Wniosek o przerwanie stażu WZÓR

Jak napisać wniosek o przerwanie stażu? Nawet osobom, które długo starają się o staż z UP i chętnie zaczynają pracę, zdarza się stanąć w obliczu sytuacji, która zmusza je do rezygnacji lub przerwania stażu w trakcie jego trwania. Chociaż różne zdarzenia losowe mogą uzasadniać taką decyzję, to jednak Urząd pracy, będący pośrednikiem pomiędzy pracownikiem zarejestrowanym jako osoba bezrobotna a zakładem pracy, narzuca w związku ze stażem określone obowiązki formalne na każdego stażystę.

Wstęp

wniosek-o-przerwanie-stazu-wzor-pdf-docJeśli więc podejmuje on decyzję o rezygnacji lub przerwaniu stażu, musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Jak zatem sporządzić skuteczny wniosek stażysty odbywającego staż pracy o jego przerwanie, by nie ponosić w związku z tym żadnych konsekwencji? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przerwanie stażu wzór

Czy pracownik może zrezygnować ze stażu z Urzędu pracy?

Przerwanie stażu z Urzędu pracy jest możliwe i zgodne z prawem, jednak różne sposoby złożenia rezygnacji ze stażu będą wiązały się z innymi konsekwencjami takiej decyzji. Bardzo ważne jest przede wszystkim to, kto dąży do przerwania stażu – czy jest to wniosek pracownika, czy wniosek pracodawcy.

W przypadku stażu z Urzędu pracy w stosunku tym pojawi się jeszcze jedna strona, pośrednik, czyli Urząd Pracy i to za jego pośrednictwem odbywać się będą wszelkie formalności związane ze stażem, z jego przebiegiem i zakończeniem.

Przerwanie stażu przez pracodawcę

Inicjatorem przerwania stażu z UP może być pracodawca. Ma on prawo „zwolnić” stażystę ze względu na jego zawinienia, na przykład:

 • brak umiejętności i chęci realizacji programu stażowego,
 • naruszenie regulaminu zakładu pracy,
 • notoryczne spóźnienia,
 • naruszenie zasad BHP zakładu pracy.

Nie wystarczy zatem dostać się do programu stażowego, aby mieć gwarancję utrzymania takiego stanowiska. Pracownika nadal obowiązują obowiązki wynikające z faktu nawiązania takiej współpracy.

Przyczyny przerwania stażu przez pracownika

Wniosek o przerwanie stażu może zostać uargumentowany na różne sposoby. Bez konsekwencji może zrezygnować ze stażu osoba, która podjęła pracę lub założyła własną działalność gospodarczą.

Celem programów stażowych jest bowiem aktywizacja i pomoc osobom bezrobotnym w wejściu na rynek pracy. Przerwanie stażu z powodu podjęcia pracy jest zatem w pełni uzasadnione.

Równie ważną przesłanką do złożenia rezygnacji ze stażu jest podjęcie nauki w trybie dziennym. Negatywnych skutków przerwania stażu nie musi spodziewać się też osoba rezygnująca ze stażu ze względu na zachowanie pracodawcy.

Jeśli ten nie realizuje programu stażowego, pracownik może zrezygnować ze stażu, uzasadniając to niezadowoleniem z działań pracodawcy.

Wśród obowiązków organizatora stażu wylicza się między innymi:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu,
 • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu, na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie: BHP, przepisów przeciwpożarowych, obowiązującego regulaminu pracy;
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia robocze, środków ochrony indywidualnej i niezbędnych środków higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych.

Z przykrymi konsekwencjami musi liczyć się natomiast ten stażysta, który przerywa staż bez dobrego uzasadnienia takiej decyzji, a także pracownik zwolniony ze stażu z własnej winy, na przykład w wyniku zaniedbań obowiązków pracowniczych.

Warto przytoczyć tutaj obowiązki stażysty, wynikające z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Zgodnie z nimi, bezrobotny skierowany do odbycia stażu:

 • musi przestrzegać ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
 • powinien sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu,
 • powinien stosować się do poleceń organizatora i opiekuna (o ile nie są one sprzeczne z prawem);
 • musi przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w tym regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych.

Konsekwencje rezygnacji ze stażu

Jakie negatywne skutki ma rezygnacja ze stażu z Urzędu pracy bez ważnego powodu? Konsekwencjami takiej decyzji są przede wszystkim „kary” finansowe. Osoba przerywająca staż musi zwrócić koszty:

 • przystosowania do stanowiska pracy,
 • badań lekarskich,
 • wyjazdów integracyjnych,
 • szkoleń.

Co więcej, urząd może pozbawić taką osobę statusu bezrobotnego i odebrać jej prawo do świadczeń finansowych, które wiążą się z tym statusem. Okres wstrzymania przywilejów dla osób ze statusem bezrobotnego zależy od tego, który raz rezygnuje się ze stażu.

Jest to zatem:

 • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania stażu,
 • 180 dni przy drugiej rezygnacji,
 • 270 dni przy trzeciej rezygnacji.

Rezygnacja ze stażu z przyczyn osobistych – innych niż na przykład ciężka choroba czy hospitalizacja – wiąże się zatem zarówno z konsekwencjami finansowymi, jak i z utratą statusu bezrobotnego na określony ustawowo okres czasu.

Jak zrezygnować ze stażu z Urzędu pracy?

Wiedząc, czy można zrezygnować ze stażu z Urzędu pracy, pracownik, który podjął taką decyzję, powinien dowiedzieć się jeszcze, jak zrezygnować ze stażu. Warto pamiętać, że przerwanie takiego stosunku pracy zawsze odbywa się na piśmie, niezależnie od tego, kto zainicjował przerwanie stażu.

Poza tym, złożenie wniosku z rezygnacją odbywa się w tym przypadku z udziałem pośrednika – Urzędu pracy, który skierował stażystę do danego zakładu pracy.

To urząd – na podstawie przedstawionego wniosku i jego uzasadnienia – decyduje, czy rozwiąże stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a zakładem pracy i czy pozbawi bezrobotnego możliwości skorzystania z programu stażowego.

Rezygnacja ze stażu przypomina rezygnację z pracy. Zamiast wypowiedzenia umowy stażysta składa jednak wypełniony wzór wniosku o przerwanie stażu i nie kieruje go bezpośrednio do pracodawcy, lecz do Urzędu pracy.

Warto mieć na uwadze, że staż może zakończyć także sam Urząd pracy. To UP, jako pośrednik, odgrywa ważną rolę w realizacji programów stażowych. Instytucja inicjuje je, a co za tym idzie może je również zakończyć przed planowanym terminem, jeżeli uzna to za zasadne.

Urząd odpowiada też za wszelkie formalności związane ze stażem i organizuje go od strony technicznej, stąd jego rola w całym procesie jest tak kluczowa.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze