Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia WZÓR

Jak napisać i kto może złożyć wniosek o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia? Urlop na poratowanie zdrowia przysługuje nauczycielom, którzy spełniają warunki wskazane w Karcie Nauczyciela. Urlop taki służy podjęciu specjalistycznego leczenia lub samoczynnego dojścia do siebie w przypadku, kiedy problemy zdrowotne nie pozwalają pedagogowi dalej pracować. 

Wstęp

wniosek-o-udzielenie-urlopu-dla-poratowania-zdrowia-wzor-pdf-docKiedy można złożyć wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia i jak go napisać? aby wniosek spełnił wszystkie formalne wymagania, powinien zawierać szereg niezbędnych informacji, takich choćby, jak podstawa prawną, na którą powołać się powinien nauczyciel starający się o tego typu urlop. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wzór

wniosek-o-udzielenie-urlopu-dla-poratowania-zdrowia-wzor-pdf-doc

Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wzór

Komu przysługuje roczny urlop dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom, spełniającym określone warunki. W przypadku, kiedy pedagog złoży wniosek o urlop dla poratowania zdrowia poparty orzeczeniem lekarskim, dyrektor placówki musi udzielić mu takiego urlopu za wynagrodzeniem. 

Warunki uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia opisane są w artykule 73. Karty nauczyciela. Wyliczamy wśród nich konieczność:

 • bycia zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, 
 • bycia zatrudnionym na czas nieokreślony,
 • przepracowania nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • przedstawienia orzeczenia lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub skierowania od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową.

Wszystkie te warunki nauczyciel musi spełnić łącznie. 

 

Jakie choroby uprawniają do urlopu dla poratowania zdrowia?

Przepisy nie zawierają katalogu chorób, które gwarantowałyby, że wniosek o urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela zostanie rozpatrzony pozytywnie.

O tym, czy leczenie będzie konieczne, decyduje każdorazowo uprawniony do tego lekarz po badaniach i konsultacjach medycznych lub na podstawie dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. 

Mimo to istnieją pewne analizy, które sugerują, że pozytywnie rozpatrywane wnioski w takiej sprawie dotyczą najczęściej schorzeń zwiększających ryzyko wystąpienia chorób zawodowych. Są to przede wszystkim:

 • choroby układu ruchu, 
 • choroby układu krążenia, 
 • choroby układu oddechowego, 
 • choroby układu pokarmowego, 
 • choroby psychiczne, 
 • choroby skóry, 
 • cukrzyca,
 • niektóre choroby nowotworowe. 

Kto wystawia wniosek o urlop dla poratowania zdrowia?

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia składa sam nauczyciel, czyli osoba zainteresowana uzyskaniem takiego urlopu. Musi jednak uzyskać wcześniej dwa dokumenty:

 1. skierowanie na badanie lekarskie w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia,
 2. orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Jeśli lekarz wyda orzeczenie w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia, wystawi odpowiedni dokument w trzech egzemplarzach:

 • jeden dla nauczyciela,
 • jeden dla dyrektora szkoły, który skierował nauczyciela na badanie lekarskie,
 • jeden w formie załącznika do dokumentacji medycznej nauczyciela.

Po otrzymaniu takiego orzeczenia dyrektor szkoły udziela urlopu nauczycielowi, niejako potwierdzając decyzję lekarza. Nie może on odmówić udzielenia urlopu. Ma jedynie możliwość odwołania się od orzeczenia lekarskiego. 

 

Jak ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia?

Uzyskanie urlopu dla poratowania zdrowia to proces wieloetapowy. Można podzielić go na maksymalnie 8 kroków, które zakończą się wydaniem pozytywnej decyzji przełożonego. 

Krok 1: Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o udzielenie mu urlopu dla poratowania zdrowia. 

Krok 2: Dyrektor weryfikuje, czy nauczyciel spełnia przesłanki formalne udzielenia urlopu, badając czy:

 • nauczyciel korzystał wcześniej z urlopu zdrowotnego – jeżeli tak: ustala, czy łączny wymiar wszystkich urlopów zdrowotnych nauczyciela nie przekroczył 3 lat i czy od dnia zakończenia poprzedniego urlopu upłynął co najmniej rok,
 • nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
 • nauczyciel posiada co najmniej 7-letni okres pracy w szkole (w wymiarze nie niższym niż ½ etatu)
 • nauczyciel nie nabył uprawnień emerytalnych.

Krok 3: Po sprawdzeniu, czy nauczyciel spełnia wymagania udzielenia urlopu zdrowotnego, dyrektor odrzuca wniosek lub kieruje nauczyciela do kolejnego etapu postępowania.

Krok 4: Dyrektor kieruje nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez nauczyciela (skierowanie na badania urlop dla poratowania zdrowia musi zostać sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia).

Krok 5: Nauczyciel przekazuje dyrektorowi orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 

Krok 6: Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego dyrektor udziela urlopu lub odwołuje się od orzeczenia lekarskiego, jeśli ma zastrzeżenia co do jego zasadności.

Krok 7: Jeśli dyrektor odwoła się od orzeczenia, wojewódzki ośrodek medycyny pracy wydaje kolejne orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Wydane orzeczenie jest ostateczne – co do prawa do urlopu i co do terminu udzielenia urlopu.

Krok 8: Dyrektor niezwłocznie wydaje o udzieleniu urlopu nauczycielowi – w tym momencie nie może już odwołać się od orzeczenia. 

Jak napisać wniosek o urlop dla poratowania zdrowia?

Nauczyciel, który spełnia warunki określone w Karcie Nauczyciela może sporządzić pismo w sprawie urlopu w oparciu o wzór wniosku o urlop dla poratowania zdrowia. Dokument jest tak naprawdę prośbą o skierowanie na badania, które pozwolą nauczycielowi uzyskać orzeczenie o potrzebie udzielenia takiego urlopu.

Poza tym pismo musi zawierać podstawowe dane formalne, w tym oznaczenie daty i miejsca sporządzenia, oznaczenie adresata – dyrektora oraz wnioskodawcy – nauczyciela. 

W odpowiedzi na taki wniosek dyrektor może wykorzystać wzór skierowania na badanie lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, który nauczyciel okaże w ośrodku medycyny pracy.

 

Jakie dokumenty potrzebne do urlopu dla poratowania zdrowia?

Sposób ubiegania się o udzielenie urlopu zdrowotnego określa rozporządzenie ministra zdrowia z 19 stycznia 2018 roku w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 190). W akcie prawnym opisany jest między innymi zakres i tryb przeprowadzania badania lekarskiego, któremu musi poddać się nauczyciel. Rozporządzenie wymienia także wymagane dokumenty, czyli:

 • skierowanie na badanie lekarskie w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
 • orzeczenie lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Niezbędnym dokumentem w procesie ubiegania się o taki urlop jest też wniosek o udzielenie urlopu, skierowany do dyrektora szkoły.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze