Umowa użyczenia pomieszczenia WZÓR

Jak sporządzić umowę użyczenia pomieszczenia? umowa użyczenia pomieszczenia polega na oddaniu do bezpłatnego używania lokalu osobie biorącej na czas określony lub nieokreślony. W umowie użyczenia występują dwa podmioty: użyczający, czyli ten, który oddaje pomieszczenie oraz biorący, czyli ten, który korzysta z pomieszczenia w celu określonym w umowie.

Żaden przepis nie określa szczególnej formy prawnej takiej umowy, jednak najlepiej i najbezpieczniej, aby umowę sporządzono w formie pisemnej. Natomiast najważniejszą – charakterystyczną – cechą takiej umowy – jest jej nieodpłatność.

Wprowadzenie

umowa-uzyczenia-pomieszczenia-wzor-pdf-docJak sporządzić umowę użyczenia pomieszczenia, aby spełniała ona wszystkie niezbędne formalności? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego dokumentu, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia pomieszczenia, który pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia pomieszczenia wzór

Prawa i obowiązki stron umowy

W ramach zawartej umowy użyczenia lokalu lub pomieszczenia po obu stronach stosunku prawnego rodzą się prawa i obowiązki. Wśród praw użyczającego jest między innymi prawo do:

 • wyrażenia zgody na powierzenie lub oddanie rzeczy do korzystania innej osobie trzeciej,
 • żądania zwrotu rzeczy, jeżeli biorący w używanie: używa jej w sposób sprzeczny z umową, właściwościami lub przeznaczeniem, powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważnionym, jeżeli rzecz stanie mu się potrzebna z powodów nieprzewidzianych w momencie zawarcia umowy.

Natomiast biorący ma prawo:

 • do bezpłatnego używania rzeczy oddanej mu rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony
 • oczekiwania na naprawienie szkody wyrządzonej przez użyczającego poprzez niezawiadomienie go o wadach rzeczy użyczonej

Obowiązki stron umowy użyczenia

Ponieważ umowa użyczenia lokalu lub pomieszczenia jest umową nieodpłatną, rodzi więcej obowiązków po stronie biorącego. Istotne są jednak zobowiązania obu stron.

Użyczający odpowiada za wady przedmiotu umowy, które były przyczyną jakiejkolwiek szkody biorącego. Chodzi przy tym o zatajenie wad pomieszczenia, których nie dało się zauważyć gołym okiem. Jeśli w takim przypadku biorący w używanie doznał z tego powodu uszczerbku, to może domagać się odszkodowania.

Natomiast biorący w używanie ma obowiązek:

 • korzystania z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
 • ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem użyczonego przedmiotu, jak np. koszty eksploatacyjne oraz opłaty za media,
 • uzyskania zgody użyczającego na oddanie rzeczy do używania osobie trzeciej,
 • poniesienia odpowiedzialności za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy
 • zwrócenia rzeczy użyczającemu w niepogorszonym stanie po zakończeniu umowy

Biorący nie ma prawa przekazywać przedmiotu umowy osobom trzecim. Powinien także dbać o pomieszczenie, choć nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu, będące wynikiem właściwego, normalnego użytkowania.

Natomiast, jeśli uszkodzi pomieszczenie w wyniku niewłaściwego użytkowania, to musi pokryć koszty związane z przywróceniem lokalu do stanu właściwego.

 

Jak sporządzić umowę użyczenia pomieszczenia?

Nie obowiązuje żaden odgórnie narzucony i obowiązujący wzór umowy użyczenia pomieszczenia, jednak dokument tego typu powinien zawierać kilka istotnych elementów. Chodzi przede wszystkim o:

 • określenie stron umowy:
  • imiona i nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • imiona rodziców,
  • adresy zamieszkania,
  • numery dokumentów tożsamości oraz numery PESEL,
  • a w przypadku osób prawnych: nazwa firmy i numer NIP.
 • opis przedmiotu umowy: adres i powierzchnia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu umowy,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • oznaczenie strony odpowiedzialnej za pokrywanie kosztów związanych z opłatami eksploatacyjnymi lokalu,
 • podpisy stron.

Zakończenie umowy użyczenia

Umowa użyczenia pomieszczenia w domu może zostać zakończona w momencie, kiedy upłynie termin, na jaki została zawarta, gdy biorący „uczyni użytek z przedmiotu umowy” lub gdy wypowie ją jedna ze stron.

Użyczający ma prawo wypowiedzieć umowę użyczenia, jeżeli:

 • biorący do używania korzysta z lokalu w sposób niewłaściwy z jego przeznaczeniem,
 • przedmiot umowy użyczenia stanie się potrzebny użyczającemu,
 • biorący powierzył rzecz osobie trzeciej, a zastrzeżono w umowie zakaz takiego działania.

Umowa użyczenia pomieszczenia a podatek dochodowy

Umowa użyczenia dotycząca pomieszczenia w lokalu użytkowym jest nieodpłatna, dlatego po stronie użyczającego nie rodzi się obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego.

Nieco inaczej wygląda sytuacja  z perspektywy biorącego. Jeśli prowadzi on w pomieszczeniu działalność gospodarczą, to ponoszone wydatki eksploatacyjne może zaliczyć do kosztów podatkowych, o ile umowa użyczenia lokalu/pomieszczenia na działalność gospodarczą mówi wyraźnie, jakie opłaty i w jakiej wysokości pokrywa biorący.

Biorący ma obowiązek uregulowania podatku dochodowego z tytułu tej czynności. Wysokość przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania z użyczonego lokalu określa się w taki sposób, że stanowi ona równowartość czynszu, jaki biorący musiałby uiścić, korzystając z lokalu na zasadach najmu.

Warto pamiętać jednak, że wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeniach otrzymywanych od osób, które należą do bliskiej rodziny, czyli do pierwszej i drugiej grupy podatkowej, jest zwolniona od podatku dochodowego.

Jeśli więc biorący otrzymuje do bezpłatnego używania pomieszczenie od jednej z tych osób, nie musi odprowadzać podatku dochodowego.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze