Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego WZÓR

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? jeśli pracownik w trakcie zatrudnienia uzupełni dokumentację wykazującą dłuższy staż pracy, pracodawca ma obowiązek wyrównać takiej osobie dodatek stażowy. Przełożony musi zatem na nowo wyliczyć staż pracy takiego pracownika i rozliczyć się z nim za okres trzech lat wstecz, ponieważ tyle wynosi termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Wstęp

Podanie-o-wyrownanie-dodatku-stazowego-wzor-pdf-docAby wniosek pracownika spełniał wszystkie formalne wymagania, w treści powinny znaleźć się niezbędne informacje i oświadczenie dotyczące przedmiotu sprawy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wyrównanie dodatku stażowego, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór

Podanie-o-wyrownanie-dodatku-stazowego-wzor-pdf-doc

Podanie o wyrównanie dodatku stażowego wzór

Jak wyliczyć wyrównanie dodatku stażowego?

Nie każda osoba pozostająca w stosunku pracy ma prawo do otrzymywania dodatku stażowego. Świadczenie to przysługuje pracownikom samorządowym i jest wyliczane w oparciu o podstawę zatrudnienia. Stanowi część stałą wynagrodzenia miesięcznego i nie jest wypłacane osobno.

Dodatek stażowy określa się jako procentowy stosunek do wynagrodzenia zasadniczego. Po pięciu latach pracy pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za pracę wieloletnią w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wysokość dodatku rośnie co roku o 1%, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia.

Wyrównanie dodatku stażowego polega na obliczeniu różnicy pomiędzy wypłacanym miesięcznie świadczeniem a tym, które należy się pracownikowi na podstawie nowo wyliczonego stażu pracy.

Podczas obliczeń pod uwagę bierze się dodatek w wysokości miesięcznej, nie rocznej.

 

Wyrównanie dodatku stażowego nauczycielowi

Nauczyciele należą do grupy pracowników, którym należy się dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy rok pracy.

Jeśli takie świadczenie nie zostanie wypłacone automatycznie po nabyciu prawa do jego otrzymania, należy złożyć do dyrektora pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego / wyrównania dodatku stażowego dla nauczyciela.

Warto wiedzieć, że do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia w zakładach pracy i inne okresy zatrudnienia, jeżeli podlegają one wliczeniu do okresu pracy na podstawie odrębnych przepisów.

Nauczycielowi do okresu pracy nie wlicza się pracy w innym zakładzie, w którym był lub jest zatrudniony jednocześnie.

Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela przysługuje bez względu na to, czy pracownik dokumentuje swój staż pracy. Długość stażu ma bowiem charakter obiektywny.

Wyrównanie dodatku stażowego 3 lata wstecz (licząc od dnia ustania pierwszego zatrudnienia) wypłaca się jednak po udokumentowaniu stażu pracy – dopiero wtedy możliwe jest ustalenie faktycznej długości stażu.

 

Wyrównanie dodatku stażowego praca na roli

Z możliwości wliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy mogą skorzystać tylko ci pracownicy, w przypadku których możliwość wliczania do stażu pracy okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy przewidują przepisy, postanowienia układu zbiorowego pracy lub porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania.

Poza tym wniosek o dodatek stażowy przyznany na podstawie okresu pracy na roli może zostać rozpatrzony pozytywnie jeśli pracownik:

  • prowadził gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie swojego małżonka,
  • pracował w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców lub teściów, po czym objął gospodarstwo i prowadził je samodzielnie lub ze współmałżonkiem (odnosi się do okresów pracy sprzed 1 stycznia 1983 roku i po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia),
  • pracował w gospodarstwie domowym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin (odnosi się do okresów  po 31 grudnia 1982 roku i po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia).

Wyrównanie dodatku stażowego a odsetki

Ciężar udowodnienia stażu pracy spoczywa na pracowniku. Pracodawca ma natomiast prawo, a nie obowiązek żądać od pracownika dokumentów, które potwierdzają dotychczasowe zatrudnienie.

W interesie pracownika jest przedstawienie dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych.

Nie zmienia to faktu, że pracownik uzyskuje prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku z chwilą spełnienia kryterium stażowego, a nie z chwilą jego udokumentowania.

Jeśli złoży wniosek o wyrównanie dodatku stażowego, pracodawca powinien przeliczyć staż pracy i na nowo ustalić przysługujący dodatek, a także wypłacić wyrównanie odpowiadające różnicy pomiędzy tymi wyliczeniami.

Dodatkowo, na żądanie pracownika musi wypłacić mu należne ustawowo odsetki za zwłokę (13% w stosunku rocznym).

 

Błędnie naliczony dodatek stażowy

Zaniżenie kwoty należnego dodatku stażowego wymaga jego wyrównania. Co natomiast w sytuacji, kiedy pracownik otrzymywał wyższą niż należna kwotę dodatku stażowego?

W takim przypadku powstałą różnicę traktuje się jako należność nienależną. Konieczne staje się więc wystąpienie do pracownika z wezwaniem o dokonanie zwrotu.

Osoba zatrudniona powinna zwrócić nadpłacone wynagrodzenia, zaś zakład powinien rozliczyć je jako nienależnie pobrane świadczenie.

Korekta dodatku stażowego

Podanie o wyrównanie dodatku stażowego obliguje pracodawcę do ponownego wyliczenia stażu pracy pracownika i należnego mu z tego tytułu dodatku.

Przełożony musi wypłacić wyrównanie w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym miesięcznie świadczeniem a tym, które należało się pracownikowi (za trzy lata wstecz).

Konieczna jest także korekta raportów i deklaracji ZUS, wypełnianych na podstawie niższej kwoty wynagrodzenia całościowego.

Podsumowanie

Prawo pracownika do wyrównania dodatku stażowego jest niezbywalne, mało tego, pracownik może starać się również o zaliczenie do stażu pracy wcześniejszego zatrudnienia za wieloletnią pracę.

Nawet późniejsze udokumentowanie przez pracownika jego uprawnień oznacza dla pracodawcy obowiązek wyrównania dodatku stażowego nie dalej jak za 3 lata wstecz, licząc od dnia dostarczenia dokumentów przez pracownika.

Kiedy otrzymasz wypłatę dodatku stażowego?

Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1)począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik samorządowy nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego WZÓR”
  1. Czyli do wniosku muszę tylko dołączyć dokumenty potwierdzające czas trwania zatrudnienia i wysokość etatu? i jeszcze mam pytanie: co robić jeśli zakład pracy nie naliczył dodatku stażowego?

Comments are closed.