Umowa użyczenia gruntu rolnego WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia gruntu rolnego? Umowa użyczenia sprowadza się do pozwolenia biorącemu na używanie oddanej mu rzeczy. W przypadku umowy użyczenia gruntu rolnego są to właśnie grunty rolne. Od dzierżawy gruntów umowę użyczenia odróżnia jej bezpłatny charakter. Jak sporządzić taką umowę, aby zabezpieczyć interesy użyczającego oraz biorącego w używanie?

Wstęp

umowa-uzyczenia-gruntu-rolnego-wzor-pdf-docAby w ogóle umowa była ważna, powinna przede wszystkim zawierać wszystkie niezbędne elementy i klauzule, dzięki którym jej treść spełni wymagania formalne stawiane tego typu pismom. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, który pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia gruntu rolnego wzór

umowa-uzyczenia-gruntu-rolnego-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia gruntu rolnego wzór

Czym jest umowa użyczenia gruntu rolnego?

Umowa użyczenia gruntu rolnego polega na tym, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie rzeczy (gruntu) przez pewien czas – określony lub nieokreślony.

Umowa użyczenia regulowana jest przez Kodeks cywilny (artykuły 710 – 719). Akt prawny mówi o tym, że użyczenie ma charakter nieodpłatny.

Biorący nie ponosi więc żadnych kosztów oprócz tych związanych ze zwykłym utrzymaniem rzeczy, o ile strony nie umówiły się inaczej. 

Warto pamiętać, że umowa użyczenia działki rolnej w specyficzny sposób określa strony, które ją zawierają. Oddający ziemię do korzystania jest użyczającym, czyli komodantem, a korzystający z ziemi jest biorącym, czyli komodatariuszem. 

 

Jak zawrzeć umowę użyczenia gruntu rolnego?

Umowa użyczenia ziemi nie musi przyjmować formy pisemnej, jednak z wielu powodów warto ją zachować. Do sporządzenia takiego dokumentu przydatny może okazać się wzór umowy użyczenia gruntu rolnego, który wystarczy jedynie wypełnić właściwymi danymi i podpisać. 

Umowa użyczenia ziemi powinna odnosić się do:

 • stron umowy poprzez podanie ich nazw (imię, nazwisko lub nazwa firmy), adresów, numeru dowodu osobistego lub NIP,
 • przedmiotu umowy, czyli działki rolnej (adres, numer działki, powierzchnia) z opisem jej stanu technicznego, 
 • określenia sposobu przekazania przedmiotu umowy użyczenia (oświadczenie, że biorący wziął w użyczenie rzecz kompletną, sprawną, nadającą się do użytku),
 • określenia sposobu użytkowania przedmiotu umowy (w przeciwnym razie zakłada się, że będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem), 
 • wskazanie okresu trwania (oznaczony lub nieoznaczony).

Użyczenie gruntu rolnego może wiązać się z pewnymi ograniczeniami.

Przykładowo, użyczający ma prawo zawrzeć w niej zapis o nieprzekazywaniu użyczonego przedmiotu osobom trzecim, choć przed tym chronią go także zapisy Kodeksu cywilnego.

Z tytułu umowy użyczenia użyczający i biorący mogą rościć sobie prawo do:

 • naprawienia szkody za pogorszenie lub uszkodzenie rzeczy przez biorącego,
 • zwrotu nakładów na rzecz, poczynionych przez biorącego, 
 • naprawienie szkody doznanej przez biorącego wskutek wady rzeczy (wady ukrytej przez użyczającego). 

 

Rozwiązanie umowy użyczenia gruntów

Użyczenie gruntów rolnych najczęściej wygasa po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa lub zostaje zakończone na podstawie porozumienia stron. Umowa może jednak zostać wypowiedziana w przewidzianych przez przepisy okolicznościach.

Wymienia się wśród nich między innymi sytuacje, w których:

 • biorący używa rzeczy niezgodnie z umową, sprzecznie z jej przeznaczeniem lub z właściwością rzeczy,
 • biorący powierza rzecz osobie trzeciej,
 • rzecz stała się potrzebna użyczającemu, a ten nie przewidział tego w chwili, kiedy zawierał umowę użyczenia. 

Umowa użyczenia gruntów wygaśnie także w momencie, gdy:

 • biorący w użyczenie uczyni z przedmiotu umowy użytek (biorący wykorzysta rzecz w uzgodnionym celu i już nie jest mu ona potrzebna),
 • upłynął czas, w którym biorący mógł uczynić użytek z przedmiotu umowy.

Jakie prawa i obowiązki mają użyczający i biorący w używanie?

Zarówno użyczający, jak i biorący w używanie z chwilą zawarcia umowy użyczenia nabywają pewne prawa i obowiązki. Wśród praw biorącego wymienia się między innymi:

 • prawo do bezpłatnego używania oddanej mu rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony, 
 • prawo do oczekiwania na naprawienie szkody wyrządzonej przez użyczającego poprzez niezawiadomienie o wadach rzeczy użyczonej.

Jego obowiązkiem jest natomiast:

 • używanie rzeczy w sposób zgodny z jej właściwościami i przeznaczeniem,
 • ponoszenie zwykłych kosztów utrzymania rzeczy,
 • ponoszenie odpowiedzialności za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy,
 • zwrócenie rzeczy użyczającemu w niepogorszonym stanie po zakończeniu umowy.

Tymczasem użyczający ma prawo:

 • żądania zwrotu rzeczy w określonych wyżej okolicznościach,
 • żądania zwrotu rzeczy w niepogorszonym stanie po zakończeniu umowy użyczenia

Jego obowiązkiem jest z kolei:

 • zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy przez okres obowiązywania umowy,
 • naprawić szkodę, którą wyrządził biorącemu do używania przez to, że wiedząc o wadach rzeczy nie zawiadomił go o nich.

 

Umowa użyczenia gruntu rolnego a podatek dochodowy

Sama umowa użyczenia gruntu rolnego nie rodzi obowiązku podatkowego. Inaczej jest w sytuacji, kiedy grunt wykorzystywany jest na cele działalności gospodarczej.

Wtedy przedsiębiorca, korzystający nieodpłatnie z cudzej nieruchomości, osiąga przychód do opodatkowania w postaci nieodpłatnego świadczenia.

Zgodnie z przepisami, przychodami z działalności gospodarczej są bowiem także wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

Z obowiązku podatkowego zwolniony będzie jednak przedsiębiorca zawierający umowę użyczenia gruntu z rodziną, czyli z osobą z I i II grupy podatkowej.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze