Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły WZÓR

Jak napisać rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora szkoły? Kiedy współpraca z organem prowadzącym placówkę nie układa się najlepiej, nie dopisuje zdrowie, lub gdy czas odejść na emeryturę, dyrektor może zgłosić chęć rezygnacji z funkcji kierowniczej. Podobne prawo przysługuje też wicedyrektorowi i innym pracownikom szkoły, zatrudnionym na kierowniczym stanowisku.

Wstęp

rezygnacja-z-funkcji-dyrektora-wzor-pdf-docJak przebiega taka rezygnacja i co powinno znaleźć się w piśmie rezygnacyjnym, aby wywołało ono oczekiwane skutki? w treści pisma powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje, pozwalające pismu spełnić wszystkie formalne wymogi. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z funkcji dyrektora wzór

Czy dyrektor szkoły może złożyć rezygnację z funkcji?

Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły jest możliwa i dostępna również dla innych pracowników pełniących w placówce funkcje kierownicze.

Odwołanie nauczyciela z takiego stanowiska następuje na skutek złożenia przez niego rezygnacji, która formalnie nie musi przyjmować nawet formy pisemnej.

Dla celów dowodowych warto jednak sporządzić odpowiedni dokument, na przykład w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły.

 

Jak prawidłowo zrezygnować z funkcji dyrektora?

Rezygnacja z funkcji kierowniczej w szkole wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli. Przepisy nie precyzują, co powinno się w nim znaleźć. Wystarczy więc, że pismo wyrazi chęć rezygnacji z pełnionej funkcji kierowniczej.

Będą to zatem słowa typu “Niniejszym składam rezygnację z pełnienia funkcji X w szkole Y.” 

Odpowiednio sporządzone pismo należy złożyć do właściwego podmiotu. Dyrektor składa rezygnację do organu prowadzącego placówkę, czyli do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, do zarządu powiatu lub do zarządu województwa.

Natomiast inny nauczyciel, który pełni w szkole funkcję kierowniczą, swoje oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska składa na ręce dyrektora placówki. 

Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły za porozumieniem stron

Odwołanie z funkcji dyrektora szkoły następuje w wyniku pisemnej rezygnacji dyrektora, lecz nie jest to jedyne rozwiązanie.

Kierujący placówką może – jeśli zależy mu na szybkim załatwieniu sprawy – postarać się o rezygnację z pełnionej funkcji za porozumieniem stron, a zatem również bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

Dyrektor korzysta w takim przypadku ze swobody kontraktowej, przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. 

Aby zrezygnować z funkcji kierowniczej za porozumieniem, dyrektor i organ prowadzący szkołę muszą zawrzeć porozumienie w sprawie zakończenia pełnienia funkcji kierowniczej ze skutkiem od dnia jego zawarcia.

Z inicjatywą w takiej sytuacji zawsze występuje osoba, która chce ze swojego stanowiska zrezygnować.

Chociaż prawo oświatowe nie przewiduje takiego rozwiązania – to jest ono bezpieczne dla stron i nie można kwestionować go przed sądem, ponieważ wcześniej zarówno organ prowadzący, jak i dyrektor muszą wyrazić na to zgodę. 

 

Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły nie skutkuje natychmiastowym zakończeniem pełnienia funkcji kierowniczej.

Samo oświadczenie o rezygnacji sprawia jednak, że podmiot otrzymujący rezygnację musi odwołać dyrektora z pełnionej przez niego funkcji kierowniczej za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Dopiero po upływie tych 3 miesięcy, dyrektor przestanie pełnić funkcje kierownicze w placówce.

Należy podkreślić jednak, że okres wypowiedzenia liczy się w pełnych miesiącach kalendarzowych, tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i począwszy od miesiąca następującego po miesiącu odwołania dyrektora z funkcji, a nie jego rezygnacji.

Tymczasem organ, do którego dyrektor składa odwołanie, nie jest związany żadnym konkretnym terminem na odwołanie go z funkcji kierowniczej. 

Rezygnacja dyrektora z funkcji kierowniczej a dalsza praca w szkole

Rezygnacja dyrektora szkoły ze stanowiska kierowniczego, a w konsekwencji jego odwołanie, prowadzą do sytuacji, w której dyrektor staje się zwykłym nauczycielem i musi mieć zapewniony pełny wymiar zajęć. Kiedy jest to niemożliwe, organ prowadzący placówkę ma trzy opcje:

  • wypowiedzenie stosunku pracy z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze – możliwe ze skutkiem dopiero od końca roku szkolnego,
  • przyznanie byłemu dyrektorowi wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do pracy,
  • przeniesienie służbowe do innej szkoły i zapewnienie w niej pełnego wymiaru zajęć – wyłącznie za zgodą przenoszonego nauczyciela.

Nieco inaczej będzie w przypadku, kiedy dyrektor postanowi zrezygnować jednocześnie z funkcji kierowniczej i z pracy w danej szkole. W takich okolicznościach wystarczy, że złoży zwykłe wypowiedzenie, które skutkować będzie rozwiązaniem stosunku pracy.

Ustanie zatrudnienia, jest przy tym równoznaczne z zakończeniem pełnienia funkcji kierowniczej. Dyrektorem może być bowiem tylko i wyłącznie osoba zatrudniona w danej szkole.

 

Co powinien zrobić dyrektor przyjmujący rezygnację nauczyciela z funkcji kierowniczej?

Dyrektor szkoły musi przyjąć rezygnację z funkcji kierowniczej innego pracownika placówki – nie może jej odrzucić. Na tym nie kończą się jednak jego obowiązki. Po odebraniu takiego oświadczenia, dyrektor powinien:

  • zasięgnąć opinii organu prowadzącego na temat odwołania danego nauczyciela z funkcji kierowniczej,
  • zasięgnąć opinii rady szkoły na temat odwołania danego nauczyciela z funkcji kierowniczej,
  • zasięgnąć opinii rady pedagogicznej na temat odwołania danego nauczyciela z funkcji kierowniczej,
  • odwołać nauczyciela z funkcji kierowniczej. 

Przyjęcie rezygnacji nauczyciela z funkcji kierowniczej zobowiązuje dyrektora do odwołania pracownika z jego funkcji – nie może on zignorować rezygnacji. Odwołanie nauczyciela powinno przybrać taką formę, jakiej wymaga status szkoły, na przykład zarządzenia dyrektora. 

Rezygnacja z funkcji kierowniczej a wymiar urlopu wypoczynkowego

Jak zmienia się wymiar należnego urlopu wypoczynkowego, kiedy zatrudniony pracownik szkoły rezygnuje z funkcji kierowniczej? Warto pamiętać, że takim osobom przysługuje urlop w wymiarze 35 dni roboczych.

Kiedy dochodzi do rezygnacji i zakończenia pełnienia funkcji kierowniczej w trakcie roku kalendarzowego, powinno dojść także do zmiany wymiaru urlopu. W praktyce urlop przysługuje jednak w takim samym wymiarze, ale jedynie w roku rezygnacji.

Innymi słowy: reżim urlopowy zależy od tego, w jakim charakterze zatrudniony był nauczyciel na początku danego roku kalendarzowego. Jeśli więc w styczniu dyrektor pełnił jeszcze swoją funkcję, to przez cały rok korzysta z urlopu w pełnym wymiarze. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze