Cofnięcie wniosku o ściganie WZÓR + omówienie

Czy można cofnąć wniosek o ściganie? Istnieje grupa przestępstw, które są ścigane wyłącznie w trybie bezwzględnie wnioskowym. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa musi złożyć więc pokrzywdzony.

Zgłoszenie przestępstwa nie jest jednak równoznaczne z wnioskiem o ściganie, czy ukaranie. Dlatego pokrzywdzony ma prawo cofnąć swoje oskarżenie. Aby sprawa karna została umorzona, wymagane jest udzielenie zgody na cofnięcie wniosku o ściganie przez organ prowadzący postępowanie – będzie to prokurator lub sąd.

Wstęp

Jeśli chcesz wycofać wniosek ściganie, poniżej pobierzesz gotowy wzór wniosku o wycofanie oskarżenia oraz sprawdzisz, w jakich sytuacjach można wniosek o wycofanie oskarżenia złożyć i jakich formalności dopełnić, by został on uwzględniony.

Cofnięcie wniosku o ściganie – wzór

Czy mogę wycofać oskarżenie?

Czasem osoba zgłaszająca zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z czasem zmienia zdanie i chce wycofać oskarżenie.

Takie sytuacje zdarzają się najczęściej, jeśli poszkodowanego i podejrzanego wiążą relacje partnerskie, rodzinne lub przyjacielskie. Ale mogą mieć miejsce także wtedy, gdy doszło do zawarcia ugody, wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia, czy pojednania.

Z uwagi na powyższe należy odnieść się do kwestii materialno – formalnych. Warto wiedzieć, że cofnięcie wniosku o ściganie jest możliwie, jeśli zgłoszone przestępstwo zostało przez ustawodawcę zakwalifikowane jak przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Są to przestępstwa, w których organy ścigania podejmują postępowanie dopiero po otrzymaniu wniosku przez określoną osobę (pokrzywdzonego). Bez złożenia wniosku, postępowanie nie może być wszczęte, a osoba, która dopuściła się czynu zabronionego, nie może być ścigana.

Dla doprecyzowania wyjaśnić należy, że do grupy przestępstw ściganych na wniosek należą przede wszystkim te popełniane na szkodę osoby najbliższej.

Na wniosek ścigane są również groźby karalne, wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta, wykorzystanie bezradności lub wynikającego ze stanu umysłowego, lub psychicznego danej osoby braku rozpoznania znaczenia czynu dla poddania się czynnościom seksualnym, jeżeli stan ofiary nie jest wynikiem trwałych zaburzeń psychicznych oraz przestępstwo zgwałcenia.

Zaznaczyć należy, że poszkodowany nie musi podawać podstaw swojej decyzji. W treści wniosku można jednak wskazać na dojście do porozumienia, ugodę, przebaczenie, pojednanie itp.

 

Kiedy złożyć wniosek o wycofanie oskarżenia?

Jak już wskazałam, przepisy postępowania karnego przewidują odwołalność oświadczeń woli w zakresie zgłoszenia ścigalności przestępstwa wnioskowego. Wniosek o wycofanie ściągalności może złożyć poszkodowany, a w postępowaniu przed sądem również oskarżyciel posiłkowy i oskarżyciel prywatny.

Niemniej jednak w zależności od etapu postępowania osoba, która chce cofnąć wniosek o ściganie, musi zwrócić się do właściwego organu.

Zgodnie z regulacją art. 12 § 3 kodeksu postępowania karnego wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej (wcześniej było za zgodą sądu do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej).

W sprawach, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, cofnięcie wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego jest skuteczne, jeżeli nie sprzeciwi się temu oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie lub posiedzeniu. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

Artykuł 12 Kodeksu postępowania karnego w obecnym brzmieniu funkcjonuje od 5 października 2019 roku, a więc od wejścia  w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

W nowym brzmieniu przepisu wydłużono termin do cofnięcia wniosku o ściganie, aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

Zaznaczyć należy, że jest to jednak termin maksymalny, którego nie można wydłużyć. Jego uchybienie skutkować będzie obligatoryjnym odrzuceniem wniosku. Przywrócenie terminu na złożenie wniosku o cofnięcie oskarżenia nie jest dopuszczalne.

 

Skuteczne wycofanie oskarżenia

Po nowelizacji Kpk oskarżyciel publiczny może sprzeciwić się cofnięciu wniosku o ściganie. Zatem po otrzymaniu wniosku na rozprawie lub posiedzeniu przewodniczący będzie mógł umorzyć postępowanie, jeśli nie sprzeciwi się mu oskarżyciel publiczny obecnego na rozprawie lub posiedzeniu.

Przy czym jeśli prawidłowo zawiadomiony oskarżyciel publiczny (prokurator) nie będzie obecny na rozprawie, nie będzie miał również prawa złożenie sprzeciwu.

Natomiast jeśli oskarżyciel sprzeciwi się cofnięciu wniosku, postępowanie będzie toczyć się dalej. Dlatego tak ważne jest zastosowanie właściwego trybu postępowania.

Oprócz zachowania odpowiedniego terminu znacznie ma również rzetelne przygotowanie pisma. Pomocnym okazać się może przygotowany przez prawnika wzór wniosku o wycofanie oskarżenia, który możesz pobrać w górnej części niniejszego poradnika.

Podsumowanie

Wyrażenie zgody na cofnięcie wniosku o ściganie musi pochodzić od prokuratora lub sądu, a postanowienie o wyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku otrzymuje się korespondencyjnie.

Podstawa prawna:

Art. 12. KPK Wniosek o ściganie

§ 1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

§ 1a. Uzyskanie wniosku o ściganie należy do oskarżyciela. Jeżeli powodem uzyskania wniosku jest wyłącznie uprzedzenie przez sąd stron o możliwości zakwalifikowania czynu według innego przepisu prawnego, przewidującego ściganie na wniosek, uzyskanie wniosku o ściganie należy do sądu.

§ 2. W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek.

§ 3. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W sprawach, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, cofnięcie wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego jest skuteczne, jeżeli nie sprzeciwi się temu oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie lub posiedzeniu. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

Wycofanie wniosku o ściganie nie jest np. możliwe w przypadku przestępstwa zgwałcenia (art. 197 K.k.)

 

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze