Wniosek o zmianę nauczyciela WZÓR do wypełnienia

zmiana-nauczyciela-wniosek-wzorJak napisać wniosek o zmianę nauczyciela? w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę nauczyciela, który nie wypełnia należycie swoich obowiązków. Pismo tego typu nie zawsze skutkuje faktyczną zmianą pedagoga na innego pracownika szkoły. W praktyce, po przyjęciu wniosku dyrektor placówki podejmuje zwykle kroki, które mają na celu wyjaśnienie sytuacji i naprawę problemu.

Wstęp

wniosek-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-docDopiero w przypadku, kiedy to nie przynosi pożądanych rezultatów, może dojść do zmiany nauczyciela uczącego daną klasę. Jak napisać podanie o zmianę nauczyciela? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zmianę nauczyciela wzór

Do kogo skierować wniosek o zmianę nauczyciela?

zmiana-nauczyciela-wniosek-wzorPrawo powszechne nie reguluje w sposób bezpośredni tego, do kogo należy skierować wniosek rodziców o zmianę nauczyciela. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela i Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty można wydedukować jednak, że stosowne pismo składa się na ręce dyrektora placówki. Ten pełni bowiem rolę kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w nim osób, w tym również nauczycieli.

Decyduje o ich zatrudnianiu i zwalnianiu. Ma także możliwość przydzielania osobom zatrudnionym obowiązków służbowych, zatem to w jego gestii leży zmienianie nauczyciela w przypadku, kiedy zachodzi ku temu uzasadniona potrzeba.

Dyrektor powinien uznać za zasadne podanie o zmianę nauczyciela, które wskazuje na fakt, iż pedagog przyczynia się do obniżenia lub zagrożenia obniżeniem poziomu wychowawczego, lub dydaktycznego szkoły.

Przykładowo, argumentem przemawiającym za zmianą nauczyciela będzie niezrealizowanie przez niego podstawy programowej.

 

Jak doprowadzić do zmiany nauczyciela?

zmiana-nauczyciela-wniosek-wzorPierwszym krokiem prowadzącym do zmiany nauczyciela, który nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, będzie złożenie odpowiedniego wniosku zaadresowanego do dyrektora placówki.

Odpowiednio sporządzony dokument nie może pozostać bez rozpatrzenia i obliguje kierującego placówką do podjęcia konkretnych działań.

Pismo o zmianę nauczyciela w pierwszej kolejności skutkuje przeprowadzeniem rozmów wyjaśniających z owym pedagogiem, często w obecności wychowawcy klasy, do którego uczniowie mogli zgłaszać problemy. Dyrektor zobligowany jest do sporządzania notatek służbowych z każdego takiego spotkania, a także do przygotowywania na tej podstawie ustaleń dotyczących sprawy.

Początkowo, dyrektor spróbuje rozwiązać problem polubownie. Powinien zaproponować nauczycielowi wsparcie, udzielić wskazówek, postarać się wspólnie ustalić satysfakcjonujące rozwiązanie.

Może wziąć pod uwagę propozycje nauczyciela, o ile są konstruktywne. Jeśli pedagog będzie wyrażał wolę współpracy, prawdopodobnie problem uda się rozwiązać bez konieczności podejmowania poważniejszych działań.

W trudniejszych sytuacjach nauczyciel powinien zostać pouczony w zakresie przepisów prawnych, których ma bezwzględnie przestrzegać. Będą to przede wszystkim postanowienia Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, regulaminu czy statutu szkoły.

Dyrektor zobowiązany jest wskazać na przepisy, które łamie osoba zatrudniona, a jednocześnie uświadomić jej, jakie kary mogą być konsekwencją świadomego nieprzestrzegania prawa.

Prośba o zmianę nauczyciela skutkuje również rozmowami z rodzicami, którzy złożyli taki wniosek. Dyrektor ma obowiązek poinformować wnioskodawców o zajętym w danej sprawie stanowisku oraz o podjętych działaniach.

Powinien przekazywać ustalenia wynikające ze spotkań i rozmów z pedagogiem. Jeśli nauczyciel pomimo tych starań nie zmieni swojego postępowania, zostanie ukarany zgodnie z regulaminem pracy, a nawet zgłoszony do komisji dyscyplinarnej.

 

Procedura zmiany nauczyciela

zmiana-nauczyciela-wniosek-wzorZmiana nauczyciela na wniosek rodziców to długi proces, rozpoczynający się od złożenia na ręce dyrektora odpowiedniego pisma i poprzedzony podjęciem przez niego kroków, które mają na celu załatwienie sprawy w bardziej polubowny sposób.

Jeśli jednak zdaniem kierującego szkołą zmiana pedagoga to jedyne właściwe rozwiązanie problemu, powinien on przedstawić swoją propozycję radzie pedagogicznej.

Chociaż to dyrektor ma prawo decydowania o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, a także o przydzielaniu im zadań, to w przypadku zmiany nauczyciela jego propozycję musi zaopiniować rada pedagogiczna, zajmująca się sprawami dotyczącymi między innymi przydzielaniem pedagogom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

Argumenty do zmiany nauczyciela

Zmiana nauczyciela na wniosek rodziców możliwa jest wyłącznie w przypadku, kiedy pismo zostanie odpowiednio uargumentowane.

zmiana-nauczyciela-wniosek-wzorPonieważ dyrektor odpowiada zarówno za utrzymanie wysokiego poziomu edukacyjnego i wychowawczego szkoły, jak i za bezpieczeństwo dzieci, uzasadnieniem zmiany pedagoga może być zachowanie, które w jakikolwiek sposób narusza prawa uczniów.

Przykładowo, rodzice mogą złożyć wniosek o zmianę nauczyciela, jeśli ten z różnych powodów odpowiedzialny jest za niezrealizowanie przez klasę podstawy programowej. Mogą to być jego długotrwałe lub liczne nieobecności, a także nieprzystępny sposób przekazywania dzieciom wiedzy.

Oczywiście, zasadną przyczyną nie będą problemy jednego ucznia, lecz większości grupy, zmuszonej do pobierania dodatkowych korepetycji w celu zaliczenia przedmiotu.

Warto pamiętać jednak, że jeśli nauczyciel często jest nieobecny, dyrektor ma obowiązek zorganizować okazjonalne zastępstwo lub zatrudnić dodatkowego pracownika na czas długotrwałej nieobecności.

Przykładowy wzór wniosku o zmianę nauczyciela jako uzasadnienie może podawać między innymi:

  • nieetyczne zachowania pedagoga – niewłaściwy sposób oceniania uczniów, preferencyjne traktowanie, fałszowanie dokumentacji szkolnej,
  • agresywne zachowanie nauczyciela,
  • utrudnianie uczniom zdobywania wiedzy i poprawy osiąganych wyników – brak dostępu do ocenionych prac, nieomawianie błędów.

 

Jak napisać wniosek o zmianę nauczyciela?

zmiana-nauczyciela-wniosek-wzorWniosek o zmianę nauczyciela to pismo, które nie może być anonimowe. Jeśli rodzice nie podadzą na nim swoich danych, dokument może pozostać bez rozpatrzenia. Podanie należy sporządzić więc zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, umieszczając w nim:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy (na przykład jednego rodzica reprezentującego grupę),
  • dane adresata, czyli dyrektora szkoły,
  • treść pisma, podzieloną na wstęp, rozwinięcie z uzasadnieniem oraz zakończenie,
  • podpisy rodziców składających wniosek.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,44 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze