Podanie o pracę nauczyciela wspomagającego WZÓR

Jak napisać podanie o pracę nauczyciela wspomagającego? nauczyciel wspomagający ma za zadanie pomagać uczniom w dostosowaniu się do otaczającego je środowiska oraz w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Jest to stosunkowo nowy zawód w systemie szkolnictwa i występuje najczęściej w placówkach integracyjnych, czyli w szkołach i przedszkolach, w których uczy się większa liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wstęp

podanie-o-prace-nauczyciela-wspomagajacego-wzor-pdf-docJak napisać podanie o pracę nauczyciela wspomagającego? aby pismo wywołało oczekiwane efekty, w jego treści powinny znaleźć się niezbędne informacje i elementy, które spełnią wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o pracę, który pobierzesz poniżej:

Podanie o pracę nauczyciela wspomagającego wzór

podanie-o-prace-nauczyciela-wspomagajacego-wzor-pdf-doc

Podanie o pracę nauczyciela wspomagającego wzór

Czym zajmuje się nauczyciel wspomagający?

Główną rolą nauczyciela wspomagającego jest pomoc uczniowi:

 • w opanowaniu materiału edukacyjnego,
 • w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.

Nauczyciel wspomagający ma wspierać ucznia w dostosowywaniu się do środowiska na zasadach, na jakich dziecko jest w stanie to robić. Pedagog powinien podążać za uczniem i udzielać mu pomocy, kiedy tylko ten tego potrzebuje.

Zadania nauczyciela wspomagającego mogą różnić się w zależności od zmian w szkolnej rzeczywistości. Wynikają one z bardzo różnych potrzeb, zaburzeń czy ogólnego sposobu funkcjonowania uczniów cierpiących na przykład na Zespół Aspergera.

Nauczyciel wspomagający pełni swoją rolę nie tylko w trakcie nauki w szkole, ale również poza nią, czyli podczas różnego typu wyjść, wycieczek, wyjazdów. Przygotowuje do nich uczniów i sprawuje nad nimi opiekę. Jego zadaniem jest też stałe komunikowanie się z innymi nauczycielami oraz z rodzicami uczniów.

Nauczyciel wspomagający współpracuje przede wszystkim z nauczycielem wiodącym. Wymienia spostrzeżenia, doświadczenia i informacje na temat ucznia, wydaje opinię na temat ucznia, którego z reguły zna znacznie lepiej, ponieważ ma z nim lepszy kontakt.

Nauczyciel wspomagający może bardzo pomóc nauczycielowi przedmiotowemu, gdyż spędza dużo czasu z jedną grupą, wie, jak zachowują się poszczególni uczniowie i jak należy z nimi postępować.

Nie bez znaczenia są też relacje nauczyciela wspomagającego ze środowiskiem rodzinnym dzieci, bowiem stąd również czerpie on istotne informacje na temat podopiecznych.

 

Jak napisać podanie o pracę dla nauczyciela wspomagającego?

Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie: jak napisać podanie o pracę w szkole. Taki dokument nie zawsze jest wymagany, jednak nawet kiedy w procesie rekrutacji dyrektor nie oczekuje sporządzenia tego typu pisma od kandydatów na dane stanowisko, warto podanie przygotować.

Wypełniony wzór podania o pracę nauczyciela wspomagającego pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji i przyciągnąć uwagę rekrutera. Świadczy on również o zaangażowaniu, motywacji do podjęcia pracy i chęci otrzymania stanowiska w konkretnej placówce.

Jak napisać podanie o nauczyciela wspomagającego? Dokument tego typu przypomina list motywacyjny lub życiorys.

Musi zawierać kilka podstawowych danych formalnych, takich samych jak CV, oraz dodatkową treść, w tym przede wszystkim uzasadnienie podania, czyli odpowiedź na pytanie: “dlaczego warto mnie zatrudnić?”.

Najłatwiej jest przygotować takie pismo w oparciu o przygotowany przez nas wzór wniosku o nauczyciela wspomagającego, który uwzględnia:

 • nazwę miejscowości i datę sporządzenia,
 • dane osobowe i kontaktowe kandydata,
 • dane adresata, czyli dyrektora placówki wraz z jej nazwą i adresem,
 • treść podania, a w niej: określenie stanowiska (np. stanowisko nauczyciela języka polskiego, pracę nauczyciela przedszkola, itd.), na jakie aplikuje kandydat, wyjaśnienie, dlatego kandydatowi zależy na pracy w danej placówce (np. pozytywne opinie o szkole), uzasadnienie prośby, czyli opis atutów, kwalifikacji i osiągnięć (doświadczenia zawodowego),
 • wyrażenie nadziei na kontakt/spotkanie w ramach rozmowy kwalifikacyjnej,
 • listę załączników,
 • podpis.

Podanie o pracę nauczyciela składa się wraz z CV.

 

Prośba o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego

Jeśli dyrektor placówki chce zatrudnić dodatkowego nauczyciela, powinien sporządzić podanie o nauczyciela wspomagającego do organu prowadzącego. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w przedszkolach ogólnodostępnych i szkołach ogólnodostępnych można zatrudniać dodatkowo nauczyciela wspomagającego, pomoc nauczyciela lub nauczyciela specjalistę dla uczniów objętych kształceniem specjalnym.

Dotyczy to dzieci:

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi”,

2) niedostosowanych społecznie, zwanych dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie”,

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwanych dalej „uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym” – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na wniosek dyrektora zatrudniony zostaje nauczyciel wspomagający, który:

 • prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne,
 • wspólnie z innymi nauczycielami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli, a także w zintegrowanych działaniach i zajęciach realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
 • udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Co ważne, z wnioskiem o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego mogą wystąpić również rodzice dziecka ze specjalnymi potrzebami. Wtedy odpowiednie podanie kierowane jest do dyrektora placówki, który następnie składa podobny wniosek do organu nadzorującego.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze