Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela może okazać się przydatny na każdym etapie edukacji. W klasach 1-3 jest to kwestia przede wszystkim przywiązania i dobrych relacji między pedagogiem a małymi uczniami, natomiast później podstawą takiego wniosku często są zazwyczaj wyjątkowe umiejętności nauczyciela, który potrafi dobrze wpłynąć zarówno na zachowanie uczniów, jak i na ich wyniki w nauce.

Wstęp

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-docNiezależnie od przyczyny, zawsze warto rozważyć możliwość złożenia pisemnej prośby o pozostawienie nauczyciela. Jak napisać stosowną petycję w tej sprawie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór

Kto i do kogo może skierować wniosek o pozostawienie nauczyciela?

Kierowanie placówką oświatową to rola dyrektora szkoły. To on nadzoruje pracę szkoły poprzez zarządzanie pracą nauczycieli. Również on decyduje o tym, którą klasę uczyć będzie który pedagog. Pismo z prośbą o pozostawienie nauczyciela kierować będziemy więc właśnie do dyrektora danej szkoły.

Z wnioskiem o niezmienianie nauczyciela mogą wystąpić pełnoletni uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów. Oczywiście, w treści takiego podania pojawią się zawsze argumenty płynące głównie od dzieci, które mają z pedagogiem bezpośrednie relacje.

Warto wspomnieć przy tym, że podanie do dyrektora szkoły o pozostawienie nauczyciela ma prawo złożyć zarówno jeden wnioskodawca, jak i cała grupa uczniów lub rodziców. Wspólna petycja do dyrektora szkoły zwykle przynosi jednak znacznie lepsze efekty.

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela może dotyczyć pedagoga uczącego przedmiotów wiodących, takich jak matematyka czy język polski.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby to samo pismo złożyć w sprawie pozostawienia nauczyciela biologii, chemii czy informatyki, czyli przedmiotów z reguły wykładanych jedynie przez kilka semestrów. Poza tym, podanie o podobnej treści można sporządzić także w celu niezmieniania wychowawcy.

 

W jakich okolicznościach składa się petycję o pozostawienie nauczyciela?

Kierownictwo szkoły zazwyczaj dąży do tego, aby jeden nauczyciel lub wychowawca był przy danej klasie jak najdłużej. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, które nauczane są przez dłuższy czas (polski, historia, matematyka).

Czasami zdarza się jednak, że z różnych przyczyn nauczyciel zostaje odsunięty od klasy bez konsultacji z rodzicami uczniów. W takiej sytuacji warto złożyć petycję o pozostawienie pedagoga.

Petycja o pozostawienie nauczyciela często stosowana jest również wtedy, kiedy uczniowie trafiają pod opiekę pracownika zatrudnionego na okres próbny lub na zastępstwo. Taka osoba pozostaje w placówce jedynie do momentu, w którym nie wróci jej poprzednik. Ma bowiem obowiązek ustąpić mu miejsca.

W takiej sytuacji petycja do dyrektora szkoły o pozostawienie nauczyciela może zostać rozpatrzona pozytywnie tylko wtedy, kiedy będzie on w stanie zapewnić odpowiednią ilość godzin pracy obu pracownikom.

Wśród przykładów zastosowania wniosku o pozostawienie nauczyciela nie można pominąć także okoliczności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.

Dyrektor może na przykład zwolnić pedagoga ze względu na konieczność cięcia etatów lub ze względu na niewykonywanie/nieprawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych (zwolnienie dyscyplinarne).

Zdarza się także, że to pracownik decyduje się złożyć wypowiedzenie z pracy lub rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron. Niezależnie od okoliczności, rodzice mają szansę interweniować w sprawie i podjąć próbę rozwiązania problemu w taki sposób, aby nie traciły na tym ich dzieci.

 

Jak napisać wniosek o pozostawienie nauczyciela?

Prośba o niezmienianie nauczyciela to pismo o charakterze oficjalnym. Taki dokument nie może być anonimowy, jeśli jego autor chce uzyskać odpowiedź swojego adresata.

Wniosków bez danych osobowych zwyczajnie nie rozpatruje się, o ile ich treść nie wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia uczniów czy nauczycieli.

Do sporządzenia podania w sprawie niezmieniania pedagoga warto wykorzystać przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór pisma o pozostawienie nauczyciela, który wystarczy uzupełnić następującymi danymi:

 • data i miejsce,
 • dane wnioskodawcy: ucznia pełnoletniego, rodzica ucznia niepełnoletniego, przedstawiciela grupy uczniów/rodziców (w przypadku petycji zbiorowej),
 • dane adresata, czyli dyrektora szkoły,
 • tytuł wniosku,
 • treść wniosku ze wskazaniem danych nauczyciela, którego dotyczy wniosek oraz klasy, która wnioskuje o niezmienianie nauczyciela,
 • uzasadnienie,
 • podpis wnioskodawcy.

Należy pamiętać, że podanie składane na ręce dyrektora szkoły, musi zachowywać charakterystyczny dla pism formalnych układ strony. Powinno zostać sporządzone z dbałością o oficjalny język i bez żadnych błędów.

Warto również dążyć do tego, aby jego treść była jak najmniej rozbudowana. Wnioskodawca powinien starać się rzeczowo opisać swoją prośbę i równie rzeczowo ją uzasadnić. A jakich argumentów można użyć, aby przekonać dyrektora szkoły do niezmieniania nauczyciela?

 

Uzasadnienie pisma o pozostawienie nauczyciela

Argumenty użyte we wniosku o pozostawienie nauczyciela uzależnione są od warunków konkretnej sytuacji. Głównym celem pisma jest jednak udowodnienie faktu, że pozostawienie nauczyciela (np. pierwotny nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego) przy danej klasie będzie dla uczniów korzystniejsze niż jego zmiana.

Jeśli problemem jest odsunięcie nauczyciela ze względu na zwolnienie pracownika, warto odwołać się w piśmie do osoby pedagoga, opisując jego postawę w sposób jak najbardziej pozytywny.

Wśród argumentów mogą pojawić się informacje dotyczące doświadczenia w realizacji planu rozwoju zawodowego, wykształcenia i osiągnięć nauczyciela, jego charakteru, nastawienia do pracy oraz ogólnej współpracy na linii nauczyciel-rodzice czy nauczyciel-uczniowie.

Opisując całokształt postawy pedagoga, nie można zapomnieć o takich aspektach, jak zaangażowanie w życie szkoły, w tym organizacja konkursów, wycieczek czy występów, bądź np. przygotowanie dzieci do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Argumenty przemawiające za niezmienianiem nauczyciela można podzielić na te bardziej subiektywne, związane z relacjami między nauczycielem a rodzicami i uczniami oraz na te bardziej obiektywne, których dowodem są między innymi lepsze oceny uczniów.

W uzasadnieniu można powołać się więc na fakt:

 • zaufania/szacunku, jakim dzieci darzą nauczyciela,
 • na przyzwyczajenie dzieci do nauczyciela,
 • na lepsze wyniki w nauce,
 • na lepsze oceny ze sprawowania,
 • na większą aktywność dzieci (zgłaszanie się do tablicy, zadawanie pytań).

 

Podsumowanie

Wniosek dotyczący pozostawiania nauczyciela lub pozostawienie wychowawcy składa się często także już po zmianie nauczyciela. Wtedy, rodzice niezadowoleni z nowego pedagoga, wnioskują o zmianę nauczyciela prowadzącego przedmiot lub daną klasę.

Pisemna prośba o nie zmienianiu nauczyciela będzie bardziej skuteczna, jeśli spełni wszystkie formalne wymagania stawiane tego typu pismom oraz wtedy, kiedy prośbę poprą także inni rodzice.

Jeśli dyrektor szkoły pozytywnie ustosunkuje się do zmiany nauczyciela – można oczekiwać, że w niedługim czasie (kwestia tygodnia lub dwóch), rodzice otrzymają informację zwrotną dotyczącą szczegółów postępowania.

*Ważne, aby pismo zawierające prośbę dotyczącą niezmieniania nauczyciela podpisało jak najwięcej rodziców.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze