Odmowa zatrudnienia po stażu WZÓR pisma

Jak napisać odmowę zatrudnienia po stażu? odmowa zatrudnienia po ukończeniu stażu a rezygnacja z pracy po stażu to dwie zupełnie inne sytuacje – o czym powinien pamiętać każdy stażysta. Co do zasady jednak – jeśli istnieją uzasadnione przeszkody do tego, by podjąć zatrudnienie u danego pracodawcy po odbyciu stażu z urzędu pracy, to wcale nie trzeba tego robić…

Wprowadzenie

odmowa-zatrudnienia-po-stazu-wzor-pisma-pdf-docCo warto wiedzieć na temat rezygnacji ze stażu i odmowy zatrudnienia po stażu oraz jak napisać taką rezygnację? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odmowy zatrudnienia po stażu, który pobierzesz poniżej:

Odmowa zatrudnienia po stażu wzór pisma

odmowa-zatrudnienia-po-stazu-wzor-pisma-pdf-doc

Odmowa zatrudnienia po stażu wzór pisma

Umowa stażowa z urzędu pracy

Bezrobotny, który bierze udział w programie stażowym z urzędu pracy, jakim jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – podpisuje tak zwaną umowę stażową obejmującą średnio okres od 3 do 12 miesięcy. W tym czasie przysługuje mu wynagrodzenie za staż, czyli „stażowe” w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Z umowy stażowej może wynikać obowiązek przyjęcia do pracy bezrobotnego, który ukończył staż z urzędu pracy. Umowę tego typu zawierają bowiem trzy podmioty:

 • przedsiębiorca/organizator stażu,
 • urząd pracy (PUP),
 • bezrobotny-stażysta.

Obowiązek zatrudnienia stażysty często pojawia się w umowie stażowej z uwagi na fakt, że deklaracja chęci zatrudnienia bezrobotnego po stażu jest zwykle dodatkowo punktowana w procesie poszukiwania organizatorów stażu.

Właśnie dlatego firmom niejako opłaca się zorganizowanie stażu i zaproponowanie w umowie obowiązek zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu z urzędu pracy.

Poza tym, zapisy tego typu pojawiają się także w przypadku realizacji bonu stażowego lub bonu zatrudnieniowego.

W przypadku bonu stażowego pracodawca zobowiązał się, że:

 • musi przyjąć bezrobotnego na 6-miesięczny staż,
 • musi zatrudnić stażystę na kolejnych 6 miesięcy.

W przypadku bonu zatrudnieniowego pracodawca musi natomiast zatrudnić stażystę na okres aż 18 miesięcy. W zamian za to otrzyma od starosty refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne za okres 12 miesięcy.

Czy można zrezygnować z zatrudnienia po stażu?

W sieci często pojawia się pytanie: „czy stażysta może zrezygnować z zatrudnienia po stażu?”. Zagadnienie to dotyczy oczywiście stażu dla osób bezrobotnych, organizowanego we współudziale z urzędem pracy.

Należy wiedzieć więc, że decydując się na staż z urzędu pracy, bezrobotny zawiera umowę stażową z pracodawcą – firmą, która jest trzecią stroną takiej umowy.

Dokument może uwzględniać obowiązek podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu. Zwykle nie jest to długi okres, najczęściej nie przekracza kilku miesięcy.

Jeśli jednak stażysta nie podejmie zatrudnienia, musi liczyć się z takimi samymi konsekwencjami, jakimi skutkuje rezygnacja ze stażu z urzędu pracy, czyli przerwanie stażu lub odmowa podjęcia stażu.

 

Zatrudnienie po stażu – odmowa

Odmowa zatrudnienia po ukończeniu stażu bez uzasadnionej przyczyny wywołuje podobne skutki, co odmowa przyjęcia propozycji pracy czy odmowa przyjęcia jakiejkolwiek innej formy pomocy ze strony urzędu pracy.

Za tego typu działania osobie zarejestrowanej grozi utrata statusu bezrobotnego i związanych z tym statusem przywilejów (między innymi darmowego ubezpieczenia zdrowotnego jakie gwarantuje urząd pracy czy zasiłku dla bezrobotnych) na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania stażu/odmowy podjęcia pracy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Rezygnacja z zatrudnienia po stażu z urzędu pracy odbiera stażyście status bezrobotnego, ale nie wiąże się z kosztami finansowymi, to znaczy: stażysta nie ma obowiązku zwrotu kosztów wypłaconego mu stypendium stażowego, ponieważ odbył staż, nie podjął jedynie pracy po stażu.

Skoro rezygnację z zatrudnienia po stażu powinno się uzasadnić, to znaczy, że da się uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z odmową – możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, o ile oświadczenie o rezygnacji zostanie odpowiednio uargumentowane. Zatem jak obejść obowiązek zatrudnienia po stażu z urzędu pracy?

Jak uzasadnić rezygnację z pracy po stażu?

Jeśli oświadczenie o rezygnacji z zatrudnienia po stażu zostanie odpowiednio uzasadnione, bezrobotny-stażysta nie zostanie pozbawiony swojego statusu. Takie uzasadnienie musi być jednak naprawdę obiektywne.

Przykładowo, za zrozumiałą zostanie uznana odmowa z powodu:

 • ciężkiej choroby i hospitalizacji,
 • braku możliwości wykonywania pracy na danym stanowisku z uwagi na stan zdrowia – należy podeprzeć zaświadczeniem lekarskim (np. zwolnienie lekarskie),
 • braku możliwości podjęcia pracy z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem (w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego w przypadku matki oraz w okolicznościach śmierci matki, rezygnacji matki z prawa do zasiłku macierzyńskiego lub porzucenia dziecka przez matkę),
 • odmowa z powodu podjęcia zatrudnienia stażysty w innym zakładzie pracy.

Poza tym, bezrobotny nie zostanie ukarany za rezygnację z zatrudnienia po stażu, jeśli spełni założenia programu stażowego. Takim założeniem jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa.

Oznacza to, że stażysta, który po odbyciu stażu znajdzie inną pracę lub założy własną działalność gospodarczą, powinien mieć prawo do złożenia odmowy bez żadnych konsekwencji.

Uzasadnienie, które odnosi się do przyczyn osobistych – na przykład braku sympatii do przełożonego lub współpracowników bądź samej pracy – nie będzie zasadnym argumentem. W takim przypadku stażysta musi liczyć się z konsekwencjami w urzędzie pracy.

 

Czy można zrezygnować z pracy po stażu?

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, kiedy stażysta podejmie pracę u organizatora stażu, ale z różnych powodów zechce z niej zrezygnować. Na tym etapie strony obowiązują już nie zapisy umowy stażowej, lecz Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego, w zależności od rodzaju zawartej umowy.

Jeśli stażysta podjął zatrudnienie po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę, będzie obowiązywał go okres wypowiedzenia uzależniony od stażu pracy. W tym przypadku nie może on wypowiedzieć umowy z dnia na dzień. Inną możliwość stanowi zawarcie porozumienia z pracodawcą i ustalenie dowolnego terminu rozwiązania umowy, również ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku umowy zlecenia czy umowy o dzieło, okres wypowiedzenia wymagany przez przepisy Kodeksu pracy nie obowiązuje. Zazwyczaj możliwe jest więc wypowiedzenie umowy w dowolnym momencie. Dokładniejsze zasady określa jednak sama umowa, którą podpisały strony.

Podstawa prawna:

 • przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149)
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
 • niektóre postanowienia kodeksu pracy,

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze