Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego WZÓR

Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego? Przepisy Karty Nauczyciela nie określają dokładnie, jakie elementy powinna zawierać ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Ustawa mówi jedynie o konieczności sporządzenia opinii w formie pisemnej i o zawarciu w treści pisma sformułowania: ocena pozytywna lub ocena negatywna. 

Wstęp

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-dyplomowanego-wzor-pdf-docWiadomo również, że ocena dorobku zawodowego powinna zostać uzasadniona, oraz że musi znaleźć się w niej pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Jak powinna wyglądać ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego, który zakończył staż na kolejny stopień awansu zawodowego? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej oceny, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego wzór

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-dyplomowanego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego wzór

Co powinna zawierać ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego?

Każda przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Ocena może być pozytywna lub negatywna. Musi zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 

Poza tym dokument powinien zawierać kilka podstawowych danych formalnych, w tym:

 • datę sporządzenia pisma,
 • dane ocenianego nauczyciela: imię i nazwisko, posiadany stopień awansu zawodowego, okres i podstawa prawna odbywania stażu,
 • oznaczenie miejsca, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska w okresie odbywania stażu,
 • określenie daty: rozpoczęcia stażu, zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, zakończenia stażu, złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • ustalenie oceny: pozytywna albo negatywna,
 • uzasadnienie, 
 • informację o opinii wydanej przez radę rodziców,
 • pouczenie o możliwości złożenia odwołania w ciągu 14 dni,
 • podpis dyrektora, który sporządza opinię. 

Co wpływa na ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego?

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela dyplomowanego może być albo negatywna, albo pozytywna. Ocenie nie podlega jednak sposób spełnienia wymagań rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela, lecz zakres realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela.

Ustawa nie określa, kiedy nauczyciel powinien otrzymać ocenę pozytywną, a kiedy negatywną. Jest to kwestia, która leży w kompetencji dyrektora. 

Nawet jeśli nauczyciel w okresie stażu kilkakrotnie otrzymywał kary porządkowe, to nie powinien uzyskać negatywnej opinii, ponieważ ocena dorobku zawodowego dotyczy tylko i wyłącznie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego. 

Karta oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego nie powinna zawierać zatem stwierdzeń, według których nauczyciel:

 • nie przestrzegał ustalonej organizacji pracy,
 • nie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nie przestrzegał przepisów przeciwpożarowych,
 • nie przestrzegał przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy czy usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

o ile nie wpłynęło to na realizację planu rozwoju zawodowego.

Dopiero niezrealizowanie lub niewystarczające zrealizowanie planu rozwoju zawodowego może stanowić uzasadnienie dla ustalenia negatywnej oceny dorobku zawodowego. Jeśli taka opinia zostanie przyznana, nauczyciel może złożyć wniosek o realizację dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Częściowe niezrealizowanie planu rozwoju zawodowego nie przesądza jednak o uzyskaniu negatywnej oceny dorobku zawodowego. Ogromne znaczenie mają bowiem:

 • zakres planu, którego nauczyciel nie zrealizował, 
 • powody niezrealizowania części planu rozwoju. 

Jeżeli uzasadnienie niezrealizowania części zadań, zastosowane w sprawozdaniu, wskazuje na obiektywne przeszkody, które uniemożliwiły nauczycielowi osiągnięcie określonych celów, to dyrektor może mimo wszystko przyznać mu pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

Co powinno zawierać uzasadnienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela?

Wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego uwzględnia konieczność uzasadnienia przyznania nauczycielowi oceny pozytywnej lub negatywnej. Dyrektor powinien w uzasadnieniu swojej opinii wskazać przede wszystkim:

 • jakie działania nauczyciel podejmował w okresie stażu,
 • w jakim stopniu nauczyciel zrealizował plan rozwoju zawodowego,
 • jakie są efekty zrealizowanych przez nauczyciela zadań,
 • jaki był stopień zaangażowania nauczyciela w realizację określonych działań.

Ułatwioną pracę ma dyrektor nauczyciela, który w swoim sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego odniósł się szczegółowo do wszystkich zadań ujętych w tym planie. Oceniający może ograniczyć się wtedy do potwierdzenia wskazanych faktów – będzie to wystarczające uzasadnienie. 

W swojej opinii dyrektor może – ale nie musi – uwzględnić opinię rady rodziców. Ma on obowiązek zasięgnąć takiej opinii, ale nie jest nią związany, co oznacza, że jeśli jest ona pozytywna, ale analiza działań nauczyciela wskazuje na niezrealizowanie planu rozwoju zawodowego, to dyrektor nadal powinien wystawić mu ocenę negatywną. 

Jeśli rodzice nie przekazują opinii o dorobku zawodowym nauczyciela w wyznaczonym terminie, dyrektor może ustalić ocenę bez tej opinii. Nie ma bowiem prawa wstrzymywać wydania nauczycielowi oceny dorobku zawodowego ze względu na brak stanowiska rady rodziców.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,44 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze