Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – WZÓR + Instrukcja

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, jeśli dochodzi do rozwiązania umowy o pracę, a pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części. Niestety dość często dochodzi do sytuacji, gdy zapłata za niewykorzystany urlop odbywa się z dużym opóźnieniem.

Wstęp

Sprawdź, kiedy złożyć wniosek o wypłatę ekwiwalentu urlopowego oraz dowiedz się jak przygotować wniosek o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, by zmotywować pracodawcę do rychłej wypłaty należnego świadczenia. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który pobierzesz poniżej:

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wzór wniosku

wyplata-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-wzor-pdf-doc

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – wzór

Kiedy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Na wstępie należy zaznaczyć, że każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w myśl zasadzie przewidzianej w art. 152 kodeksu pracy przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo zauważyć należy, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, nawet jeśli mogłoby dojść w tym aspekcie do zawarcia „porozumienia” z pracodawcą.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy rodzi po stronie pracownika roszczenie o wypłatę ekwiwalentu. Wówczas przed wygaśnięciem umowy o pracę, pracownik powinien złożyć pracodawcy wniosek o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Należy jednak zwrócić uwagę na okoliczność, że ekwiwalent jest „ostatecznym” rozwiązaniem. Wcześniej pracodawca powinien umożliwić pracownikowi wykorzystanie przysługującego mu urlopu. Najczęściej rozliczenie niewykorzystanego urlopu ma miejsce w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Dodać należy, że pracownik traci prawo do uzyskania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jeśli po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy o pracę doszło do zawarcia kolejnej umowy z tym samym pracodawcą, a strony stosunku pracy (pracownik i pracodawca) zgodnie oświadczą o przeniesieniu urlopu do nowej umowy.

W jakim czasie pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Jak już wspomniałam, prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi w związku z ustaniem stosunku pracy. Przyjąć zatem należy, że wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić wraz z ostatnim rozliczeniem na gruncie pracownik – pracodawca. Niemniej jednak ekwiwalent urlopowy powinien zostać wypłacony nie później niż w ostatnim dniu zatrudniania.

Natomiast jeżeli umowa o pracę kończy się w dzień wolny od pracy, wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić w pierwszym dniu roboczym przypadającym po d

 

Jeżeli pracodawca pozostaje w zwłoce z wypłatą ekwiwalentu, pracownik powinien złożyć wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zaznaczając, że po upływie zakreślonego terminu skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Dodać należy, że roszczenie o wypłatę ekwiwalentu przedawnia się po trzech latach od daty wymagalności.

Ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinna nastąpić z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Niniejsze regulacje określają zasady wyliczenia ekwiwalentu przy uwzględnieniu:

  • składników stałych umowy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu
  • składników zmiennych tj. dodatki nocne przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż miesiąc i wypłaconych w okresie ostatnich trzech
  • składników zmiennych wypłacanych w okresach dłuższych niż miesiąc i wypłaconych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Jak przygotować wniosek o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien przybrać formę prośby. Odbiorcą wniosku jest szef/właściciel firmy. Natomiast w treści pisma należy zawrzeć roszczenie o wypłatę ekwiwalentu, zaznaczając, iż prawo do ekwiwalentu wynika z faktu rozwiązania umowy o pracę bez wykorzystania przysługujących dni wolnych.

W treści wniosku zawrzeć można informacje, że w razie zwłoki zostaną naliczone odsetki karne, a w przypadku dalszej opieszałości sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

 

Podsumowanie

W przypadku niewykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu w całości bądź w części z powodu rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia stosunku pracy – pracownik może ubiegać się o ekwiwalent za urlop. Pracodawca po otrzymaniu od pracownika takiego wniosku, będzie zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za urlop.

Co ważne: pracodawca nie będzie musiał wypłacać pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeśli obie strony (pracodawca i pracownik) podpiszą kolejną umowę o pracę w ramach której ten niewykorzystany urlop zostanie wykorzystany.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art 171. Kodeksu pracy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

§ 1.W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§ 2.(uchylony)

§ 3.Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Kolejna ważna kwestia: prawo do ekwiwalentu pieniężnego pracownik nabywa w dniu wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop jeszcze tego samego dnia.

Wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy wypłaca się pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu w którym pracownik był zatrudniony w trakcie danego roku, w którym jego stosunek pracy ustał.

Na koniec dodam jeszcze tylko, że wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop można złożyć dopiero gdy dojdzie do rozwiązania lub zakończenia okresu wypowiedzenia stosunku pracy. Zatem niemożliwa jest wypłata ekwiwalentu w trakcie trwania zatrudnienia! nawet jeśli pracodawca wyraziłby taką chęć.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze