Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej WZÓR

Jak napisać wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej? W przypadku śmierci pracownika – jego najbliższej rodzinie należy się odprawa. Przepisami kodeksu pracy ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej – jeśli śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy lub pobierania przez niego zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, a zmarły nie posiadał odpowiedniego ubezpieczenia.

Wstęp

wniosek-o-wyplate-odprawy-posmiertnej-wzor-pdf-docNiemniej nie każdy uprawniony do otrzymania odprawy pośmiertnej ma świadomość swoich praw. Dlatego sprawdź, czy należy Ci się taka odprawa i dowiedz się co zrobić, aby otrzymać pieniądze za śmierć osoby bliskiej. Dla szybkiego uzyskania ekwiwalentu pobierz też przygotowany przez nas, sprawdzony wzór wniosku o odprawę pośmiertną:

Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej wzór

wniosek-o-wyplate-odprawy-posmiertnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej wzór

Czym jest odprawa pośmiertna?

Odprawa pośmiertna to forma odszkodowania/ekwiwalentu, który należy się rodzinie zmarłego pracownika.

Suma ta z założenia jest formą wsparcia materialnego dla najbliższych zmarłego, którym przysługuje prawo do wypłaty renty rodzinnej.

Katalog osób uprawnionych jest ściśle określony, przez co o zapłatę odprawy pośmiertnej nie może ubiegać się każdy członek rodziny, o czym dokładniej dowiesz się poniżej.

Odprawa pośmiertna komu się należy?

Wniosek o odprawę pośmiertną złożyć mogą uprawnieni do wypłaty członkowie rodziny zmarłego. Będzie to:

 • małżonek
 • inni członkowie rodziny spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej zgodnie z regułami zawartymi w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, czyli dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka oraz rodzice.
kto-otrzyma-odprawe-posmiertna
Jak wypłacana się odprawę pośmiertną?

 

Odprawa pośmiertna jak liczyć?

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona m.in. od stażu pracy zmarłego pracownika u danego pracodawcy. I jeśli:

 • zmarły był zatrudniony krócej niż 10 lat oprawa wyniesie równowartość miesięcznego wynagrodzenia
 • zmarły pracował u danego pracodawcy dłużej niż 10 lat odprawa wyniesienie równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia
 • zmarły pracował w danym zakładzie pracy co najmniej piętnaście lat, odprawa powinna zostać wypłacona w kwocie odpowiadającej sześciu wynagrodzeń za pracę.

Dodać należy, że jeśli zmarły pobierał wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami zmiennymi w postaci nadgodzin lub premii, odprawę pośmiertną ustala się na podstawie średniej wysokości dodatków pieniężnych z okresu trzech ostatnich miesięcy.

Należy wspomnieć, że odprawa może zostać odpowiednio obniżona – jeśli uprawnionym do odprawy jest jeden członek rodziny, wówczas pracodawca wypłaca mu połowę kwoty wyliczonej zgodnie z wyżej opisanymi zasadami.

Zaznaczyć również należy, że wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej może zostać przez pracodawcę odrzucony. Odprawa po zmarłym pracowniku jest bowiem nienależna jeśli pracodawca ubezpieczył zmarłego pracownika na życie.

Wówczas zamiast zapłatę odprawy rodzina zmarłego otrzyma odszkodowanie, dopiero gdy wartość polisy jest niższa, niż kwota odprawy pracodawca zobowiązany jest wypłacić różnicę.

 

Jakie dokumenty do odprawy pośmiertnej?

Rodzina zmarłego pracownika, a dokładnie osoby uprawnione do renty rodzinnej, powinny zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę odprawy, jeśli nie przysługuje im ubezpieczenie z polisy na życie.

Wniosek o wypłatę co do zasady może zostać złożony ustnie, niemniej dla celów dowodowych oraz potrzeby dołączenia odpowiednich dokumentów, warto złożyć wniosek na piśmie.

Dla przyspieszenia załatwienia sprawy warto pobrać sprawdzony wzór wniosku o wypłatę odprawy pośmiertnej, by następnie do odpowiednio wypełnionego wniosku dołączyć jedynie wymagane dokumenty.

Będzie to:

 • akt zgonu zmarłego pracownika
 • akt małżeństwa, jeśli wnioskodawcą jest współmałżonek
 • akt urodzenia, gdy wniosek składa dziecko zmarłego
 • orzeczenie sądu, jeśli prawo do renty rodzinnej wynika z decyzji sądu
 • zaświadczenie z ZUS o spełnieniu przesłanek do uzyskania renty rodzinnej
 • kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy
 • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Termin wypłaty odprawy pośmiertnej

Żaden przepis kodeksu pracy, ani innych ustaw nie wskazuje terminu, w jakim należy złożyć wniosek o wypłatę odprawy. Ustawodawca nie wskazał również termin, w jakim pracodawca powinien odnieść się do wniosku i dokonać wypłaty ekwiwalentu.

Niemniej z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia w stosunku do roszczeń ze stosunku pracy, wniosek o przyznanie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej, należy złożyć w terminie trzech lat, od daty kiedy roszczenie stało się wymagalne.

Za datę wymagalności roszczenia przyjmuje się datę śmierci pracownika. Wniosek złożony po upływie trzech lat może zostać potraktowany przez pracodawcę jako przedawniony, pozwalając mu odmówić wypłaty.

Natomiast co do samej wypłaty, to jej szybkość może być uzależniona od zasad obowiązujących w danym zakładzie pracy.

Dlatego rodzina, której zależy na szybkiej wypłacie, nie powinna zwlekać ze złożeniem wniosku o wypłatę odprawy związanej ze śmiercią pracownika.

 

Podsumowanie

Jednym z podstawowych warunków otrzymania odprawy, jest warunek, aby śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

Art. 93. – [Zasady nabycia odprawy pośmiertnej] – Kodeks pracy.

§ 1.W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Wysokość odprawy jest zależna od okresu zatrudnienia pracownika u konkretnego pracodawcy.

Przy czym nie ma tu znaczenia wymiar czasu pracy – pracownik może pracować na cały etat, pół etatu, 3/4 etatu, itd. Znaczenia nie ma też podstawa zatrudnienia pracownika.

Co ważne: o przyznanie odprawy członkowie rodziny zmarłego pracownika powinni wystąpić w ciągu 3 lat od dnia śmierci pracownika, inaczej roszczenie to ulegnie przedawnieniu.

Aby ułatwić Ci otrzymanie odprawy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wniosek o wypłacenie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej.

Ciekawostka: rodzina wojskowego, który umarł w czasie służby – także może starać się o wypłatę odprawy mieszkaniowej, która jest odpowiednikiem odprawy pośmiertnej.

Koniecznie przeczytaj, jak napisać wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze