Podanie nauczyciela o przeniesienie WZÓR

Jak napisać podanie nauczyciela o przeniesienie? do 31 sierpnia 2019 roku przeniesienie możliwe było zarówno w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, bez względu na wymiar zajęć. Obecnie na przeniesienie może liczyć wyłącznie pedagog zatrudniony na podstawie mianowania.

Wstęp

podanie-nauczyciela-o-przeniesienie-wzor-pdf-docNiezbędna do przeniesienia jest zgoda dyrektora placówki. Nauczyciel może uzyskać ją poprzez złożenie w tym celu odpowiedniego podania z prośbą o przeniesienie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania nauczyciela o przeniesienie do innej placówki:

Podanie nauczyciela o przeniesienie wzór

podanie-nauczyciela-o-przeniesienie-wzor-pdf-doc

Podanie nauczyciela o przeniesienie wzór

Przeniesienie nauczyciela

Możliwość przeniesienia nauczyciela przewidują zapisy Karty Nauczyciela. Pracownik szkoły może zostać przeniesiony na własną prośbę (po złożeniu pisma, jakim jest podanie nauczyciela o przeniesienie) lub z urzędu, jednak za zgodą nauczyciela.

Przeniesienie może dotyczyć zmiany stanowiska w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub w innej miejscowości, na takie samo lub na inne stanowisko (czyli na przykład z nauczyciela szkolnego na nauczyciela przedszkolnego). Należy mieć na uwadze, że przy zmianie stanowiska, możliwa jest także zmiana obowiązkowego wymiaru zajęć w tygodniu pracy.

Przeniesienie nauczyciela może odbyć się w ramach jednej szkoły lub do zupełnie innej placówki, nawet w innym mieście.

Warto zaznaczyć przy tym, że prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły nie skutkuje rozwiązaniem dotychczasowego stosunku pracy, lecz ma stanowić jego kontynuację w nowym miejscu pracy.

Z przeniesionym nauczycielem nie zawiera się więc kolejnej umowy na czas nieokreślony. Nieprawidłowe jest także wydawanie świadectwa pracy czy wypłacanie odprawy.

 

Do kogo skierować podanie o przeniesienie nauczyciela do innej szkoły?

Wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły należy skierować do dyrektora placówki, która aktualnie zatrudnia pedagoga.

W praktyce obowiązek dokonania przeniesienia ciąży jednak na dyrektorze szkoły, do której nauczyciel chce się przenieść lub ma być przeniesiony z urzędu. Kierujący placówką musi uzyskać opinię organu prowadzącego szkołę, a także zgodę dyrektora zatrudniającego, o którą występuje sam nauczyciel.

Czasami prośba o przeniesienie do innej szkoły może zostać odrzucona, z różnych powodów, np. braki kadrowe.

Co prawda, nauczyciel nie może wtedy przenieść się do innego miejsca pracy i kontynuować zatrudnienia, ale ma możliwość złożenia wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy wraz z końcem roku szkolnego.

Nie musi uzyskiwać wtedy zgody dyrektora na pracę w innej placówce.

Jak wygląda proces przeniesienia nauczyciela?

Zakończony sukcesem proces przeniesienia nauczyciela przebiega w pięciu krokach. W pierwszej kolejności dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma zostać przeniesiony, zwraca się do dyrektora szkoły zatrudniającej z zapytaniem o możliwość przeniesienia.

Później dyrektor szkoły zatrudniającej zwraca się do nauczyciela z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie lub to nauczyciel zwraca się do dyrektora z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie.

Jeśli w jednej lub drugiej sytuacji którakolwiek ze stron odmówi, przeniesienie staje się niemożliwe i procedura zostaje zakończona.

W przypadku uzyskania zgody na przeniesienie, dyrektor szkoły przyjmującej nauczyciela występuje o opinię swojego organu prowadzącego.

Jeśli jest ona pozytywna, informuje nauczyciela o przeniesieniu, a w akcie przeniesienia wskazuje nowego pracodawcę i nowe miejsce pracy, a także stanowisko, na jakie pedagog zostaje przeniesiony wraz z datą przeniesienia.

Jeśli przeniesienie dotyczy nauczyciela religii, procedury dokonywane są przez dyrektora szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie. Pedagog przenoszony jest w porozumieniu z dyrektorem zatrudniającym oraz po zawiadomieniu organów prowadzących placówki.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o przeniesieniu nauczyciela?

Jeśli wniosek o przeniesienie do innej szkoły zostanie zaakceptowany i dojdzie do przeniesienia nauczyciela do innej placówki, to osobie takiej przysługiwał będzie zwrot kosztów przeniesienia.

Ponadto, nauczyciela, który zmienia miejsce zamieszkania w związku z przeniesieniem, zwalnia się z obowiązków służbowych na wyznaczony okres czasu, nie dłuższy niż 7 dni.

W przypadku, kiedy nauczyciel wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości, która jest miejscem stałego zamieszkania małżonka, a przeniesienie nie może być zrealizowane z powodu niemożności zatrudnienia w zawodzie nauczycielskim w danej miejscowości, dyrektor szkoły powinien udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego.

Urlop ten nie może przekroczyć okresu dwóch lat. Jeżeli w tym czasie nauczyciel nie podejmie ponownie pracy, stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu.

Jeśli przeniesienie nauczyciela odbywa się z urzędu do innej miejscowości, placówka powinna zapewnić takiej osobie odpowiednie do jej stanu rodzinnego mieszkanie oraz miejsce pracy dla współmałżonka, jeżeli również jest on nauczycielem.

Jak napisać podanie o przeniesienie do innej szkoły?

Wypełniony wzór podania o przeniesienie do innej placówki to niezbędny dokument w procesie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły. Pismo adresuje się do dyrektora placówki zatrudniającej.

Z reguły sporządza je nauczyciel zainteresowany przeniesieniem lub dyrektor placówki, która chce przyjąć pedagoga do swojej kadry.

Wykorzystując gotowy do wypełnienia druk wzór podania o przeniesienie do innej szkoły, wnioskodawca musi uwzględnić w nim takie informacje, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata, czyli dyrektora placówki zatrudniającej,
 • treść, złożoną ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

Początek podania powinien sygnalizować temat prośby, czyli jasno odnosić się do tego, czego dotyczy wniosek – tj. przeniesienia do wybranej placówki. Następnie prośbę zawartą w podaniu należy odpowiednio uzasadnić. Argument za przeniesieniem może stanowić na przykład zmiana miejsca zamieszkania. Na koniec warto ponowić swoją prośbę, wyrażając nadzieję na jej zaakceptowanie.

 

Podanie o przeniesienie nauczyciel powinien opatrzyć także własnym podpisem, a następnie złożyć pismo na ręce dyrektora placówki, najlepiej osobiście.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

2 komentarzy w “Podanie nauczyciela o przeniesienie WZÓR”
 1. Marta Dudzik

  Witam serdecznie, potrzebuję na już pismo o przeniesienie nauczyciela art.18 kn wzór najlepiej. Jestem nauczycielem w szkole podstawowej w Szczecinie i chcę przenieść się do innej szkoły w tej samej miejscowości, potrzebuję w związku z tym złożyć pismo do dyrektora szkoły.

  1. Grzegorz Szwaciński

   @Marta, zachęcam Cię do pobrania przygotowanego przez nas wzoru podania.

Comments are closed.