Przykładowa opinia o uczniu do MOPS wzór

Jak napisać przykładową opinię o uczniu do MOPS? opinię o uczniu do MOPS przygotowuje wychowawca na wniosek pracownika ośrodka pomocy społecznej. Na podstawie takiej opinii ośrodek podejmuje decyzję o ewentualnym przydzieleniu tak zwanego Asystenta Rodziny. Na wydanie opinii o uczniu pedagog ma trzy dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.

Wprowadzenie

przykladowa-opinia-o-uczniu-do-mops-wzor-pdf-docDokument powinien zostać przygotowany zgodnie z przyjętym wzorem, na przykład zgodnie ze wzorem opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór przykładowej opinii do MOPS, którą pobierzesz poniżej:

Przykładowa opinia o uczniu do MOPS wzór

przykladowa-opinia-o-uczniu-do-mops-wzor-pdf-doc

Przykładowa opinia o uczniu do MOPS wzór

Po co wystawia się opinię o uczniu do MOPS?

Jednym z zadań ośrodków pomocy społecznej jest aktywna pomoc rodzicom z dziećmi. Jeśli mają oni problemy z wychowaniem czy po prostu sprawowaniem opieki nad dzieckiem, mogą zostać objęci opieką Asystenta Rodziny. Opinia do MOPSu służy właśnie określeniu, czy rodzina ucznia i sam uczeń potrzebuje takiej pomocy oraz w jakim zakresie.

Asystent Rodziny pomaga rodzinom mającym trudności w opiece i wychowaniu dzieci do 18. roku życia. Pracuje z taką rodziną i spotyka się z nią w miejscu jej zamieszkania.

Pomaga:

 • rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze, na przykład tłumaczy, jak dbać o higienę dzieci, jak przygotowywać je do szkoły, jak rozmawiać z dziećmi,
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego poprzez motywowanie do dbania o czystość w mieszkaniu czy przypominanie o konieczności opłacenia rachunków,
 • ustalić konsultacje na przykład z psychologiem, prawnikiem,
 • znaleźć odpowiednie warsztaty czy inne zajęcia dodatkowe dla dzieci,
 • w poszukiwaniu pracy lub utrzymaniu zatrudnienia,
 • w kontakcie ze stowarzyszeniami i fundacjami, które działają na rzecz dzieci i rodzin.

Asystent Rodziny współpracuje z pracownikiem socjalnym i innymi działami MOPS. Jeśli zachodzi taka potrzeba – bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone – powiadamia policję i sąd rodzinny. Asystent nie jest jednak opiekunką i nie udziela rodzinie pomocy finansowej.  

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka pomaga asystentowi ustalić, jakiej pomocy potrzebuje rodzina, z czym rodzice i dziecko mają problemy, a także, na jakie dysfunkcje powinien zwrócić uwagę.

Co powinna zawierać opinia o uczniu do MOPS?

Przykładowa opinia o uczniu to dokument, z którego może skorzystać wychowawca mający obowiązek wystawić taką opinię w ciągu maksymalnie trzech dni. Opinia o uczniu do MOPS i każdego innego organu musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach, powinna posiadać podpis wychowawcy i dyrektora placówki.

Na piśmie odbija się też pieczęć szkoły. Ważny dokument powinien zawierać numer z jednolitego rzeczowego wykazu akt, oznaczenie miejscowości i datę sporządzenia.

Jeżeli do opinii o uczniu wychowawca dołącza dodatkowe dokumenty, informację o nich powinien zamieścić w dolnej części strony jako kolejne numery załączników.

Jest to ważne z uwagi na fakt, że w opinii nie powinny pojawić się żadne informacje, jakich potwierdzenia nie znajduje się w dokumentacji nauczycieli. To tyle, jeśli chodzi o elementy formalne takiego dokumentu.

W dalszej części, opinia o dziecku do MOPSu powinna zawierać podstawowe dane na temat dziecka, czyli:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane szkoły,
 • oznaczenie klasy.

 

Jak zostało wspomniane, opinia o dziecku do MOPS powinna bazować na wzorze opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wskazuje na to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, placówkach i szkołach. Taki wzór opinii podzielony jest natomiast na pięć sekcji:

 1. frekwencja – ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,
 2. stosunek do obowiązków szkolnych – odrabianie prac domowych, aktywność na lekcjach, posiadane wyposażenie w przybory szkolne, przygotowanie do zajęć
 3. wyniki nauczania – średnia ocen,
 4. zachowanie w szkole – aktywność społeczna, kultura osobista, przestrzeganie zasad i reguł,
 5. kontakty rodziców ze szkołą – częstotliwość i rodzaj kontaktów, postawa rodziców.

O czym w praktyce powinien napisać więc wychowawca w ramach takiej opinii? Należy podkreślić, że choć określenie „opinia” sugeruje coś subiektywnego, to w dokumencie mogą pojawić się nie stwierdzenia oceniające, lecz jedynie fakty. Nauczyciel może odnieść się do oceny:

 • aktywności dziecka na lekcjach,
 • odrabiania prac domowych,
 • udziału w konkursach,
 • wyposażenia dziecka w przybory szkolne,
 • zachowania na lekcji,
 • zachowania w trakcie przerw,
 • aktywności społecznej,
 • akceptacji przez grupę,
 • ewentualnych problemów wychowawczych,
 • kontaktów z nauczycielami,
 • najczęściej prezentowanych zachowań.

Opinia powinna uwzględniać też:

 • wskazanie, który z rodziców utrzymuje kontakt z nauczycielami,
 • czy rodzic pomaga dziecku w lekcjach,
 • czy rodzic przygotowuje dziecko do zajęć,
 • czy rodzic dba o czystość ubrań dziecka,
 • czy rodzic dba o higienę dziecka,
 • czy rodzic zapewnia dziecku niezbędne przybory szkolne.

Oczywiście, opinia o dziecku przedszkolnym do MOPS będzie wyglądać nieco inaczej, niż opinia o dziecku ze szkoły podstawowej – nie pojawi się w niej odniesienie do wyników w nauce, lecz przede wszystkim do kontaktów z rówieśnikami i ogólnej postawy dziecka.

Każda opinia do MOPS – podobnie jak opinia do poradni psychologiczno-pedagogicznej – powinna zawierać jednak informacje na temat zachowania, charakteru i problemów wychowawczych dziecka.

Wychowawca może napisać pozytywnie:

 • że uczeń jest aktywny na lekcjach,
 • że uczeń chętnie bierze udział w konkursach czy zajęciach pozalekcyjnych,
 • że uczeń ma dobre relacje z rówieśnikami.

Z kolei negatywne fragmenty opinii wychowawcy mogą brzmieć następująco:

 • uczeń reaguje agresywnie na uwagi nauczyciela,
 • uczeń obraźliwie zwraca się do rówieśników,
 • uczeń ma problemy z utrzymaniem porządku,
 • uczeń izoluje się od grupy.

 

Opinia o uczniu do MOPS powinna nawiązywać również do roli rodzica w realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko. Wychowawca może napisać więc:

 • czy rodzic przygotowuje dla dziecka drugie śniadanie do szkoły,
 • czy rodzic zapisał dziecko na obiady w stołówce i czy regularnie opłaca posiłki,
 • czy rodzic zaopatrzył dziecko w przybory szkolne,
 • czy rodzic interesuje się wynikami dziecka,
 • czy rodzic pomaga dziecku w odrabianiu prac domowych,
 • czy rodzic jest w stanie wspierać dziecko w nauce.

Opinia do MOPS może odnosić się też do działań, które szkoła podjęła już, aby pomóc dziecku i jego rodzicom, informując na przykład o zorganizowanych konsultacjach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze