Zaprzestanie wypłacania dodatku stażowego w szkole macierzystej

Forum prawneKategoria: RóżneZaprzestanie wypłacania dodatku stażowego w szkole macierzystej
Robert zapytał 3 lata temu

Zaprzestanie wypłacania dodatku stażowego w szkole macierzystej. Dzień dobry, mamy taki problem, że księgowa w szkole macierzystej (zatrudnienie na podstawie mianowania na czas nieokreślony) przestała wypłacać dodatek stażowy za wysługę kilkunastu lat, motywując to w ten sposób, że ten nauczyciel zatrudniony jest również w drugiej szkole na etacie (umowa na czas określony od roku), więc tylko tam taki dodatek przysługuje.

Pomimo rozmów i powołania się na przepisy Karty Nauczyciela księgowa nie zmienia swojego stanowiska. Pytanie, czy ma rację, jeśli nie to jak powinno wyglądać dalsze postępowanie, z jakim pismem i gdzie należy się zwrócić?

Pozdrawiam,
Robert

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Panie Robercie,

w pierwszej kolejności powołam się na przepisy, którymi ewentualnie będzie można podeprzeć się w sprawie.

Znaczenie będzie mieć regulacja art. 33 ustawy z dnia 2 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w brzmieniu:

  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
  2. (uchylony)
  3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

oraz art. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy zgodnie z którym:

1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

3. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.

Z powyższego można więc wysnuć wniosek, że w sytuacji, kiedy nauczyciel zatrudniony jest równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy i posiada odpowiednie okresy zatrudnienia, powinien otrzymać dodatek stażowy we wszystkich szkołach. Przy czym nauczyciel zobowiązany będzie wskazać, który stosunek pracy jest dla niego podstawowy a który dodatkowy.

Inaczej jednak będzie w sytuacji, gdy wymiar pensum zostanie przekroczony. Wówczas prawo do dodatku stażowego może zostać ograniczone do podstawowego miejsca pracy – zatrudnienie macierzyste.

Rozróżnić należy więc dwie sytuacje:

  1. nauczyciel pracuje w więcej niż jednej szkole/placówce, ale nie przekracza łącznie całego pensum, wówczas przysługiwać mu będzie dodatek stażowy w każdej szkole o ile wykaże odpowiedni staż pracy;
  2. nauczyciel pracuje w więcej niż jednej szkole/placówce, ale przekracza pensum, wówczas należy mu się dodatek stażowy w placówce głównej/macierzystej lub tej którą wskaże.

Na koniec odnośnie „zaskarżenia” decyzji księgowej. Otóż wniosek o wyjaśnienie sprawy należy złożyć do organu zarządzającego, czyli do dyrektora szkoły/placówki. W razie dalszego niewyjaśnienia sprawy można zwrócić się do organu założycielskiego – włodarza Gminy lub Powiatu.

Podobne tematy: