Jak napisać wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej? WZÓR!

Jak napisać wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej? Wniosek do poradni składa się najczęściej w celu wydania opinii, czyli w celu zdiagnozowania dziecka. Taka opinia jest potrzebna między innymi po to, aby można było objąć ucznia szczególną opieką, ustalić indywidualny tok zajęć czy też uzyskać zwolnienie z konkretnych przedmiotów nauczanych w szkole.

Wstęp

wniosek-do-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-wzor-pdf-docJak napisać taki skuteczny wniosek do poradni? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku spełniający wszystkie formalne wymagana, który pobierzesz poniżej:

Wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej wzór

wniosek-do-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-wzor-pdf-doc

Wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej wzór

Po co składa się wniosek od poradni psychologiczno pedagogicznej?

Poradnia psychologiczno pedagogiczna na pisemny wniosek wydaje opinię i/lub informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni, przy czym informację wydaje się dla innych potrzeb niż opinia, najczęściej dla potrzeb lekarzy, sądu czy ośrodka pomocy społecznej.

Najczęstsze przyczyny zgłoszeń do poradni psychologiczno pedagogicznej związane są z:

 • chęcią odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
 • chęcią spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
 • chęcią spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • potrzebą zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • koniecznością objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • potrzebą uzyskania zaświadczenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja),
 • koniecznością dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,
 • ubieganiem się o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • staraniami o przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • staraniami o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • potrzebą uzyskania zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy: nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • potrzebą uzyskania opinii dotyczącej braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • koniecznością objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • koniecznością objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

Jak złożyć wniosek o wydanie opinii do poradni psychologiczno pedagogicznej?

Wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej składa rodzic lub opiekun prawny dziecka, a także sam uczeń, jeśli ukończył 18. rok życia. Poza wypełnionym drukiem wniosku, przy zgłaszaniu dziecka na badania często składa się również:

 • opinię o uczniu sporządzoną przez przedszkole lub szkołę,
 • prace klasowe i zeszyty z języka polskiego, jeśli występują trudności w pisaniu,
 • dokumentację poprzednich badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, 
 • zaświadczenie lekarskie przy orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych z uwagi na niepełnosprawność ruchową, niedosłuch, niedowidzenie lub autyzm, a także przy orzeczeniach o potrzebie nauczania indywidualnego i opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

Wypełniony wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej składa się w sekretariacie poradni. Stamtąd dokumenty trafiają kolejno do pracowników i są realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Poza kolejnością rozpatruje się tylko zgłoszenia dotyczące interwencji kryzysowych, na przykład wskazujące na depresję czy zagrożenie samobójstwem.

Jak przygotować wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej?

Druk wniosku do poradni psychologicznej często dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie poradni. Wielu rodziców ma jednak problem z prawidłowym wypełnieniem takiego dokumentu.

Wzór wypełnionego wniosku do poradni psychologiczno pedagogicznej znacząco ułatwia przygotowanie podania, które nie będzie zawierało żadnych błędów ani braków formalnych. Jak wypełnić wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej?

W piśmie tym muszą znaleźć się przede wszystkim podstawowe dane dziecka oraz uzasadnienie konieczności wydania opinii. 

Jak napisać uzasadnienie wniosku do poradni psychologiczno pedagogicznej? Najprościej – poprzez opisanie problemów, z jakimi mierzy się uczeń i jego rodzice. Mogą to być między innymi: trudności w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, trudności wychowawcze, trudności emocjonalne, wady wymowy, i tak dalej.  Napisz uzasadnienie zgłoszenia dziecka bazując na tym co faktycznie dzieje się z dzieckiem.

Im bardziej pisemny wniosek rodziców będzie sprecyzowany – tym  lepiej, ponadto w zależności od wieku dziecka, warto też dołączyć do zgłoszenia opinię wychowawcy o uczniu lub opinię o dziecku z przedszkola.

Wnioski o przeprowadzenie diagnozy są rozpatrywane na bieżąco, więc nie ma co się niecierpliwić w przypadku braku kontaktu ze strony poradni. Specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wystarczająca ilość…

Co zawiera opinia wydana przez poradnię psychologiczno pedagogiczną?

Wzór opinii wydawanej na wniosek przez poradnię psychologiczno pedagogiczną określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. 

Opinia zawiera więc zawsze następujące elementy: 

 • oznaczenie poradni psychologiczno pedagogicznej wydającej opinię,
 • numer opinii,
 • datę wydania opinii,
 • podstawę prawną wydania opinii,
 • dane dziecka, którego dotyczy opinia: imię i nazwisko dziecka, numer PESEL, data i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
 • nazwę i adres przedszkola, szkoły lub innej placówki oraz oznaczenie oddziału (klasy), do której uczeń uczęszcza,
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
 • stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia i szczegółowe uzasadnienie tego stanowiska,
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem,
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy uczniem, które powinien stosować w celu rozwiązania problemu,
 • imiona, nazwisko i podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
 • podpis dyrektora poradni.

Jak długo czeka się na wydanie takiej opinii przez poradnię psychologiczno pedagogiczną? Poradnia ma nie więcej niż 30 dni na wydanie opinii, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych nie więcej niż 60 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez rodzica/pełnoletniego ucznia.

Gotową opinię poradnia wydaje wyłącznie wnioskodawcy. Przygotowany do odbioru dokument oczekuje na rodzica lub pełnoletniego ucznia w sekretariacie poradni. 

Podsumowanie

Zgłaszanie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne nie jest wcale takie skomplikowane. Najwięcej problemu rodzicom sprawia sporządzenie pisma i jego uzasadnienie. Na szczęście, dzięki przygotowanemu przez nas wnioskowi – proces ten będzie o wiele łatwiejszy dla rodzica.

Do poradni najlepiej zwrócić się z konkretnie precyzowanym problemem dziecka, czyli np. z określonymi trudnościami szkolnymi, można oczywiście wymienić też trudności ogólne z życia nie tylko szkolnego, ale i codziennego dziecka.

Będąc rodzicem, bądź opiekunem prawnym dziecka na pewno znasz trudności, z którymi się ono codziennie zmaga. Skierowanie dziecka do poradni to naprawdę dobry krok – jeśli faktycznie istnieje powód zgłoszenia! Wykonanie badań nie zajmie wiele czasu, a przy tym odpowie na wiele nurtujących Cię pytań…

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze