, że prawo odmowy zeznań przysługuje także w przypadku ustania małżeństwa lub przysposobienia dziecka. Jeśli więc po rozwodzie była żona lub mąż chcą odmówić składania zeznań w sprawie, to mają do tego prawo, mimo że nie są już osobami bliskimi.

Również świadek będący osobą małoletnią ma uprawnienie do samodzielnego złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odmowy składania zeznań wobec oskarżonego, który jest dla niego osobą najbliższą.

Dodatkowo, prawo odmowy zeznań przysługuje też świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

 

Jeśli zaś chodzi o prawo świadka do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, to nie jest ono zależne od tego, czy świadek jest dla oskarżonego osobą najbliższą. Uchylić się od odpowiedzi może świadek, gdy udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo.

Poza tym świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności w sytuacji, kiedy treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 261. – Prawo odmowy zeznań – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

§ 2.Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

i

Art. 266. – Uprzedzenie świadka; przyrzeczenie – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Przed przesłuchaniem świadka uprzedza się go o prawie odmowy zeznań i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

§ 2.Przesłuchanie rozpoczyna się od zadania świadkowi pytań dotyczących jego osoby oraz stosunku do stron.

§ 3.Jeżeli świadek ma składać zeznania, odbiera się od niego przyrzeczenie, po pouczeniu go o znaczeniu tego aktu.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze