Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody WZÓR

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody? opinia rady pedagogicznej (lub rady szkoły) wymagana jest w przypadku, kiedy kandydatem do nagrody jest nauczyciel.

Nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznaje się ze specjalnych funduszy, tworzonych w budżetach organów prowadzących. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 VIII 2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Wstęp

przykladowa-opinia-o-nauczycielu-do-nagrody-wzorJak powinna wyglądać opinia o nauczycielu do nagrody i jakie informacje należy w niej umieścić? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opinii o nauczycielu do nagrody, którą pobierzesz poniżej:

Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody

przykladowa-opinia-o-nauczycielu-do-nagrody-wzor

Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody wzór

Nagroda ministra i nagroda kuratora oświaty

Nagrodę ministra lub kuratora oświaty przyznaje się nauczycielowi, który:

 • przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
 • posiada wyróżniającą ocenę pracy.

Warunkiem przyznania takiej nagrody są szczególne osiągnięcia w zakresie pracy nauczyciela:

 • dydaktycznej,
 • wychowawczej,
 • opiekuńczej.

Wśród zadań wypełnianych przez nagradzanego nauczyciela wymienia się:

 • kształtowanie umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej,
 • rozwiązywanie problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym,
 • działania innowacyjne,
 • pracę organizacyjną na rzecz szkoły,
 • współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym,
 • działania na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody Ministra Edukacji Narodowej składa w imieniu nauczyciela dyrektor placówki. Jeśli zaś nagrodę ma otrzymać kierujący placówką, to wniosek o nagrodę składa organ sprawujący nad placówką nadzór pedagogiczny.

Wszystkie wnioski o przyznanie nagród ministra składa się za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

Za opiniowanie wniosków odpowiedzialne są komisje do spraw nagród, powoływane przez ministra, kuratora oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Do wniosku o nagrodę dołączana jest:

 • pozytywna opinia o nauczycielu (opinia rady pedagogicznej),
 • zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

Nagroda ministra oświaty i nagroda kuratora przyznawana jest w terminie do 14 X każdego roku – z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Nagroda prezydenta i nagroda dyrektora szkoły

Nauczycielom można przyznać również nagrodę prezydenta miasta lub nagrodę dyrektora szkoły. Nagrody tego typu dotyczą pedagogów zatrudnionych w danej placówce przynajmniej od jednego roku.

Z reguły, są one przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, choć w uzasadnionych przypadkach dyrektor – za zgodą prezydenta miasta – może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

Nagrody dyrektora przyznawane są za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czyli:

 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
 • aktywny udział w akcjach promujących szkołę,
 • rozwój zawodowy nauczyciela i podnoszenie kwalifikacji (podnoszenie jakości pracy szkoły),
 • pracę z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjno-wychowawczych,
 • wdrażanie innowacji, eksperymentów pedagogicznych, programów własnych,
 • różnorodność pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o przyznanie nagrody prezydenta miasta zgłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły. Takie nagrody przydzielane są między innymi za:

 • znaczące osiągnięcia w dydaktyce i wychowaniu,
 • stosowanie aktywnych i aktywizujących metod nauczania,
 • stosowanie nowych systemów oceniania,
 • prowadzenie nauczania z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjno-wychowawczych,
 • opracowanie i realizację własnych programów nauczania,
 • wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
 • organizację przedsięwzięć i uroczystości szkolnych,
 • osiąganie efektów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego (opieka nad samorządem uczniowskim, współpraca ze środowiskiem lokalnym).

Jak powinna wyglądać opinia o nauczycielu do nagrody?

Pozytywna opinia o nauczycielu jest niezbędnym dokumentem w procesie zgłaszania pedagoga do przyznania mu nagrody ministra oświaty, kuratora oświaty czy prezydenta miasta.

Przykładowa opinia o nauczycielu przedszkola do nagrody musi zawierać datę posiedzenia rady pedagogicznej. Co ważne, opinię przedstawia się tylko wtedy, gdy w danej szkole powołano taki organ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Poprawna opinia o nauczycielu do nagrody prezydenta opiera się na kryteriach przyznawania nagród, ustalonych przez organ prowadzący szkołę, zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Dyrektor powinien zapoznać z tymi kryteriami zarówno nauczycieli, jak i grono pedagogiczne. Rada pedagogiczna, która opiniuje wnioski o nagrody przyznawane nauczycielom, wyraża swoją opinię w formie uchwały.

Podstawę przyznania nagrody stanowi także przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela, w którym dyrektor może powołać się na opinię rady pedagogicznej. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez nauczyciela.

*Kandydata do nagrody można zgłosić dopiero po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły.

 

Wniosek o nagrodę dla nauczyciela

Wniosek o nagrodę dla nauczyciela sporządza dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący (§ 6 rozporządzenia MEN). Wnioskodawca przedstawia w takim piśmie informację o niekaralności osoby, której dotyczy wniosek i dołącza do niego zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski zawierające błędy formalne:

 • sporządzone niestarannie,
 • sporządzone nieprawidłowo,
 • sporządzone nieczytelnie,
 • zawierające niewypełnione rubryki,
 • złożone na nieodpowiednich drukach,
 • bez wymaganych załączników,
 • złożone po terminie,

nie podlegają rozpatrzeniu.

Jedynie prawidłowo wypełnione i złożone w terminie wnioski, które mają pozytywną opinię rady pedagogicznej i rady szkoły, przekazuje się do odpowiednich organów, gdzie przechodzą kolejną weryfikację.

Jak przyznawane są nagrody dla nauczycieli?

Co do zasady, nagrody dla nauczycieli i dyrektora szkoły wręcza się w Dniu Edukacji Narodowej. Kierujący placówką najczęściej organizuje z tej okazji akademię w swojej szkole. Na uroczystość zapraszane są władze oświatowe, przedstawiciele organów prowadzących, a nawet media.

Uroczystość wspiera rada rodziców i rada szkoły. Organizowane są także spotkania z nagradzanymi nauczycielami u wojewodów i kuratorów lub w organach prowadzących.

Dyrektor – przed wręczeniem dyplomów – przygotowuje ich kserokopie, które dołącza do teczek akt osobowych nauczycieli.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze