Oddelegowanie pracownika do innej pracy WZÓR + instrukcja

Oddelegowanie pracownika (czyli: czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy) jest możliwe na podstawie art. 42 § 4 kodeksu pracy. Z niniejszego przepisu wynika, że powierzenie pracownikowi innej pracy jest uprawnieniem, które przysługuje pracodawcy i nie wymaga ani zgody pracownika, ani zmiany umowy o pracę. Niemniej jednak aby oddelegowanie było prawnie skuteczne, muszą zostać spełnione pewne przesłanki, o których niżej.

Wstęp

wzor-pismaDodatkowo przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór umowy oddelegowania pracownika, który pobierzesz poniżej:

Oddelegowanie pracownika – wzór

Oddelegowanie pracownika – najważniejsze informacje

Powierzenie pracownikowi innych obowiązków, niż te, które wynikają z zawartej umowy o pracę, jest możliwe na czas nieprzekraczający trzech miesięcy w całym roku kalendarzowym. Okres oddelegowania może być dzielony na części, ale nie może być dłuższy niż wspomniane trzy miesiące.

Jeśli oddelegowanie ma trwać krócej niż trzy miesiące, aby było skuteczne i w konsekwencji niepodważone przez pracownika, powinno wiązać się z wystąpieniem uzasadnionych potrzeb ze strony zakładu pracy.

Dodatkowo nowe stanowisko musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika i pozwolić mu zachować prawo do wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie.

Aby ułatwić Ci powierzenie pracownikowi innych obowiązków, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy oddelegowania pracownika, który znajduje się u góry.

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Ustawodawca w żadnym akcie prawnym nie wskazał, co należy mieć rozumieć przez zapis „usprawiedliwione potrzeby pracodawcy”. Przyjmuje się jednak, że będą one ściśle związane z funkcjonowaniem zakładu pracy oraz organizacją procesu pracy.

W tym miejscu warto przytoczyć uzasadnienie do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 1979 roku w sprawie IPR 55/79, w którym wskazano, że określenie „uzasadnione potrzeby pracodawcy” oznaczają uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko komórki organizacyjnej, do pracy, w której pracownik został skierowany.

Z uwagi na powyższe do oddelegowania pracownika dochodzi najczęściej, kiedy w danym zakładzie pracy zmienia się liczba „aktywnych” pracowników – urlopy macierzyńskie, wychowawcze, chorobowe oraz w okresach wzmożonego zapotrzebowania na usługi lub produkty oferowane przez dany zakład.

Warto dodać, że oddelegowując pracownika do innej pracy, pracodawca musi pamiętać o tym, że w razie ewentualnego sporu to w jego obowiązku będzie wykazanie, że faktycznie zaszły uzasadnione potrzeby.

 

Oddelegowanie pracownika do innej pracy

Wraz z oddelegowaniem pracownika do innej pracy, pracodawca powinien mieć na względzie zapewnienie mu wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż dotychczas. Powierzenie pracownikowi pracy na stanowisku, które obniżą jego dochód, będzie naruszeniem prawa pracy i może prowadzić do roszczenia odszkodowawczego na rzecz pracownika.

Oddelegowanie pracownika, a kompetencje zawodowe

Powierzona praca powinna odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Nowy zakres obowiązków nie może przekraczać kompetencji pracownika, ale również pracodawca nie powinien oddelegować pracownika do pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji, czy chociażby pracy na niższym szczeblu.

Praca nie może być upokarzająca ani ośmieszająca pracownika w oczach jego współpracowników. Dodatkowo oddelegowując pracownika, pod uwagę należy wziąć zarówno jego wykształcenie, jak i doświadczenie i ogólny staż pracy.

W kwestii tej niejednokrotnie wypowiadał się już Sąd Najwyższy. Na szczególną uwagę zasługuje jednak wyrok z dnia 8 maja 1997 roku sygn. akt I PKN 131/97, w którym sąd stwierdził, że powierzenie pracownikowi (technik chemik) pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych (sprzątanie) w okresie biegnącego wypowiedzenia warunków pracy i płacy stanowi naruszenie art. 42 § 4.

Również w tym przypadku odmowa pracy przez pracownika nie będzie podstawą do rozwiązania stosunku pracy.

Należy jednak dodać, że oddelegowanie pracownika do innej pracy wymagającej niższych kwalifikacji jest możliwe za zgodą pracownika, nigdy zaś na mocy jednostronnego oświadczenia ze strony zatrudniającego.

Umowa oddelegowania pracownika

Jak już wspominałam – oddelegowanie odbywa się na polecenie pracodawcy i nie wymaga zgody pracownika. Dla celów dowodowych warto jednak sporządzić umowę na piśmie. Pomocnym może okazać się przygotowany przez fachowca wzór umowy oddelegowania pracownika.

Zawarcia umowy wymagać będzie zawsze oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy, czyli tzw. wypożyczenie pracownika. Jest to rozwiązanie równie korzystne, jak oddelegowanie, po które sięga coraz więcej pracodawców w okresie pandemii koronawirusa.

 

Najczęściej zadawane pytania

Na jak długo pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę?

Pracodawca w przypadku uzasadnionej potrzeby może powierzyć pracownikowi inną pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Jeśli powierzenie pracownikowi innej pracy nie będzie przekraczać 3 miesięcy, pracodawca nie musi stosować wypowiedzenia zmieniającego. Pracownik może więc zostać oddelegowany do innej pracy niż ta określona w umowie o pracę na nie dłużej niż 3 miesiące i nie powoduje obniżenia wynagrodzenia, oraz odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Czy oddelegowanie pracownika do innej pracy musi być potwierdzone pisemnie?

Delegowanie innej pracy nie wymaga zachowania formy pisemnej, jednak dla celów dowodowych (ewentualny spór z pracownikiem, wypadek przy pracy), warto sporządzić pisemne polecenie, którego wzór zamieszczamy w powyższym artykule. Co ważne, jako pracodawca nie musisz uzasadniać swojej decyzji, czy konsultować jej z organizacją związkową, jeśli ta funkcjonuje w zakładzie pracy. Wzór polecenia powierzenia innej pracy pobierzesz powyżej.

Jaki artykuł reguluje powierzenie pracownikowi innej pracy?

Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy reguluje art. 42 § 4 Kodeksu pracy, który jasno mówi, że:

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Jak napisać wniosek o oddelegowanie pracownika?

W piśmie powinno znaleźć się kilka niezbędnych elementów, aby i pracodawca i pracownik zabezpieczyli swoje interesy w sposób należyty. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy wzór wniosku, który wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze