Petycja o zmianę nauczyciela WZÓR + omówienie

zmiana-nauczyciela-w-szkole-petycja-wzorJak napisać petycję o zmianę nauczyciela w szkole? chęć zmiany nauczyciela bardzo często spowodowana jest niewłaściwym zachowaniem pracownika szkoły lub brakiem umiejętności przekazania uczniom wiedzy. Petycję o zmianę nauczyciela składa się do dyrektora szkoły. Pod pismem muszą podpisać się rodzice dzieci niepełnoletnich.

Wstęp

petycja-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-docAby wniosek skutkował pożądanymi działaniami, należy zadbać o jego odpowiednie uzasadnienie. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór petycji, którą pobierzesz poniżej:

Petycja o zmianę nauczyciela wzór

Do kogo składa się pismo o zmianę nauczyciela?

Prawo nie odnosi się wprost do tematu zmiany nauczyciela i nie określa, kto jest odpowiedzialny za podjęcie takiej decyzji. Z przepisów Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynika jednak, że petycja o zmianę nauczyciela powinna trafić do rąk dyrektora placówki.

Jest on bowiem uprawniony do kierowania szkołą, a tym samym zajmuje także stanowisko kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor decyduje w sprawach zwalniania i zatrudniania nauczycieli. Jest także przełożonym służbowym wszystkich pracowników placówki.

Według zapisów Karty Nauczyciela ma możliwość zmiany nauczyciela przydzielonego do danej klasy, jeśli jest on odpowiedzialny za obniżenie lub zagrożenie obniżeniem poziomu dydaktycznego i wychowawczego szkoły.

 

Czym może zostać uzasadniona petycja o zmianę nauczyciela?

Petycja do dyrektora szkoły o zmianę nauczyciela uzasadniana bywa wieloma różnymi argumentami. Zdarza się, że rodzice domagają się zmiany nauczyciela ze względu na jego częste nieobecności.

Faktem jest, że liczne lub długotrwałe nieobecności nauczyciela mogą skutkować niezrealizowaniem programu nauczania, a tym samym obniżeniem poziomu dydaktycznego szkoły.

W takim przypadku dyrektor powinien jednak zastosować inne przewidziane prawnie rozwiązania, na przykład przydzielenie doraźnych zastępstw lub zatrudnienie innego nauczyciela na zastępstwo.

Prośba o zmianę nauczyciela będzie uzasadniona, jeśli z winy pedagoga dzieci nie będą w stanie opanować podstawowego programu nauczania. To może być spowodowane różnymi zachowaniami osoby uczącej, na przykład:

  • brakiem dodatkowych wyjaśnień w sytuacji, kiedy uczniowie sygnalizują taką potrzebę,
  • brakiem wglądu w prace podlegające ocenie celem sprawdzenia błędów oraz ich omówienia,
  • nieprawidłowym sposobem przekazywania wiedzy w zależności od charakteru przedmiotu nauczania.

Kiedy warto wykorzystać wzór petycji o zmianę nauczyciela?

Rodzice powinni wykorzystać wzór pisma petycja o zmianę nauczyciela, jeśli obawiają się, że problemy na linii uczniowie-nauczyciel wpłyną niekorzystnie nie tylko na oceny ich dzieci, ale również na zaległości, które będą rzutowały na wyniki w nauce również na kolejnych etapach edukacji.

Jest to szczególnie istotne w przypadku klas, które w niedługim czasie podchodzą do ważnych egzaminów, na przykład do matury.

Jeśli problem dotyczy wielu uczniów z jednej klasy, o czym świadczą na przykład pobierane przez większość grupy korepetycje, warto interweniować, sygnalizując dyrektorowi, iż konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków.

 

Jak napisać petycję o zmianę nauczyciela?

Petycję o zmianę nauczyciela mogą sporządzić rodzice dzieci zaniepokojonych o poziom edukacyjny i wychowawczy oferowany przez szkołę. Pismo należy kierować do dyrektora, który odpowiada za te aspekty funkcjonowania placówki.

Dokument musi zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy (najlepiej przedstawiciela rodziców, wraz z danymi kontaktowymi)
  • dane adresata, czyli dyrektora szkoły wraz z nazwą i adresem placówki,
  • treść petycji ze wskazaniem nauczyciela, którego dotyczy pismo oraz klasy, która ma problemy z danym pedagogiem,
  • podpisy rodziców uczniów.

Jeśli petycja zostanie podpisana przez wnioskodawców, szkoła będzie zmuszona rozpatrzyć pismo i odnieść się do niego, a także podjąć zadeklarowane działania.

Najważniejszym elementem takiego dokumentu jest jednak jego skrupulatne uzasadnienie. Warto użyć w nim argumentów, które odnoszą się do wielu uczniów w takim samym zakresie.

Uzasadnieniem zmiany nauczyciela nie będą negatywne oceny dzieci, lecz powody nieopanowania przez nich wiedzy i umiejętności na pożądanym poziomie. Jeśli wynika to z podejścia i sposobu pracy nauczyciela, należy wymienić negatywne zachowania w treści petycji.

Jak uzasadnić petycję o zmianę nauczyciela?

Argumenty przemawiające za zmianą nauczyciela warto sporządzić na podstawie listy obowiązków pedagoga. Wśród nich wymienia się między innymi wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju.

Jeśli pracownik szkoły jednych uczniów traktuje preferencyjnie, a od innych wymaga więcej lub utrudnia dzieciom poprawę wyników w nauce, warto napisać o tym w swoim podaniu.

Zanim rodzice użyją argumentów przedstawionych im przez dzieci, powinni jednak zweryfikować ich prawdziwość poprzez konfrontację z nauczycielem lub rozmowę w szerszym gronie rodziców dzieci z całej grupy.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,55 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze