Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia? Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (umów o praktyki) stosuje się  przepisy Kodeksu pracy, dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca może wypowiedzieć taką umowę tylko w określonych przepisami okolicznościach, natomiast praktykant w dowolnym momencie za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-o-praktyki-przez-ucznia-wzor-pdf-docJak napisać wypowiedzenie umowy o praktykę? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia spełniający wszystkie formalne wymagania, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór

wypowiedzenie-umowy-o-praktyki-przez-ucznia-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – potocznie nazywana umową o praktyki – umożliwia zatrudnianie młodocianych w celu przyuczenia lub nauki zawodu.

Przygotowanie zawodowe osób młodocianych może odbywać się w formie:

 • nauki zawodu – ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na podstawie umowy o pracę i dokształcania teoretycznego w szkole, bądź  w systemie pozaszkolnym,
 • przyuczenia do wykonywania określonej pracy – ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac, związanych z nauką zawodu, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • rzemieślniczego przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych w tym celu u pracodawców będących rzemieślnikami.

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w celu przygotowania zawodowego jest jak najbardziej możliwe. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, młodocianych pracowników można zatrudniać na podstawie umowy o pracę w celu nauki i przygotowania zawodowego (umowa o praktyki) albo do wykonywania prac lekkich.

Pracodawca może zatrudnić młodego pracownika, jeżeli ukończył on 16 lat, ukończył co najmniej gimnazjum i przedstawił świadectwo lekarskie potwierdzające, że praca określonego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (umów o praktyki) stosuje się  przepisy Kodeksu pracy, dotyczące umów o pracę na czas nieoznaczony, ze zmianami przewidzianymi w Dziale IX Rozdziału II Kp. Jak czytamy w artykule 194:

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.

Wspomniany artykuł 196 odnosi się do możliwości wypowiedzenia praktykantowi umowy przez pracodawcę. Taką formę rozwiązania stosunku pracy przewiduje się w przypadku:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiązków, wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo zastosowania wobec niego środków wychowawczych,
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • reorganizacji zakładu pracy, uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Warto podkreślić, że pracodawca może wypowiedzieć praktykantowi umowę jedynie w tych czterech, dokładnie określonych okolicznościach. Przepisy w szczególny sposób chronią bowiem młodocianego pracownika.

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez pracodawcę musi zostać sporządzone na piśmie i powinno zawierać:

 • nazwę pracodawcy i jego adres,
 • dane zawartej umowy,
 • obowiązujący okres wypowiedzenia,
 • przyczynę wypowiedzenia,
 • podpis osoby niepełnoletniej,
 • podpis pracodawcy.

Dokument należy dostarczyć nie tylko praktykantowi, ale także jego opiekunowi prawnemu. A czy praktykant może zwolnić się z praktyk zawodowych?

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia

Czy można zerwać umowę o praktyki? Nawiązując do przepisu, który mówi, że do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieoznaczony, łatwo stwierdzić, że praktykantowi również przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o praktyki.

Jak rozwiązać umowę o praktyczną naukę zawodu? Aby zwolnić się z praktyk, należy zgłosić się do pracodawcy z prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub złożyć przygotowany przez nas – wypełniony wzór wypowiedzenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Rozwiązania te różnią się między sobą przede wszystkim terminem zakończenia współpracy. Jeśli praktykant i pracodawca rozwiązują umowę za porozumieniem stron, czyli jednocześnie wyrażając na to zgodę, umowa o praktyki może zostać rozwiązana w dowolnym momencie.

Inaczej jest w przypadku, kiedy pracodawca nie wyraża zgody na takie rozwiązanie umowy. Jak zwolnic się z praktyk zawodowych? Wystarczy złożyć w tym celu wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia.

Jest to jednostronne oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy, które nie wymaga uzyskania zgody pracodawcy dla swojej ważności. W przypadku takiego rozwiązania, strony obowiązuje okres wypowiedzenia, co oznacza, że umowa nie zostanie zerwana w dniu złożenia wypowiedzenia, lecz najczęściej dopiero po tygodniu (okres wypowiedzenia uzależniony jest od stażu pracy).

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia nie zwalnia go z obowiązku odbycia praktyk. Niezależnie od tego, która ze stron rozwiązała umowę o praktyki, pracodawca ma obowiązek powiadomić opiekuna lub przedstawiciela ustawowego praktykanta i szkołę o rozwiązaniu stosunku pracy.

Jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik, powiadamia on o tym również izbę rzemieślniczą. Później uczeń musi kontynuować praktyki u innego pracodawcy.

Jak rozwiązać umowę o praktyki?

Młodociany pracownik może rozwiązać umowę o pracę o pracę w celu przygotowania zawodowego z zachowaniem okresu wypowiedzenia poprzez wypełnienie druku, jakim jest wzór wypowiedzenia umowy o praktyki przez ucznia.

Warto podkreślić, że praktykant nie ma obowiązku wskazywać w wypowiedzeniu przyczyny swojego oświadczenia woli (w przeciwieństwie do pracodawcy, który musi wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy).

Wypowiedzenie umowy o praktyki powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane praktykanta,
 • dane pracodawcy, u którego uczeń odbywa praktyki,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy,
 • podpis praktykanta. 

*Aby ułatwić Ci wypowiedzenie umowy o praktyki, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na początku artykułu!

Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

oraz:

Art. 196. – Wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym – Kodeks pracy.

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

1)niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;

2)ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

3)reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;

4)stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze