Rezygnacja z zatrudnienia po stażu WZÓR pisma

Jak napisać rezygnację z zatrudnienia po stażu? Co do zasady, nie istnieją żadne przepisy, które obligowałyby pracodawcę do zatrudnienia stażysty w zakładzie pracy po odbyciu stażu z Urzędu pracy. Jeśli pracodawca i stażysta wyrażają wolę nawiązania stosunku pracy, to obowiązują ich postanowienia Kodeksu pracy. Oznacza to, że istnieje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem.

Wstęp

rezygnacja-z-zatrudnienia-po-stazu-wzor-pisma-pdf-docCzy po odbyciu stażu bezrobotny musi podpisać umowę o pracę z pracodawcą? są sytuacje, w których nie trzeba tego robić, jak zatem napisać rezygnację z zatrudnienia po stażu? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej rezygnacji, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z zatrudnienia po stażu wzór pisma

rezygnacja-z-zatrudnienia-po-stazu-wzor-pisma-pdf-doc

Rezygnacja z zatrudnienia po stażu wzór

Umowa stażowa a możliwość zrezygnowania z pracy po odbyciu stażu

Każdy program stażowy realizowany jest na podstawie umowy zawartej ze starostą powiatowym. Okres obowiązywania umowy stażowej wynosi od 3 do 12 miesięcy. W tym czasie osobie bezrobotnej odbywającej staż przysługuje tak zwane stażowe, w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Obowiązek przyjęcia do pracy bezrobotnego, który ukończył staż, może wynikać z treści umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a Urzędem pracy. Jeśli taki zapis nie pojawia się w zawartym między stronami kontrakcie, pracodawca nie ma obowiązku proponować stażyście posady.

Urzędy pracy często wprowadzają jednak oceny punktowe podczas rozpatrywania wniosków o zorganizowanie stażu. Wtedy dodatkowe punkty otrzymuje pracodawca, który zadeklarował chęć przyjęcia stażysty po zakończeniu umowy stażowej.

Obowiązek zatrudnienia występuje w przypadku realizacji bonu stażowego lub bonu zatrudnieniowego. W pierwszym przypadku pracodawca na okres 6 miesięcy przyjmuje na staż osobę bezrobotną i musi później zatrudnić ją na okres kolejnych 6 miesięcy.

Natomiast przy bonie zatrudnieniowym pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres aż 18 miesięcy.

W zamian za to starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy. Refundacja stanowi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Czy można zrezygnować z zatrudnienia po odbyciu stażu?

Inną sytuacją jest rezygnacja z zatrudnienia po stażu przed zawarciem z pracodawcą umowy o pracę, a inną rezygnacja z samego podpisania takiej umowy po odbyciu stażu. W pierwszym przypadku strony obowiązują już przepisy Kodeksu pracy – w przypadku umowy o pracę – lub Kodeksu cywilnego – w przypadku umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Odpowiedź na pytanie: „czy mogę zrezygnować z zatrudnienia po odbyciu stażu?” w przypadku osób, które zawarły już umowę z pracodawcą – jest więc twierdząca. Jeśli była to umowa o pracę, pracownik może zwolnić się z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w dowolnym momencie.

Z kolei odpowiedź na pytanie: „czy po stażu muszę podpisać umowę o pracę?” zależy wyłącznie od postanowień umowy stażowej, którą bezrobotny zawiera z organizatorem stażu (pracodawcą) za pośrednictwem Urzędu pracy. Jeśli taka umowa przewiduje okres zatrudnienia po odbyciu stażu – na przykład trzymiesięczny – to bezrobotny ma obowiązek taką pracę podjąć.

W sytuacji, kiedy zechce z niej zrezygnować, będzie to traktowane niemal tak samo, jak przerwanie samego stażu. Oznacza to, że bezrobotny musi liczyć się z konsekwencjami podjęcia takiej decyzji.

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z pracy po skończeniu stażu?

Rezygnacja z zatrudnienia po stażu bez konsekwencji możliwa jest wtedy, kiedy spełnione zostaną założenia programu stażowego, tj. aktywizacja zawodowa bezrobotnego. Jeżeli więc stażysta znajdzie inną pracę lub założy własną działalność po odbyciu stażu, może zrezygnować z podpisywania umowy bez żadnych konsekwencji.

Natomiast w przypadku, kiedy oświadczenie o rezygnacji z zatrudnienia po stażu uzasadnione będzie przyczynami osobistymi, innymi niż ciężka choroba czy hospitalizacja, stażysta musi liczyć się z tym, że zostanie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej.

Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja czy odmowa przyjęcia innej formy pomocy ze strony Powiatowego Urzędu Pracy grozi utratą statusu bezrobotnego na okres:

  • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania stażu,
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Co ważne, rezygnujący z podpisania umowy stażysta nie jest jednak obciążony obowiązkiem zwrotu kosztów wypłaconego stypendium stażowego.

Konieczność uzasadnienia rezygnacji z podjęcia pracy po odbyciu stażu oznacza, że bezrobotny ma szansę wytłumaczyć swoją decyzję i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji odmowy podjęcia pracy.

Będzie tak jednak wyłącznie w sytuacji, kiedy użyte przez bezrobotnego argumenty zostaną uznane za naprawdę istotne. Przykładowo, uzasadniona będzie rezygnacja z podjęcia pracy przez bezrobotnego, który:

  • nie może wykonywać pracy na danym stanowisku z uwagi na stan zdrowia, co wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego,
  • opiekuje się dzieckiem: w przypadku matki w okresie, przez który przysługiwałby jej zasiłek macierzyński, a w przypadku ojca w obliczu śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę lub rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Słowo końcowe

Wielu bezrobotnych, w tym także bezrobotnych absolwentów korzysta z możliwości odbycia stażu za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, a wielu pracodawców jest w stanie później zatrudnić stażystę, jeśli ten spisze się na swoim stanowisku w trakcie odbywanego stażu.

Niestety dla jednej jak i dla drugiej strony zdarzają się czasem sytuacje, że np. z powodu podjęcia zatrudnienia w innym zakładzie pracy – stażysta musi zrezygnować z obecnego pracodawcy zaraz po zakończeniu stażu.

W przypadku stażu pojawia się także trzecia strona, którą jest urząd pracy. Za pośrednictwem urzędu pracy dopełniają się wszelkie formalności związane z podjęciem stażu i jego kontynuacją i zakończeniem.

W zależności od rodzaju stażu bardzo często urząd pracy wymaga, aby po zakończeniu stażu, podpisać umowę o pracę z pracodawcą, na okres choćby 3 miesięcy (czyli zakończeniu stażu musisz podpisać umowę), a w przypadku niedopełnienia tego obowiązku stażysta zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego.

Również kiedy ma miejsce przerwanie stażu, a pracodawca zobowiązał się na podjęcie zatrudnienia po zakończeniu stażu – pracownik w urzędzie pracy zbada sprawę i nałoży na stażystę karę, chyba że dobrze uzasadnisz swoją rezygnację.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze