Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę WZÓR

Jak napisać podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę? Aby emeryt mógł nawiązać stosunek pracy z poprzednim lub nowym pracodawcą, musi zwolnić się z pracy przynajmniej na jeden dzień, a następnie zatrudnić ponownie. Przepisy nie mówią o tym, jak długo powinna trwać przerwa w zatrudnieniu. W celu otrzymania emerytury konieczne jest jednak przedstawienie w ZUS świadectwa pracy oraz wyrejestrowanie się z ubezpieczeń społecznych.

Wstęp

podanie-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-wzor-pdf-docA jak sporządzić podanie o ponowne zatrudnienie? w piśmie muszą znaleźć się niezbędne informacje, aby pismo spełniło formalne wymagania i wywołało oczekiwane skutki. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, który pobierzesz poniżej:

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę wzór

podanie-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-wzor-pdf-doc

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę wzór

Kontynuacja zatrudnienia po przejściu na emeryturę

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie odbiera pracownikowi możliwości kontynuowania zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Emeryt może więc kontynuować zatrudnienie, jeśli rozwiąże stosunek pracy – choćby na jeden dzień. Przepisy nie mówią bowiem o tym, jak długo powinna trwać taka przerwa w zatrudnieniu.

Mając rozwiązanie umowy o pracę za sobą – emeryt może przedstawić w ZUS świadectwo pracy i wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych, a następnie złożyć podanie o pracę po przejściu na emeryturę.

Wtedy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika emeryt ma prawo otrzymywać jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie ze stosunku pracy.

 

Czy emeryta można zatrudnić na podstawie umowy na czas określony?

Podanie o ponowne przyjęcie do pracy osoby uprawnione często składają równolegle z zawiadomieniem pracodawcy o przejściu na emeryturę.

W większości przypadków są one wtedy zatrudnione na podstawie umowy na czas nieokreślony, dlatego zarówno pracodawcy, jak i emerytowani pracownicy często zastanawiają się, czy mogą zostać zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony.

Ograniczenia dotyczące umów terminowych sprawiają, że nie można zawrzeć z pracownikiem więcej niż 3 umów na czas określony. Co więcej, łączny czas zatrudnienia na podstawie tych umów nie może przekroczyć także 33 miesięcy.

Jeśli jednak pracownik był do tej pory zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, limity określone przepisami można wykorzystać podczas kolejnego okresu zatrudnienia.

Krótko mówiąc, podanie o ponowne zatrudnienie pracownika emerytowanego może skutkować zatrudnieniem na czas określony, jeśli:

 • łączny czas umów nie przekroczy 33 miesięcy,
 • łączna ilość umów nie przekroczy trzech.

W pewnych okolicznościach limity te można również przekroczyć. Jeżeli istnieją obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy, uzasadniające przekroczenie ustawowych limitów dotyczących zawierania umów na czas określony, pracodawca może zawrzeć ponadlimitową umowę o pracę na czas określony z emerytowanym pracownikiem, pod jednym warunkiem –  że w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia takiej umowy zawiadomi o tym Państwową Inspekcję Pracy.

Jeżeli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, jego działanie zostanie potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika, grożące mandatem w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

 

Zatrudnienie emeryta a okres wypowiedzenia

Jaki okres wypowiedzenia umowy przysługuje emerytowanemu pracownikowi po ponownym przyjęciu go do pracy?

Chociaż pracownika, który rozwiązał umowę, przechodząc na emeryturę – można zatrudnić ponownie na czas określony, to przy ustalaniu okresu wypowiedzenia takiej umowy należy pamiętać, że konieczne jest wzięcie pod uwagę całego okresu zatrudnienia – również tego sprzed przejścia na emeryturę.

Może okazać się więc, że emeryt zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony wynoszący sześć miesięcy, dysponuje aż 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jeśli dla stron stanowi to problem, zawsze mogą jednak rozwiązać obowiązującą umowę za porozumieniem stron w dowolnym terminie.

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę

Jak napisać podanie o ponowne zatrudnienie? Pismo można dołączyć do zawiadomienia pracodawcy o przejściu na emeryturę, przy czym taki dokument jest właściwie jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o pracę i wcale nie musi informować o osiągnięciu wieku emerytalnego przez pracownika.

Jeśli jednak emeryt planuje kontynuować zatrudnienie, powinien złożyć na ręce pracodawcy zawiadomienie o przejściu na emeryturę oraz wypełniony wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę.

Prośba o ponowne zatrudnienie musi zawierać podstawowe elementy typowe dla pism o charakterze oficjalnym. W podaniu nie może zabraknąć:

 • daty i miejsca sporządzenia dokumentu,
 • danych pracownika,
 • danych pracodawcy,
 • odpowiedniego tytułu,
 • zwrotu zawierającego prośbę o ponowne zatrudnienie,
 • uzasadnienia podania,
 • podpisu pracownika.

Jak uzasadnić prośbę o ponowne zatrudnienie? Emeryt może przywołać między innymi takie argumenty, jak chęć dalszego rozwijania kariery, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, kontynuowania społecznej aktywności, i tak dalej.

 

Zatrudnienie emeryta a składki

Jakie składki musi odprowadzać za emeryta pracodawca, który zatrudnia go na podstawie umowy o pracę? Należy wiedzieć, że prawo do emerytury nie ma wpływu na obowiązek ubezpieczeniowy pracownika.

Oznacza to, że pracownik pobierający świadczenie emerytalne (przejście na emeryturę), zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi zostać objęty ubezpieczeniami, tak samo jak inni pracownicy niemający prawa do emerytury.

Pracodawca powinien odprowadzać więc za emeryta składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – jeśli pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W przypadku, gdy pracownik ukończył:

 • 55 lat w przypadku kobiet lub
 • 60 lat w przypadku mężczyzn,

pracodawca nie opłaca za niego składek na Fundusz Pracy ani na  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Konieczność opłacania składek za pracownika oznacza również obowiązek ponownego zgłoszenia go do ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZUA. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,70 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze