Urlop wychowawczy – udzielenie, przedłużenie, skrócenie i rezygnacja [WZORY PISM]

Urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy przysługuje rodzicowi – nie tylko matce, ale również ojcu dziecka i opiekunowi prawnemu – jeśli był w zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy.

Urlop wychowawczy może być wykorzystany w dowolnym okresie, jednak nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach (niepełnosprawność dziecka) urlop wychowawczy może być przedłużony o kolejne 36 miesięcy i wykorzystany do czasu, aż dziecko wejdzie w pełnoletność.

Okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia i ma wpływ na zwiększenie wysokości przyszłej emerytury.

Sprawdź, jak wystąpić o urlop wychowawczy, o przedłużenie urlopu lub jego skrócenie. Dowiedź się również, jak wygląda rezygnacja z urlopu wychowawczego.

Wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje dopiero po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać osoby posiadające przynajmniej półroczny staż pracy na podstawie umowy o pracę. Jednak do stażu pracy wlicza się okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

Dlatego rodzic, który obecnie wykonuje umowę zlecenia, świadczy pracę na podstawie innej umowy cywilnej lub prowadzi własną działalność gospodarczą, ma prawo skorzystać z urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy przyznawany jest na pisemny wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Odpowiednio przygotowany wniosek z podaniem okresu, w jakim ma być udzielony urlop wychowawczy oraz, na które dziecko należy złożyć nie później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu wychowawczego.

Jeśli zamierzasz złożyć podanie o urlop wychowawczy, pobierz poniższy, wielokrotnie już sprawdzony wzór wniosku:

Urlop wychowawczy wniosek

Jeśli urlop wychowawczy ma być kontynuacją urlopu macierzyńskiego, stosowny wniosek należy złożyć najpóźniej z rozpoczęciem ostatniego miesiąca urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi prawa do urlopu wychowawczego.

Z urlopu wychowawczego może również skorzystać przedsiębiorca. Może on liczyć na objęcie go ubezpieczeniem społecznym, natomiast składki ZUS zostaną opłacone za niego z budżetu państwa.

Przedłużenie urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 36 miesięcy i może być dzielony na obojga rodziców. Maksymalny okres do wykorzystania przez jednego z rodziców wynosi 35 miesięcy, a drugi z rodziców musi przejąć pozostały miesiąc.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy przemawia za tym sytuacja zdrowotna dziecka (orzeczenie o niepełnosprawności), urlop wychowawczy może być przedłużony o dodatkowe 3 lata i wykorzystany, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Urlop wychowawczy w każdym przypadku może być dzielony na części – maksymalnie pięć.

Zatem rodzic, który w poprzednim czasie złożył wniosek o przyznanie mu urlopu wychowawczego np. na jeden rok, w ostatnim miesiącu przed zakończeniem urlopu ma prawo złożyć kolejny wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego na czas określony.

Aby złożyć taki wniosek, pobierz poniższy sprawdzony wzór pisma:

Wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego wzór

Wniosek-o-przedluzenie-urlopu-wychowawczego-wzor-doc-pdf

Wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego

Przerwanie urlopu wychowawczego

Pracownik korzystający właśnie z urlopu wychowawczego, który chce wrócić do pracy, powinien powołać się na art. 186(3) Kodeksu pracy, który mówi, że:

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  1. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

A więc rodzic, który chce wrócić do pracy przed planowanym zakończeniem urlopu wychowawczego, powinien porozumieć się w tej kwestii z pracodawcą i złożyć pisemne oświadczenie o przerwaniu urlopu wychowawczego lub zamiarze podjęcia pracy.

Pisemne zawiadomienie o skróceniu urlopu wychowawczego powinno dotrzeć do pracodawcy nie później niż na 30 dni przed planowanym powrotem do pracy. Wzór pisma pobierzesz poniżej:

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego wzór

Wniosek-przerwanie-urlopu-wychowawczego-wzor-doc-pdf

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego wzór

Po skróceniu urlopu wychowawczego niewykorzystaną część może przejąć drugi rodzic, jeśli posiada prawo do skorzystania z urlopu.

Po powrocie do pracy z urlopu wychowawczego pracodawca powinien przywrócić pracownika do pracy na tym samym stanowisku co poprzednio, a jeśli jest to niemożliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy jest jak wiadomo – dodatkowym uprawnieniem rodzicielskim, a to oznacza, że pracownik-rodzic może z niego skorzystać, lecz nie musi.

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy stosowny pisemny wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z urlopu wychowawczego wzór

Rezygnacja z urlopu wychowawczego wzór

W trakcie urlopu wychowawczego rodzic może z niego zrezygnować w każdym czasie za zgodą pracodawcy lub po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Warto jeszcze dodać, że rezygnacja z urlopu wychowawczego nie oznacza utraty niewykorzystanej jego części.

Niewykorzystany urlop wychowawczy można więc wykorzystać w późniejszym terminie, jeśli nie będzie to godziło w sprzeczność z obowiązującymi limitami, które ściśle określają zakres wymiaru urlopu wychowawczego (maksymalnie 36 miesięcy i maksymalnie w 5 częściach).

Najczęściej zadawane pytania

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy? (czy urlop wychowawczy wlicza się do lat pracy) na to pytanie jasno odpowiada art. 186⁵ Kodeksu pracy, który mówi, że:

Zaliczanie okresu urlopu wychowawczego do okresu zatrudnienia:

Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Okres korzystania z urlopu wychowawczego wlicza się więc do okresu zatrudnienia, a co za tym idzie, do stażu pracy.

Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury? tak! jednak dopiero po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownikowi dolicza się ten okres do stażu pracy, na podstawie którego oblicza się na koniec kariery zawodowej emeryturę.

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Nie stosując się do przestrzegania tego terminu, pracodawca może udzielić nam urlopu dopiero z upływem dwóch tygodni od złożenia spóźnionego wniosku – oczywiście nie musi tego robić.

Urlop wychowawczy okres składkowy czy nieskładkowy? Aż do 1999 roku urlop wychowawczy zaliczano do okresu nieskładkowego, jednak po zmianach przepisów, urlop ten zaliczany jest obecnie do okresu składkowego, przez co czas spędzony na opiece nad dzieckiem wlicza się do emerytury.

Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy? wniosek jest bardzo prosty w uzupełnieniu, wystarczy pobrać jego wzór i wpisać w odpowiednie pola swoje dane oraz podać daty dotyczące urlopu.

Podsumowanie

Jeśli natomiast chodzi o powrót do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego, to pracodawca ma prawny obowiązek, by dopuścić pracownika do pracy na stanowisko, które on zajmował przed pójściem na urlop.

Jeżeli z jakichś przyczyn nie jest to możliwe, pracodawca musi zaproponować pracownikowi stanowisko, które jak najbliżej odpowiada poprzedniemu stanowisku.

Jasno o tym mówi: art. 186(4) Kodeksu pracy:

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Co do wynagrodzenia, to po powrocie pracownika z urlopu wychowawczego i przy zmianie stanowiska pracy, wynagrodzenie nie może być niższe niż to, które pracownik otrzymywał przed pójściem na urlop.

Czyli bez względu na to, jakie wynagrodzenie pracownik otrzymywał, po powrocie z urlopu wychowawczego i zmianie stanowiska na podobne, pracownikowi przysługuje takie samo wynagrodzenie jak na poprzednim stanowisku lub większe.

Ostatnio wyszukiwane frazy:

  • wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego
  • powrót do pracy po urlopie wychowawczym wniosek wzór
  • przerwanie urlopu wychowawczego wniosek
  • wniosek na urlop wychowawczy
  • podanie o urlop wychowawczy wzór
  • wzór podania o urlop wychowawczy

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze