Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy WZÓR

Jak napisać podanie o warunkowe przejście do następnej klasy? Warunkowe przejście do następnej klasy określane jest mianem promocji warunkowej. Procedury takiej promocji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Wstęp

podanie-o-warunkowe-przejscie-do-nastepnej-klasy-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie takiego podania, spełniającego wszystkie formalne wymogi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz poniżej:

Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy wzór

podanie-o-warunkowe-przejscie-do-nastepnej-klasy-wzor-pdf-doc

Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy wzór

Czym jest warunkowe przejście do następnej klasy?

Warunkowe zdanie klasy, czyli promocja warunkowa, to rozwiązanie opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Jak czytamy we wspomnianym akcie prawnym:

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

Podanie o przejście warunkowe można złożyć zatem jeden raz w ciągu semestru w przypadku nie zdanego egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, o ile dane zajęcia edukacyjne są realizowane w kolejnym semestrze.

Procedura warunkowego przejścia do następnej klasy

Jak przebiega procedura warunkowej promocji do następnej klasy? Zgodnie z przepisami cały proces dzieli się na dwa etapy:

  1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego, piszą podanie o wyrażenie zgody na warunkowe promowanie do następnej klasy (klasy pierwszej, klasy drugiej, itd.).
  2. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu wyraża zgodę na warunkowe promowanie (podejmuje uchwałę o warunkowej promocji).

Warto pamiętać, że warunkowe promowanie nie przysługuje jednak każdemu uczniowi. Ten musi spełniać bowiem określone warunki.

Po pierwsze, powinny pozwalać na to jego możliwości edukacyjne, gdyż rada pedagogiczna podejmująca decyzję, musi mieć pewność, że uczeń poradzi sobie w klasie programowo wyższej, pomimo uzyskania oceny niedostatecznej za egzamin poprawkowy.

Drugim warunkiem jest fakt kontynuowania nauki z danego przedmiotu w następnej klasie. Jeśli przedmiot kończy się w trakcie danego etapu edukacyjnego, nie ma możliwości promowania ucznia z oceną niedostateczną – ta stanowi wtedy ocenę końcową na świadectwie ukończenia szkoły, więc promowanie warunkowe jest wykluczone.

Co następuje w sytuacji, kiedy Rada Pedagogiczna nie wyraża zgody na promocję warunkową? Uczniowi pozostaje tylko jedno rozwiązanie – powtarzanie klasy.

Jak wygląda świadectwo ucznia promowanego warunkowo do następnej klasy?

Datą wystawienia świadectwa jest z reguły data zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. W przypadku uczniów, którzy przystępują do zaliczenia egzaminów poprawkowych, na świadectwie zamieszczana jest data egzaminu poprawkowego.

Jeśli uczeń nie zdaje egzaminu poprawkowego, a rada pedagogiczna decyduje o jego promocji warunkowej po zakończeniu tego egzaminu, to na świadectwie powinna pojawić się data podjęcia uchwały w tej sprawie (uchwały o promocji warunkowej).

Ponadto, na dokumencie widnieć będzie ocena niedostateczna, ponieważ promocja warunkowa nie powoduje zmiany oceny z egzaminu poprawkowego.

Przy warunkowej promocji ucznia do następnej klasy nie wyznacza się żadnych terminów zaliczenia niezdanego przedmiotu. Warunkiem jest bowiem kontynuacja nauczania tego przedmiotu w następnej klasie, nie zaś uzyskanie z niego pozytywnej oceny.

Również z tego powodu promocja warunkowa przysługuje tym uczniom,  których możliwości edukacyjne pozwalają na samodzielne nadrobienie zaległości i kontynuowanie nauki.

Jak napisać podanie o warunkowe przejście do następnej klasy?

Wielu uczniów i rodziców pod koniec semestru letniego lub zimowego szuka odpowiedzi na pytanie: jak się pisze podanie o przejście warunkowe? Podanie tego typu jest stosunkowo prostym do sporządzenia pismem.

Jeśli jednak nie do końca wiemy, jak sformułować swoją prośbę, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór podania o warunkowe przejście do następnej klasy, który wystarczy uzupełnić odpowiednimi danymi i podpisać.

Podanie o przejście warunkowe do następnej klasy adresuje się do Rady Pedagogicznej danej szkoły. Wypełniają je odpowiednio rodzice niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń.

W każdym przypadku konieczne jest jednak ujęcie we wniosku wszystkich danych ucznia, niezbędnych do jego identyfikacji.

Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy lub warunkowe zaliczenie semestru musi zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • dane ucznia, którego dotyczy warunkowa promocja,
  • dane adresata (Rada Pedagogiczna, nazwa i adres szkoły),
  • treść prośby, w tym oznaczenie przedmiotu, którego dotyczy promocja warunkowa,
  • kończący zwrot w postaci np.: Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania
  • podpis wnioskodawcy.

Pismo z prośbą o warunkową promocję składa się w sekretariacie szkoły.

Słowo końcowe

Każdy uczeń, któremu podczas edukacji powinęła się noga, ma możliwości warunkowego przejścia do następnej klasy. Aby tego dokonać, rodzice lub opiekunowie prawni muszą wnioskować w imieniu dziecka o przyjęcie warunkowe do następnej klasy.

Aby pismo dotyczące warunkowego zaliczenia zostało uznane za spełniające wszystkie wymogi, w jego treści powinny znaleźć się niezbędne informacje i elementy, dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz w górnej części artykułu.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze