Czynny żal – WZÓR, czyli autodonos do Urzędu Skarbowego

Boisz się odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowe? Nie wywiązałeś się z płatności podatkowej lub nie złożyłeś deklaracji? Sprawdź, czym jest tzw. czynny żal i pobierz wzór pisma do urzędu skarbowego.

Dowiedz się, jak uniknąć odpowiedzialności karnej z tytułu popełnionego czynu zgłaszając się do odpowiedniego Urzędu Skarbowego – wykazując skruchę i składając pismo o czynny żal.

Jak uniknąć odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe?

Obowiązkiem każdego podatnika, w tym przedsiębiorcy, jest opłacanie w ustawowym terminie podatków oraz składanie obligatoryjnych deklaracji.

Uchybienie tym obowiązkom może skutkować nałożeniem na podatnika kary grzywny, mandatu skarbowego, skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i orzeczenie przez sąd karny zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet wyroku kary pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność karną za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przewiduje m.in. ustawa z dnia 10 września 1999 roku kodeks karny skarbowy.

Podatnik, który chce uniknąć kary, powołując się na regulację art. 16 niniejszej ustawy, może sam zgłosić się do Urzędu Skarbowego, ujawniając swoje czyny (czynny żal druk).

Czynny żal wzór

Zdjęcie odpowiedzialności z takiego podatnika reguluje §1 art. 16, który stanowi, iż:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Czym jest czynny żal za przestępstwa i wykroczenia skarbowe?

Czynny żal polega na zgłoszeniu popełnienia danego czynu do Urzędu Skarbowego przez samego zobowiązanego.

Sprawca czynu podlegającego odpowiedzialności karnej powinien zawiadomić organ podatkowy o popełnieniu czynu zabronionego, podać istotne okoliczności jego popełnienia oraz uregulować należność publicznoprawną, jeżeli czyn, którego się dopuścił, polega na jej uszczupleniu.

Czynny żal może obejmować m.in.:

 • złożenie deklaracji po wymaganym terminie
 • złożenie zeznania podatkowego po terminie
 • nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych
 • wystawianie błędnych faktur
 • nieuiszczenie podatku dochodowego
 • nieuiszczenie podatku VAT
 • bezprawne stosowanie obniżonych stawek VAT i zwolnień
 • rozliczanie kosztów uzyskania przychodu, które na to nie pozwalają.

Zdjęcia odpowiedzialności karnej nie stosuje się do podatnika, który:

 • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego
 • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego
 • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego, albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 1 ustawy prawo karne skarbowe dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku
 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Jak dokonać autodonosu do Urzędu Skarbowego?

Czynny żal do Urzędu Skarbowego powinien zostać złożony we właściwym czasie, czyli zanim organy podatkowe rozpoczną własne postępowanie, wykryją wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z regulacją ustawy zawiadomienie będzie nieskuteczne, jeśli zostanie złożone, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej m.in. przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego, lub wykroczenia skarbowego – chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Autodonos może zostać wniesiony:

 • na piśmie w formie papierowej złożonym w kancelarii urzędu lub przesłanym listem poleconym (tę formę polecam)
 • w wersji elektronicznej przy użyciu skrzynki e-PUAP właściwego Urzędu Skarbowego lub portalu podatkowego
 • ustnie do protokołu we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Jak przygotować czynny żal do Urzędu Skarbowego?

Pismo zawierające tzw. czynny żal powinno spełniać wymogi pisma urzędowego. W jego treści zawrzeć należy:

 • dane składającego auto donos – imię, nazwisko, firma, numer NIP ewentualnie PESEL, REGON lub KRS, adres do korespondencji
 • dane adresata – Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego
 • ścisłe, aczkolwiek rzetelne opisanie charakteru popełnionego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego
 • opisanie istotnych okoliczności związanych z daną sprawą – warto odnieść się do zaistniałych trudności (choroba, utrata płynności finansowej związana ze zdarzeniem losowym, trudnościami technicznymi, zaniechaniem osób trzecich, nieuczciwością kontrahenta itp.) i złożyć potwierdzenie ich zajścia np. zaświadczenie lekarskie, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę podatnika itp.
 • dane osób, które miały związek z popełnionym czynem
 • informację, że przy popełnianiu czynu podatnik nie współdziałał z osobami trzecimi,
 • informację o tym, czy czyn został już naprawiony – wskazanie terminu zapłaty zaległych zobowiązań, złożenia deklaracji lub zeznania podatkowego.

W autodonosie warto podkreślić, że zdarzenie miało charakter incydentalny, czyli jednorazowy.

Jeśli zaniechanie zostało dopełnione, jako załącznikiem do autodonosu powinno być potwierdzenie zapłaty nieuiszczonej wcześniej należności podatkowej lub potwierdzenie złożenia zeznania/deklaracji.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze