Umowa użyczenia garażu WZÓR

Czym jest umowa użyczenia garażu i jak ją napisać? w ramach umowy użyczenia użyczający zezwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Typową cechą takiego stosunku prawnego jest jego bezpłatny charakter świadczenia, odróżniający umowę użyczenia od np. umowy najmu instytucjonalnego lub umowy dzierżawy.

Wstęp

umowa-uzyczenia-garazu-wzor-pdf-docCo powinna zawierać umowa użyczenia garażu, aby wywoływała oczekiwane skutki i była pełnoprawna? w jej treści powinno znaleźć się kilka bardzo istotnych z punktu widzenia prawa zapisów. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia garażu, który pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia garażu wzór

Na czym polega użyczenie garażu?

Użyczenie garażu to zobowiązanie użyczającego do zezwolenia biorącemu w użyczenie na bezpłatne używanie rzeczy – garażu – przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowę użyczenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Ma ona bezpłatny charakter, co oznacza, że nie generuje kosztów po stronie biorącego w użyczenie. Zwykle pokrywa on jedynie „zwykłe koszty utrzymania rzeczy”.

Stronami umowy użyczenia są:

 • użyczający, czyli oddający rzecz do korzystania (komodant)
 • biorący, czyli korzystający z oddanej do używania rzeczy (komodatariusz).

Przedmiotem umowy użyczenia jest natomiast rzecz, która ma zostać oddana do korzystania. W przypadku garażu przedmiotem umowy będzie więc garaż.

Warto przy tym opisać jego stan techniczny, uwzględniając wszelkie uszczerbki godne odnotowania. W umowie strony oświadczają bowiem, że biorący wziął w użyczenie rzecz kompletną i sprawną, nadającą się do użytku.

Dodatkowo kontrakt może określać sposób użytkowania przedmiotu umowy, a jeśli tego nie określa, zakłada się, że należy używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Kiedy można rozwiązać umowę użyczenia garażu?

Najczęściej umowa użyczenia rozwiązywana jest za porozumieniem stron. Może jednak wygasnąć po upływie określonego czasu użyczenia. Strony mają prawo rozwiązać umowę użyczenia, jeśli:

 • biorący uczynił użytek z rzeczy zgodnie z umową,
 • upłynął czas, gdy biorący mógł używać rzecz.

Wypowiedzenie umowy użyczenia garażu wraz z żądaniem zwrotu użyczonej rzeczy następuje z kolei wtedy, gdy:

 • biorący używa rzecz sprzecznie z umową, sprzecznie z właściwością rzeczy lub sprzecznie z jej przeznaczeniem,
 • biorący powierzył rzecz osobie trzeciej, przy czym zastrzeżono w umowie zakaz takiego działania,
 • rzecz stała się potrzebna użyczającemu, który nie przewidział tego w chwili zawierania umowy.

Prawa i obowiązki biorącego w używanie

Decydując się na umowę użyczenia garażu, biorący w używanie musi brać pod uwagę przysługujące mu wtedy prawa i obowiązki. Biorący w używanie ma prawo:

 • do bezpłatnego używania rzeczy oddanej mu przez użyczającego,
 • oczekiwania na naprawienie szkody wyrządzonej przez użyczającego, jeśli ten nie zawiadomił go o wadach rzeczy użyczonej.

Obowiązkiem biorącego w używanie jest natomiast:

 • używanie rzeczy w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu,
 • uzyskiwanie zgody użyczającego na oddanie rzeczy do używania osobie trzeciej,
 • ponoszenie zwykłych kosztów utrzymania rzeczy,
 • ponoszenie odpowiedzialności za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy,
 • zwrócenie rzeczy użyczającemu w niepogorszonym stanie po zakończeniu umowy użyczenia.

 

Prawa i obowiązki użyczającego

Umowa użyczenia garażu nakłada też nowe prawa i obowiązki na osobę użyczającą. Ma ona między innymi prawo do:

 • wyrażenia zgody na powierzenie lub oddanie rzeczy do korzystania innej osobie,
 • żądania zwrotu rzeczy, jeżeli biorący w używanie używa jej w sposób sprzeczny z umową, właściwościami lub przeznaczeniem, a także gdy powierza ją innej osobie, nie będąc do tego upoważniony ani zmuszony przez okoliczności, 
 • żądania zwrotu rzeczy, jeżeli stanie mu się potrzebna z powodów nieprzewidzianych w momencie zawarcia umowy,
 • żądania zwrotu rzeczy w niepogorszonym stanie po zakończeniu umowy użyczenia.

Obowiązkiem użyczającego jest natomiast:

 • zezwolenie biorącemu do używania na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy,
 • naprawienie szkody, którą wyrządził biorącemu do używania przez to, iż wiedząc o wadach oddanej – rzeczy nie zawiadomił go o nich.

Roszczenia z tytułu umowy użyczenia

Jakie roszczenia mogą wiązać się z umową użyczenia garażu? Użyczający może żądać od biorącego w używanie naprawienia szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy.

Natomiast biorący ma prawo żądać od użyczającego zwrotu nakładów, które poczynił na daną rzecz oraz naprawienia szkody doznanej przez niego wskutek wady rzeczy, o której użyczający go nie poinformował.

Wszystkie te roszczenia przedawniają się z upływem 1 roku od dnia zwrotu rzeczy.

 

Jak sporządzić umowę użyczenia garażu?

Umowa użyczenia garażu to stosunkowo prosty dokument, w którym warto zawrzeć jednak jak najwięcej informacji dotyczących warunków użyczenia. Odpowiednie pismo najłatwiej jest sporządzić w oparciu o wzór umowy użyczenia garażu, który uwzględnia następujące dane:

 • określenie przedmiotu umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • oznaczenie czasu trwania umowy,
 • ustalenie, kto ponosi koszty utrzymania rzeczy.

Umowa użyczenia może, choć nie musi, przytaczać prawa i obowiązki obu stron – kwestie te opisane są dokładnie przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Strony mają także możliwość odniesienia się do warunków wypowiedzenia umowy, warunków zwrotu przedmiotu umowy, ograniczeń i odpowiedzialności (np. przekazywania rzeczy osobom trzecim).

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze