Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym? Wypowiedzenie umowy to jeden ze sposobów na rozwiązanie umowy o pracę. Zgodnie z przepisami, strony obowiązują pewne okresy wypowiedzenia, ale czy możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę na urlopie wychowawczym?

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika-na-urlopie-wychowawczym-wzor-pdf-docOczywiście, że tak. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia, który spełnia wszystkie formalne wymagania i który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym wzór

wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika-na-urlopie-wychowawczym-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym wzór

Czym jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy to urlop związany z rodzicielstwem. Przysługuje pracownikowi na okres od 6 do 36 miesięcy i może być wykorzystany tylko w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Po uzyskaniu prawa do urlopu wychowawczego pracownik traci dochód, ale nie traci zatrudnienia. Osoby korzystające z urlopu wychowawczego mogą liczyć na wsparcie w postaci dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Jest to dodatek do zasiłku rodzinnego, który przyznaje się osobom spełniającym kryteria dochodowe.

Wypowiedzenie na urlopie wychowawczym

Czy można złożyć wypowiedzenie na urlopie wychowawczym? Zgodnie z przepisami, umowa o pracę może zostać wypowiedziana przez pracownika w dowolnym czasie (oprócz tego oczywiście możliwe jest także obniżenie wymiaru czasu pracy).

Oznacza to, że nawet przebywanie na urlopie wychowawczym czy na zwolnieniu lekarskim nie wyklucza takiej możliwości. Istnieje tylko jeden warunek – wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej. 

Prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie nie przysługuje jednak pracodawcy. Ten nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy w trakcie jego urlopu wychowawczego i zakaz ten obowiązuje od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Co więcej, pracodawca nie ma takiego prawa w okolicznościach każdej usprawiedliwionej nieobecności pracownika, niezależnie od jej przyczyny.

Mówi o tym art. 41 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Co więcej, zgodnie z Postanowieniem SN z 29 stycznia 2020 roku (sygn. akt III PK 185/18) ochrona przed dokonaniem pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę obowiązuje w dniu orzeczonej już chorobowej niezdolności do pracy.

Warunkiem decydującym o objęciu pracownika ochroną jest usprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy, a nie później stwierdzona chorobowa niezdolność do pracy.

Pracownik, który był obecny w pracy w dniu zwolnienia, nie korzysta ze szczególnej stabilizacji zatrudnienia, nawet jeśli uzyska później chorobowe zwolnienie w celu skorzystania z ochrony.

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który był obecny w zakładzie pracy i świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy, nie narusza przepisów z artykułu 41. KP.

Wyjątek od reguły

Istnieje jeden wyjątek od reguły, zgodnie z którą pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności.

Wypowiedzenie umowy o pracę na urlopie wychowawczym przez przełożonego jest możliwe w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Jedynie taka sytuacja uzasadnia dokonanie wypowiedzenia stosunku pracy bez względu na to, czy pracownik przebywa aktualnie na urlopie, czy nie. Na ogół jednak, rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę, gdy pracownik przebywa na urlopie wychowawczym, jest w tym czasie niemożliwe.

Okres wypowiedzenia przy wypowiedzeniu umowy o pracę na urlopie wychowawczym

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika będącego na urlopie wychowawczym odbywa się na takich samych zasadach, jak wypowiedzenie podczas przebywania na chorobowym.

Pracownik zawsze może zdecydować o zakończeniu stosunku pracy. Nie ma znaczenia, jak długo korzysta już z urlopu wychowawczego.

Wypowiedzenie na urlopie wychowawczym wiąże się z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia, dlatego urlop wychowawczy może zakończyć się znacznie wcześniej. Warto przypomnieć, że długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracownik nie ma przy tym obowiązku powrotu do świadczenia pracy na czas trwania okresu wypowiedzenia. Strony wciąż wiąże bowiem pracowniczy wniosek o urlop wychowawczy, który powinien trwać przez czas w nim wskazany, ale zostaje skrócony zgodnie z obowiązującym okresem wypowiedzenia.

Jak wypowiedzieć umowę na urlopie wychowawczym?

Wypowiedzenie umowy przez pracownika na urlopie wychowawczym niczym nie różni się od zwykłego wypowiedzenia umowy. Pracownik nie musi składać wypowiedzenia osobiście w miejscu pracy – może wysłać takie pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Aby sporządzić pisemne wypowiedzenie, wystarczy wypełnić wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym. W dokumencie tym istotne są następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
 • termin obowiązywania wypowiedzenia,
 • podpis pracownika.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę za uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do pracodawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, czyli z chwilą doręczenia. Od tej chwili rozpoczyna się także bieg okresu wypowiedzenia.

Słowo końcowe

Zgodnie z art. 186(8) Kodeksu pracy – pracodawca nie ma prawa ani rozwiązać umowy o pracę, ani jej wypowiedzieć. Zakaz ten obowiązuje w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku.

Chyba że zajdą szczególne okoliczności:

 • ogłoszenia upadłości firmy,
 • likwidacji pracodawcy,
 • wypowiedzenie z winy pracownika.

Co jednak ważniejsze, rozwiązanie umowy o pracę przysługuje pracownikowi będącemu na urlopie wychowawczym, aby jednak doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę przysługującego pracownikowi, pracownik musi dokonać tej czynności na piśmie (tutaj polecam zakup przygotowanego przez nas wzoru wypowiedzenia, które pobrać można w górnej części niniejszego artykułu).

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze