Wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę

Ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę to dla seniora rozwiązanie, pozwalające na uzyskanie dwóch świadczeń jednocześnie: emerytury oraz wynagrodzenia za pracę. Jednak, aby było to możliwe, ponowne zatrudnienie musi nastąpić zgodnie z przepisami. Bardzo istotne jest zatem osiągnięcie wieku emerytalnego, zwolnienie się z pracy – choćby na jeden dzień – i przedstawienie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych świadectwa pracy.

Wstęp

wzor-podania-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-pdf-docDopiero wtedy uprawniony do emerytury może nawiązać stosunek pracy ze swoim poprzednim lub nowym pracodawcą i otrzymywać równocześnie emeryturę i wynagrodzenie. O ponowne zatrudnienie powinien poprosić swojego przełożonego za pośrednictwem odpowiednio sformułowanego podania, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę

wzor-podania-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-pdf-doc

Wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę

Praca na emeryturze

Podanie o przejście na emeryturę nie przekreśla możliwości podjęcia ponownego zatrudnienia nawet u tego samego pracodawcy.

Na takie rozwiązanie może zdecydować się każdy senior, który woli kontynuować swoją aktywność zawodową, zamiast udawać się na zasłużony odpoczynek.

Co więcej, emeryt może potraktować taką możliwość jako szansę na dodatkowy zarobek. Dopuszczalne jest bowiem jednoczesne pobieranie świadczenia emerytalnego i wynagrodzenia za pracę. Senior musi spełnić jednak pewien warunek.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Przepis ten mówi o tym, że emeryt może wznowić zatrudnienie i zachować prawo do emerytury, jeśli rozwiąże stosunek pracy po nabyciu praw emerytalnych – chociaż na jeden dzień, ponieważ prawo nie określa, jak długo powinna trwać przerwa w zatrudnieniu.

Istotne jest jedynie, aby taka przerwa wystąpiła – wtedy pracownik może otrzymać świadectwo pracy i zgłosić się z nim do ZUS celem wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych.

Kiedy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę, pracownik uzyska świadczenie emerytalne i wyrejestruje się z ubezpieczeń społecznych, może złożyć u swojego byłego pracodawcy podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę.

Jeśli zostanie ono zaakceptowane, senior będzie otrzymywał i emeryturę, i wynagrodzenie za pracę.

 

Jak powinno wyglądać podanie o pracę po przejściu na emeryturę?

Podanie o pracę po przejściu na emeryturę senior składa najczęściej na ręce dotychczasowego pracodawcy. Może dokonać tego nawet równolegle z podaniem o przejście na emeryturę, czym zasygnalizuje pracodawcy swoje zamiary i upewni się, czy przełożony wyrazi zgodę na ponowne zatrudnienie.

Jak napisać podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę? Pismo tego typu musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • tytuł podania,
 • treść podania z prośbą o ponowne zatrudnienie,
 • uzasadnienie prośby,
 • podpis pracownika.

Aby przygotować pismo z prośbą o ponowne zatrudnienie, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę. Druk ułatwia bowiem sporządzenie dokumentu, zawierającego wszystkie niezbędne dane formalne.

Podanie o przyjęcie do pracy emeryta można uzasadnić różnymi argumentami. Najczęściej takie pismo nawiązuje do chęci dalszego rozwijania kariery, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności czy też kontynuowania aktywności społecznej.

Senior cieszący się dobrym zdrowiem fizycznym bardzo często nie chce bowiem spędzać większości swojego dnia samotnie w domu – woli nadal przebywać w otoczeniu swoich współpracowników, kształcić się i poszerzać swoje doświadczenie zawodowe.

Nierzadko podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę umotywowane jest też sytuacją finansową seniora. W końcu emerytura często nie wystarcza nawet na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych.

Jak wygląda ponowne zatrudnienie emeryta?

Ponowne zatrudnienie pracownika po przejściu na świadczenie emerytalne odbywa się na nieco innych zasadach, niż ponowne zatrudnienie pracownika, który nie nabył jeszcze prawa do emerytury.

Po pierwsze, emeryta można zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony, nawet jeśli przed złożeniem wypowiedzenia był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony.

Zasadniczo, istnieją ograniczenia dotyczące umów terminowych, które sprawiają, że nie można zawrzeć z jednym pracownikiem więcej niż 3 umów na czas określony lub umów na czas oznaczony, których czas trwania przekracza łącznie 33 miesiące.

W przypadku emerytów mamy jednak do czynienia z „odnowieniem limitu”, a to oznacza, że osobę na emeryturze da się zatrudnić na czas określony.

Kolejna różnica w zatrudnianiu emerytów dotyczy obowiązującego okresu wypowiedzenia. W tym przypadku, pod uwagę bierze się również okres zatrudnienia takiego pracownika sprzed przejścia na emeryturę.

 

Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której emeryt zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony, wynoszący sześć miesięcy, będzie objęty aż trzymiesięcznym (maksymalnym) okresem wypowiedzenia.

Zatrudnianie emeryta nie zwalnia jednak ani pracownika, ani pracodawcy z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Emeryt pobierający świadczenie emerytalne, jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia tak samo, jak pozostali pracownicy – nie posiadający prawa do emerytury.

Pracodawca odprowadza więc za zatrudnionego emeryta:

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – jeśli pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach, bądź o szczególnym charakterze,
 • składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeśli pracownik nie ukończył 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.

Warto pamiętać, że aby otrzymywać emeryturę i wynagrodzenie emeryt wyrejestrowuje się z ubezpieczenia w ZUS, dlatego pracodawca musi ponownie zgłosić go do ubezpieczeń.

Podsumowanie

Przy osiągnięciu wieku emerytalnego prawo do emerytury zostaje zawieszone bez względu na wysokość zarobków uzyskiwanych przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego w formie umowy o pracę.

Dlatego warto choćby na jeden dzień zwolnić się z pracy (np. wypowiedzenie umowy z dotychczasowym pracodawcą za porozumieniem stron) i ponownie zatrudnić się, przedkładając wcześniej pracodawcy przygotowany przez nas wzór podania o ponowne zatrudnienie.

Wtedy już w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika – emeryt otrzyma jednocześnie wynagrodzenie po ponownym zatrudnieniu – oraz emeryturę.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze