Wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego WZÓR

Jak napisać wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego? W trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego może dojść do sytuacji, w której staż nauczyciela musi zostać przerwany. Czy nauczyciel stażysta może przerwać staż z własnej woli? Oczywiście, że tak!

Wstęp

wniosek-o-przerwanie-stazu-na-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-docW takim przypadku nauczyciel powinien złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego wzór

wniosek-o-przerwanie-stazu-na-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-doc

Wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego wzór

Warunki realizacji stażu przez nauczyciela

Zgodnie z art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela – nauczyciel rozpoczyna staż wraz z nadejściem nowego roku szkolnego i nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

Staż w zawodzie nauczyciela to okres zatrudnienia w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciel może realizować staż, o ile jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ etatu, przy czym warunek ten może być spełniony poprzez łączne zatrudnienie w kilku placówkach, zgodnie z kwalifikacjami takiej osoby.

Ile trwa staż nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego?

Staż na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela może trwać:

  • 9 miesięcy w przypadku nauczycieli stażystów,
  • 2 lata i 9 miesięcy w przypadku nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

Warto jednak mieć na uwadze, że staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego może zostać skrócony do jednego roku i 9 miesięcy.

Czy nauczyciel może przerwać staż?

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać swój staż na własny wniosek w każdym czasie. Jeśli jednak zdecydują się ponownie rozpocząć staż, muszą odbyć go już w pełnym wymiarze.

Z kolei nauczyciel stażysta, co do zasady, nie może zrezygnować z realizacji stażu. Wyjątek dotyczy jedynie nauczycieli stażystów zatrudnionych na podstawie art. 10  ust. 7 Karty Nauczyciela w brzmieniu:

W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Oznacza to, że przerwać staż mogą nauczyciele zatrudnieni na część roku szkolnego z przyczyn organizacyjnych albo na zastępstwo. Nauczyciele ci mają bowiem prawo złożyć wniosek o niestosowanie wobec nich przepisów o awansie zawodowym.

Chociaż zazwyczaj decyzję w tej sprawie podejmują już na początku zatrudnienia, to możliwe jest również złożenie takiego oświadczenia także w czasie trwania stażu, co będzie skutkować jego przerwaniem.

Wniosek o przerwanie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wniosek nauczyciela o przerwanie stażu powinien określać długość planowanej przerwy w odbywaniu stażu. Wnioskodawcy często zastanawiają się, jak długo może trwać taka przerwa.

Warto wiedzieć więc, że zgodnie z treścią Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
  • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy,

trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

Jeśli nauczyciel jest nieobecny dłużej niż rok, ma obowiązek ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Oznacza to, że przerwa w stażu – na okres związany z czasową niezdolnością do pracy, który nie powoduje konieczności ponownego rozpoczynania stażu – powinna być krótsza niż rok.

Jednak zgodnie z przepisami, jeśli wniosek o przerwanie stażu nauczyciela złoży sam stażysta, to ponowne rozpoczęcie stażu oznaczać będzie konieczność odbycia go w pełnym wymiarze bez względu na czas przerwy.

Przerwanie stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub kontraktowego

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela: „Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze”. (art. 9d ust. 6 Karty Nauczyciela)

Wniosek o przerwanie stażu stażysta może złożyć więc w dowolnym momencie, kiedy zachodzi taka potrzeba. Musi jednak liczyć się z koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze – stanowi to warunek awansu.

Aby przerwać staż, wystarczy wypełnić przygotowany przez nas wzór wniosku o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego i złożyć go na ręce dyrektora placówki. Przerwanie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego odbywa się na takich samych zasadach.

*Pobierz przygotowany przez nas wniosek nauczyciela kontraktowego / mianowanego

Staż nauczyciela w przepisach Karty Nauczyciela

Przepisów dotyczących stażu nauczyciela należy doszukiwać się w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli, Art. 9d.

Najważniejsze zasady stażu nauczycielskiego dotyczą między innymi:

  • rozpoczęcia stażu z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na wniosek nauczyciela skierowany do dyrektora szkoły, przy czym nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia takiego wniosku,
  • możliwości rozpoczęcia stażu – nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku od dnia nadania mu poprzedniego stopnia awansu zawodowego,
  • przedłużania stażu na skutek nieobecności – w przypadku nieobecności nauczyciela z powodu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze