Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela WZÓR

Jakie informacje powinien zawierać przykładowy opis oceny pracy nauczyciela? zgodnie z przepisami, praca każdego nauczyciela – poza pracą nauczyciela stażysty – podlega ocenie. Takiej oceny dokonuje się po upływie co najmniej jednego roku od dokonania poprzedniej oceny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek, najczęściej rady rodziców.

Wstęp

ocena-pracy-nauczyciela-wzor-pdf-docJakie kryteria przyjmuje się przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela i jak taką ocenę sporządzić? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego dokumentu, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór oceny pracy nauczyciela, którą pobierzesz poniżej:

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela wzór

Na jakiej podstawie sporządza się ocenę pracy nauczyciela?

Przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela znajdziemy w Karcie Nauczyciela (art. 6a). Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego, praca nauczyciela podlega ocenie, a ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

 • samego nauczyciela;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • kuratora oświaty;
 • organu prowadzącego szkołę;
 • rady szkoły;
 • rady rodziców.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela w drugim i ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela oraz w ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela.

Przepisy szczegółowo określają też zasady oceniania pracy nauczyciela w szczególnych okolicznościach, takich jak:

 • rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela;
 • zmiana miejsca zatrudnienia nauczyciela;
 • udzielenie nauczycielowi urlopu bezpłatnego w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

 

Jak wyglądają procedury oceny pracy nauczycieli?

Ocena pracy nauczyciela opiera się na kryteriach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli. Akt prawny reguluje:

 • szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli;
 • szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli;
 • szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.

Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela dzielą się na:

 • obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela;
 • dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

Wśród obowiązkowych kryteriów oceny pracy wymienia się:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 • znajomość praw dziecka, ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie, z poszanowaniem jego godności osobistej;
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, oraz w środowisku lokalnym,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw, postawy obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej,
 • współpracę z innymi nauczycielami;
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły i wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole,
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą,
 • współpracę z rodzicami.

Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują natomiast:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia,
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia,
 • indywidualizowanie pracy z uczniem;
 • analizowanie własnej pracy, doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, a także osiąganie pozytywnych efektów pracy;
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;
 • realizowanie zajęć dodatkowych,
 • udział w przeprowadzaniu egzaminów,
 • prowadzenie konsultacji,
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć,
 • pobudzanie inicjatyw uczniów poprzez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym,
 • prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych,
 • współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną.

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor placówki w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące od momentu złożenia wniosku, a jeśli dyrektor szkoły sam wystawia opinię, to musi tego dokonać w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od chwili powiadomienia nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

 

Jakie dane musi zawierać przykładowa ocena pracy nauczyciela?

Przykładowa ocena pracy nauczyciela dyplomowanego czy mianowanego musi zawierać przede wszystkim dane pedagoga, czyli:

 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • oznaczenie miejsca zatrudnienia,
 • oznaczenie zajmowanego stanowiska,
 • staż pracy pedagogicznej,
 • oznaczenie stopnia awansu zawodowego,
 • dane na temat wykształcenia.

Informacje te uwzględnia wzór oceny pracy nauczyciela, kończący się oceną punktową i opisową. Jeśli dyrektor szkoły ustali, że suma punktów wynosi:

 • 90% maksymalnej liczby punktów i powyżej, to nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
 • 75% maksymalnej liczby punktów i powyżej, nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
 • 55% maksymalnej liczby punktów i powyżej, nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
 • poniżej 55% maksymalnej liczby punktów, nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

Opinia o nauczycielu powinna zawierać również:

 • wskazanie daty ostatniej oceny pracy nauczyciela,
 • uzasadnienie oceny pracy nauczyciela,
 • pouczenia o terminie i trybie wniesienia ewentualnego odwołania od oceny pracy.

 

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela

Opinia – ocena pracy nauczyciela wyrażana jest w formie pisemnej i zawsze zawiera uzasadnienie. Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy, co również należy zrobić w formie pisemnej, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania się z projektem oceny.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w piśmie.

Zespół oceniający (powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą) rozpatruje odwołanie po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego jest podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu oceniającego.

Zespół oceniający sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia, w ramach którego może podtrzymać ocenę pracy nauczyciela, uchylić ocenę i ustalić nową, uchylić ocenę i przekazać sprawę do ponownego ustalenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625).

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze