Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego WZÓR

Jak sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego? Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel ma obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu. W sprawozdaniu tym uwzględnia efekty realizacji tego planu dla siebie i szkoły, w której nauczyciel pracuje. 

Wstęp

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego-wzor-pdf-docZ kolei dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie maksymalnie 21 dni od dnia złożenia takiego sprawozdania. Jak wygląda ocena dorobku nauczyciela kontraktowego? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej oceny, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wzór

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wzór

Jak ustala się ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego?

Dyrektor szkoły powinien ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W trakcie ustalania pozytywnej lub negatywnej oceny, dyrektor musi wziąć pod uwagę stopień realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela. 

Kiedy ocena dotyczy nauczyciela kontraktowego (również stażysty), dyrektor przed jej ustaleniem ma obowiązek zapoznać się z projektem oceny dorobku zawodowego przygotowanym przez opiekuna stażu.

Musi również zasięgnąć opinii rady rodziców, choć ta nie jest dla niego wiążąca. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej przez dyrektora ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

Jeśli jednak nie przedstawi swojej opinii w terminie, nie wstrzymuje to postępowania dyrektora, który musi ustalić opinię nawet bez tego dokumentu.

Co powinna zawierać ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego?

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego musi zostać sporządzona w formie pisemnej. Dokument powinien klarownie określać, czy opinia jest pozytywna, czy negatywna. Musi zawierać też uzasadnienie opinii i pouczenie o możliwości odwołania się od niej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Pozostałe elementy, jakie powinna zawierać opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego to:

 • data wystawienia opinii,
 • oznaczenie nauczyciela,
 • dane dotyczące stażu:
  • miejsce pracy,
  • wymiar zatrudnienia,
  • zajmowane stanowisko,
  • data rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • informacja o opinii rady rodziców,
 • podpis dyrektora.

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-wzor-przyklad-pdf-doc

Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel ma prawo odwołać się od oceny dorobku zawodowego. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką rozpatruje takie odwołanie w terminie 21 dni. Ocena ustalona przez ten organ jest jednak ostateczna. 

Jeśli ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, o ponowną ocenę nauczyciel może wnioskować dopiero po odbyciu dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy – za zgodą dyrektora szkoły.

Do czego odnosi się ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego?

Karta oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego nie powinna odnosić się do tego, czy nauczyciel spełnił wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela, które w przypadku nauczyciela kontraktowego wskazują na:

 • znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 • umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 • umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 • umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
 • umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
 • umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
 • znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

Przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego powinna natomiast odnosić się do tego czy i w jakim stopniu nauczyciel zrealizował plan rozwoju zawodowego. Niezrealizowanie lub niedostateczne zrealizowanie tego planu może stanowić uzasadnienie wystawienia nauczycielowi oceny negatywnej. 

Uzasadnienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Wypełniając wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, należy jasno określić, czy opinia o nauczycielu jest:

 • pozytywna,
 • negatywna.

Nie można jednak takiej oceny pozostawić bez uzasadnienia. Przepisy nie precyzują, co powinno się w nim pojawić, ale dyrektorom zaleca się odnieść do:

 • efektów realizowanych przez nauczyciela zadań,
 • opisu rodzaju działań podejmowanych przez nauczyciela podczas stażu,
 • określenia stopnia zrealizowania planu rozwoju zawodowego,
 • określenia stopnia zaangażowania nauczyciela w realizację określonych zadań.

Takie uzasadnienie dyrektor może sporządzić w oparciu o złożone przez nauczyciela sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Często odnosi się ono dosyć szczegółowo do wszystkich zadań ujętych w tym planie, dlatego dyrektor ma okazję zweryfikować samoocenę nauczyciela i opisać własne obserwacje. 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze