Przykładowa OCENA pracy nauczyciela WZÓR 2023

Jak napisać opinię o nauczycielu? Praca nauczyciela – poza pracą nauczyciela stażysty – podlega ocenie. Oceny tej można dokonać w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny. Ocena pracy nauczyciela przygotowywana jest z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek, na przykład rady rodziców.

Wstęp

ocena-pracy-nauczyciela-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie oceny pracy nauczyciela, spełniającej wszelkie formalne wymagania, przygotowaliśmy przykładowy dokument, na którym możesz się wzorować i z łatwością taką ocenę przygotować. Przykładowy wzór oceny pobierzesz poniżej:

Ocena pracy nauczyciela wzór

Na czyj wniosek sporządza się opinię o pracy nauczyciela?

Do zagadnienia oceny pracy nauczyciela odnosi się dokument określany mianem Karty Nauczyciela. Zgodnie z jego treścią, ocenie podlega praca każdego nauczyciela, nawet nauczyciela przedszkola – za wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty.

Takiej oceny pracy można dokonać w dowolnym momencie, ale nie wcześniej niż po roku od dokonania poprzedniej oceny.

Opinię o nauczycielu wystawia się z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

 • nauczyciela,
 • rady rodziców,
 • rady szkoły,
 • organu prowadzącego szkołę,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny (w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty).

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor placówki w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a jeśli sam wyszedł z inicjatywą jej wystawienia to w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od momentu powiadomienia nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

Jak dokonuje się oceny pracy nauczyciela?

Opinia o pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji jego obowiązków, określonych w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie Prawo oświatowe, w zakresie wszystkich obszarów działalności placówki.

Mowa tu między innymi o:

 • rzetelnym realizowaniu zadań związanych ze stanowiskiem nauczyciela i podstawowymi funkcjami szkoły, tj. dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą (w tym zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w trakcie zajęć szkolnych),
 • wspieraniu każdego ucznia w jego rozwoju,
 • dążeniu do pełni własnego rozwoju,
 • doskonaleniu zawodowe, zgodne z potrzebami szkoły,
 • kształceniu i wychowywaniu dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze szacunku dla każdego człowieka i wolności sumienia,
 • dbaniu o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideami: demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych ras, narodów i światopoglądów.

Podczas dokonywania procedury oceny pracy nauczycieli przez dyrektora szkoły, może on:

 • zasięgnąć opinii rady rodziców,
 • zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego,
 • (na wniosek nauczyciela lub z własnej inicjatywy) zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, bądź opinii innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Opinia o nauczycielu ma charakter opisowy, ale jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym (ocena negatywna, dobra, bardzo dobra, wyróżniająca). Ocenę pracy nauczyciela ustala się dopiero po zapoznaniu go z jej projektem, wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń (nic nie stoi na przeszkodzie, aby na spotkaniu pojawił się przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej).

Pedagog może zgłosić takie zastrzeżenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia zapoznania się z projektem. Przykładowa ocena pracy nauczyciela dyplomowanego składa się na:

 • kartę oceny pracy nauczyciela z oceną ogólną,
 • jej uzasadnieniem
 • oraz pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania.

 

Jak wygląda przykładowa opinia o nauczycielu?

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela, zgodnie z przepisami, zawiera zawsze następujące dane na temat pedagoga:

 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • datę i miejsce urodzenia nauczyciela,
 • miejsce zatrudnienia i zajmowane przez nauczyciela stanowisko,
 • staż pracy pedagogicznej,
 • stopień awansu zawodowego,
 • wykształcenie.

Z kolei przykładowa opinia o nauczycielu musi odnosić się do:

 • wskazania daty ostatniej oceny pracy,
 • stwierdzenia uogólniającego, czyli wskazania oceny ogólnej,
 • uzasadnienia oceny pracy,
 • daty dokonania oceny pracy.

Przykład opinii o nauczycielu wskazuje także na konieczność umieszczenia na dokumencie podpisu osoby dokonującej oceny oraz pouczenia o terminie i trybie wniesienia ewentualnego odwołania od oceny pracy.

Jak więc może wyglądać ocena pracy nauczyciela, na przykład ocena pracy nauczyciela przedszkola? Oto kilka zagadnień, do których można odnieść się w takim dokumencie:

 • umiejętności planowania pracy: terminowe sporządzanie planu zajęć, dobieranie atrakcyjnych tematów, stosowanie właściwych metod pracy,
 • umiejętność prawidłowego sporządzania dokumentacji: prowadzenie systematycznych zapisów w dzienniku, codzienna obserwacja pracy dzieci,
 • utrzymywanie kontaktów z rodzicami dzieci,
 • realizacja funkcji opiekuńczej szkoły: łatwe nawiązywanie kontaktów, życzliwe relacje z uczniami,
 • realizacja funkcji wychowawczej szkoły: dobra znajomość dzieci i ich środowisk rodzinnych, organizacja grupowych zebrań z rodzicami,
 • realizacja funkcji dydaktycznej: przygotowanie do zajęć, dobieranie odpowiednich środków dydaktycznych,
 • postawa nauczyciela: punktualność, dyspozycyjność, kultura osobista.

 

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela

Od ustalonej oceny pracy nauczyciela przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od momentu jej doręczenia. Nauczyciel może odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje specjalny zespół oceniający, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. W skład zespołu oceniającego wchodzą:

 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły,
 • przedstawiciel rady rodziców,
 • właściwy nauczyciel – doradca metodyczny, bądź nauczyciel – konsultant,
 • przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, wskazany przez nauczyciela i powołany na jego wniosek.

W terminie 30 dni, po rozpatrzeniu odwołania, zespół ten:

 • podtrzymuje ocenę pracy nauczyciela,
 • uchyla ocenę pracy i ustala nową ocenę,
 • uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły i przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy (jeżeli ocena została dokonana z naruszeniem prawa).

Jeśli oceny pracy nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, ocena ta jest ostateczna – przyjmuje formę pisemną i zawiera uzasadnienie.

Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej ⅔ członków zespołu. Jeśli liczba głosów jest równa, ostatecznie decyduje przewodniczący zespołu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, w tym nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. 2019 r. poz.1625).

oraz:

Art. 6a. – Ocena pracy nauczyciela – Karta Nauczyciela.

1.Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 5a, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1)nauczyciela; (w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze)

2)organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;

3)organu prowadzącego szkołę;

4)rady szkoły;

5)rady rodziców.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze