Jak napisać wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia?

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia jest dopuszczalne z uwagi na fakt, że umowa zawierana z młodocianym w celu przygotowania zawodowego to – z punktu widzenia przepisów prawa – nic innego jak umowa o pracę na czas nieokreślony.

Wprowadzenie

wypowiedzenie-umowy-o-praktyki-przez-ucznia-wzor-pdf-docOznacza to, że umowę o praktyki może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i uczeń. Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia? aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania i wywoła oczekiwane skutki, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór

wypowiedzenie-umowy-o-praktyki-przez-ucznia-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór

Czym charakteryzuje się umowa o praktyki?

Umowa o praktyki to inaczej umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. W ramach takiej umowy zatrudnia się uczniów, czyli osoby młodociane, w celu nauki zawodu lub przyuczenia. Praca w ramach praktyk powinna mieć więc związek z kierunkiem nauczania.

Przygotowanie zawodowe może odbywać się w formie:

 • praktyk rzemieślniczych, czyli rzemieślniczego przygotowania zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami,
 • nauki zawodu, czyli praktycznej nauki zawodu organizowanej u pracodawcy, która polega na pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego i jest uzupełniona przez dokształcanie teoretyczne, na przykład w szkole,
 • przyuczenia do wykonywania określonej pracy, czyli przygotowania do pracy w charakterze przyuczonego pracownika – dotyczy wybranych prac określonych w przepisach dot. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Umowa o praktyki w świetle przepisów

Aby wiedzieć, jak wygląda wypowiedzenie umowy z praktyk, należy poznać wcześniej charakter umowy o praktyki i sposób, w jaki umowę tego typu traktują przepisy prawa. Kodeks pracy mówi o tym, że osoby młodociane można zatrudniać na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub do wykonywania prac lekkich.

Pracodawca może zatrudnić osobę niepełnoletnią, jeśli:

 • ukończyła ona 16 lat,
 • ukończyła co najmniej gimnazjum,
 • przedstawiła świadectwo lekarskie potwierdzające, że praca określonego rodzaju nie zagraża jej zdrowiu.

Skoro umowa o praktyki jest umową o pracę, może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron. Aby ustalić zasady i konsekwencje zerwania umowy o praktyki, należy wiedzieć, że w przypadku zawierania i rozwiązywania umów z młodocianymi stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieoznaczony.

 

Mówi o tym artykuł 194. ujęty w Dziale IX Rozdziału II Kp, w brzmieniu:

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.

Do czego odnoszą się zaś wspomniane art. 195 i 196? Artykuł 195 mówi o tym, co powinna zawierać umowa o pracę z małoletnim. Są to takie elementy jak:

 • oznaczenie rodzaju przygotowania zawodowego – nauka zawodu czy przyuczenie do wykonywania pracy,
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wysokość wynagrodzenia.

Z kolei artykuł 196. dotyczy możliwości wypowiedzenia praktykantowi umowy przez pracodawcę i określa warunki takiego rozwiązania stosunku pracy. Przełożony może zatem wypowiedzieć umowę praktykantowi, jeśli:

 • młodociany nie wypełnia obowiązków, wynikających z umowy o praktyki,
 • młodociany nie wypełnia obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
 • dojdzie do ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • dojdzie do reorganizacji zakładu pracy, uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego małoletniego,
 • dojdzie do stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa on swoje przygotowanie zawodowe.

Co ważne, wypowiedzenie umowy praktyk zawodowych przez pracodawcę możliwe jest wyłącznie w tych okolicznościach. Przełożony nie może rozwiązać umowy o praktyki w innych przypadkach, nieprzewidzianych przepisami, ponieważ te mają w szczególny sposób chronić młodocianego pracownika.

Jeśli jedna z wymienionych okoliczności ma miejsce, pracodawca może złożyć wypowiedzenie umowy o praktyki w formie pisemnej. Strony obowiązuje wtedy okres wypowiedzenia. Przełożony ma też obowiązek dostarczyć pisemne wypowiedzenie umowy o praktyki opiekunowi prawnemu praktykanta.

 

Czy uczeń może wypowiedzieć umowę o praktyki?

Ponieważ do zawierania i rozwiązywania umów z młodocianymi stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony, prawo do wypowiedzenia takiej umowy ma nie tylko pracodawca, ale również praktykant. Jeśli ten chce zwolnić się z praktyk, ma do wyboru dwa rozwiązania:

 • zgłosić się do pracodawcy z prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
 • złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o praktyki, czyli wypowiedzenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W zależności od wybranego sposobu rozwiązania umowy o praktyki, nieco inny może okazać się termin zakończenia takiej współpracy. W pierwszym przypadku strony w sposób dowolny ustalają termin rozwiązania umowy. Nie obowiązuje okres wypowiedzenia.

W drugim przypadku, jeśli praktykant zdecyduje się wypełnić i złożyć wzór wypowiedzenia umowy o praktyki przez ucznia, umowa zostanie zerwana dopiero po upływie okresu wypowiedzenia (wymóg zachowania okresu wypowiedzenia).

Na takie rozwiązanie umowy uczeń nie musi uzyskiwać jednak zgody przełożonego. Okres wypowiedzenia będzie uzależniony od stażu pracy.

Warto pamiętać, że nawet pisemne wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia nie zwalnia go z obowiązku odbycia takich praktyk. Jeśli praktykant przerwie pracę, pracodawca będzie zobowiązany poinformować o tym fakcie jego rodziców czy opiekunów prawnych, a także szkołę.

W przypadku pracodawców-rzemieślników o przerwaniu praktyk poinformowana zostanie także izba rzemieślnicza.

 

Jak napisać wypowiedzenie umowy o praktyki?

Pisemne wypowiedzenie umowy o praktyki uczeń może przygotować poprzez wypełnienie gotowego druku, jakim jest dokument „wypowiedzenie z praktyk PDF” – który przygotowaliśmy. Pismo uwzględnia między innymi takie elementy jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane praktykanta,
 • dane pracodawcy,
 • oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy,
 • podpis.

Co ważne, uzasadnienie wypowiedzenia umowy o praktyki w celu przygotowania zawodowego nie jest obowiązkowe w przypadku, gdy umowę wypowiada uczeń – jedyny obowiązek wiąże się jedynie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast pracodawca jest obowiązany uzasadnić ewentualne wypowiedzenie umowy osobie młodocianej.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze