Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły WZÓR

Jak napisać rezygnację z funkcji wicedyrektora szkoły? Oświadczenie o rezygnacji wicedyrektor, dyrektor szkoły, oraz każdy inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą może złożyć do organu, który go na takie stanowisko powołał. Odwołanie wicedyrektora następuje po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na jakich warunkach odbywa się rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły i jak sporządzić taki dokument?

Wstęp

rezygnacja-z-funkcji-wicedyrektora-szkoly-wzor-pdf-docAby pismo rezygnacyjne wywołało oczekiwane przez nas skutki, powinno zawierać kilka niezbędnych informacji i elementów, dzięki czemu spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z funkcji wicedyrektora szkoły, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły wzór

rezygnacja-z-funkcji-wicedyrektora-szkoly-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły wzór

Czy można zrezygnować z funkcji wicedyrektora szkoły?

Zarówno dyrektor szkoły, jak i wicedyrektor oraz każdy inny nauczyciel na stanowisku kierowniczym mają prawo zrezygnować z tej funkcji, o czym mówi artykuł 66. ustawy Prawo oświatowe.

Czytamy w nim, że:

Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Oznacza to, że oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora wiąże się z odwołaniem go z tego stanowiska ze skutkiem następującym po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przy czym okres ten liczy się w pełnych miesiącach kalendarzowych – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca – począwszy od miesiąca, następującego po miesiącu odwołania, a nie rezygnacji. 

 

Kiedy można zrezygnować z funkcji wicedyrektora?

Rezygnacja z funkcji kierowniczej w szkole może nastąpić w dowolnym momencie zatrudnienia – zarówno w trakcie jak na początku lub na końcu roku szkolnego. Nie jest to także rozwiązanie uzależnione od treści zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły. 

Co więcej, wicedyrektor, który zrezygnuje z pełnienia funkcji kierowniczej, po upływie okresu wypowiedzenia będzie kontynuował zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – o ile nie zrezygnuje z funkcji kierowniczej poprzez złożenie wypowiedzenia.

Dyrektor musi więc przydzielić mu tyle godzin zajęć z uczniami, aby jego wymiar pracy był zgodny z wymiarem zatrudnienia. Jeśli będzie to niemożliwe, nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za przestój. 

Jak zrezygnować z funkcji wicedyrektora szkoły bez okresu wypowiedzenia?

Kiedy wicedyrektor dąży do rezygnacji ze swojej funkcji kierowniczej w trybie natychmiastowym, może porozumieć się z dyrektorem placówki tak, aby nie obowiązywał go aż 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły za porozumieniem stron bazuje na zasadzie swobody kontraktowej, przewidzianej przez przepisy Kodeksu cywilnego. 

Aby doszło do takiej rezygnacji, dyrektor i wicedyrektor muszą zawrzeć porozumienie w sprawie zakończenia pełnienia funkcji kierowniczej ze skutkiem od dnia zawarcia owego porozumienia.

Z inicjatywą takiej formy rezygnacji może wystąpić tylko nauczyciel chcący zakończyć pełnienie funkcji kierowniczej.

Warto podkreślić, że chociaż zawarcie porozumienia nie jest przewidywane przez przepisy prawa oświatowego, to stanowi bezpieczne wyjście z takiej sytuacji. 

 

Jak przebiega rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły?

Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły to inaczej oświadczenie woli wicedyrektora, w którym stanowi on, iż chce zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji kierowniczej.

Takie oświadczenie nie musi przyjmować formy pisemnej, jednak dla celów dowodowych lepiej jest wręczyć je dyrektorowi placówki osobiście lub listownie, czyli w formie papierowej.

Aby przygotować takie pismo, warto wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z funkcji wicedyrektora szkoły. 

Kiedy dyrektor otrzyma taki dokument od wicedyrektora, ma obowiązek przyjąć jego rezygnację i rozpocząć procedurę odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej. Powinien więc kolejno:

 • oficjalnie przyjąć oświadczenie nauczyciela o rezygnacji z funkcji kierowniczej,
 • zasięgnąć opinii organu prowadzącego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa) na temat odwołania danego nauczyciela z funkcji kierowniczej, 
 • zasięgnąć opinii rady szkoły na temat odwołania danego nauczyciela z funkcji kierowniczej,
 • zasięgnąć opinii rady pedagogicznej na temat odwołania danego nauczyciela z funkcji kierowniczej, 
 • dokonać odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej.

Należy podkreślić, że rezygnacja z funkcji kierowniczej złożona na ręce dyrektora szkoły przez jej wicedyrektora ma moc wiążącą – obliguje przełożonego do odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej.

Odwołanie nie ma jednak formy decyzji administracyjnej, lecz taką postać, jaką zakłada statut szkoły, przykładowo: formę zarządzenia dyrektora.

 

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora a dalsza praca w szkole

Wypełniony i złożony na ręce dyrektora szkoły wzór pisma wicedyrektora o rezygnacji ze stanowiska nie skutkuje zwolnieniem nauczyciela z pracy, a jedynie odwołaniem go ze stanowiska kierowniczego.

Oznacza to zatem, że dyrektor powinien zapewnić takiemu pedagogowi pełny wymiar zajęć. Jeśli nie może tego zrobić, ma następujące możliwości:

 • wypłacanie nauczycielowi wynagrodzenia za przestój,
 • wypowiedzieć stosunek pracy z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, dopuszczalne ze skutkiem od końca roku szkolnego,
 • zaproponować pedagogowi przeniesienie służbowe do innej szkoły i zapewnienie w niej pełnego wymiaru – wyłącznie za zgodą przenoszonego nauczyciela.

Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły będzie jednoznaczna z utratą pracy nauczyciela, jeśli ten zrezygnuje z funkcji kierowniczej poprzez złożenie wypowiedzenia. W takich okolicznościach zakończenie stosunku pracy jest jednoznaczne z utratą funkcji kierowniczych. 

Jak długo trwa kadencja wicedyrektora szkoły?

Przepisy nie określają, na jaki okres można powołać wicedyrektora szkoły. Jednak dobrą praktyką większości szkół jest powoływanie nauczyciela na takie stanowisko na okres nie dłuższy niż okres kadencji dyrektora, który go powołał.

Najczęściej jest to okres pięciu lat, przy czym wcześniejsze odwołanie wicedyrektora może nastąpić na skutek:

 • złożenia przez nauczyciela rezygnacji,
 • ustalenia negatywnej oceny pracy/wykonywanych zadań,
 • złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie wicedyrektora,
 • w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, na przykład z uwagi na likwidację stanowiska.  

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze