Umowa dzierżawy gruntów rolnych bezczynszowa wzór

Jak sporządzić umowę dzierżawy gruntów rolnych bezczynszową? Umowa dzierżawy często dotyczy gruntów rolnych. Wydzierżawiający, podpisując taką umowę, zobowiązuje się oddać nieruchomość do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się do obowiązku uiszczania czynszu. Niekiedy dzierżawa nie wiąże się jednak z żadnymi opłatami. Mówimy wtedy o dzierżawie bezczynszowej.

Wstęp

umowa-dzierzawy-gruntow-rolnych-bezczynszowa-wzor-pdf-docAby sporządzoną umowa bezczynszowej dzierżawy była skuteczna i wywoływała oczekiwane skutki, w jej treści powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje. Dla ułatwienia Ci sporządzenia umowy dzierżawy bezczynszowej – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Umowa dzierżawy gruntów rolnych bezczynszowa wzór

umowa-dzierzawy-gruntow-rolnych-bezczynszowa-wzor-pdf-doc

Umowa dzierżawy gruntów rolnych bezczynszowa wzór

Czym jest dzierżawa gruntów rolnych?

Umowa dzierżawy gruntu rolnego to umowa konsensualna, czyli wywołująca skutki prawne poprzez złożenie przez strony zgodnych oświadczeń woli. Zawarciem umowy dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy prawo do używania rzeczy i pobierania z niej pożytków, za to dzierżawca zobowiązuje się płacić mu umówiony czynsz. 

Co ważne, czynsz ten nie musi być wypłacany jedynie w pieniądzach. Może to być ułamkowa część pożytków. Istnieje także możliwość zawarcia umowy bez czynszu. Jest to tak zwana umowa bezczynszowego użytkowania gruntów rolnych. 

Co równie istotne: dzierżawca, podpisując dzierżawę gruntu rolnego, ma po swojej stronie pewne obowiązki, m.in. nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody podmiotu wydzierżawiającego.

Bezczynszowe użytkowanie gruntów rolnych

Umowa o bezczynszowe użytkowanie/korzystanie sprowadza się do oddania dzierżawcy przedmiotu dzierżawy do używania i pobierania pożytków bez obowiązku uiszczania umówionego czynszu dzierżawy na rzecz oddającego.

Biorący ma w tym przypadku obowiązek regulowania podatków i innych obciążeń związanych z własnością gruntu. Nie musi jednak płacić dającemu czynszu za dzierżawę.

Bezczynszowe użytkowanie, określane także jako dzierżawa bezczynszowa, opiera swoje funkcjonowanie w obrocie prawnym na artykule 708 Kodeksu cywilnego:

Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy osoba biorąca nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków nie jest obowiązana do uiszczania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub z posiadaniem gruntu.

Oznacza to, że do umowy bezczynszowego użytkowania stosuje się dokładnie te same przepisy, co do zwykłej dzierżawy. Jedyna różnica dotyczy konsekwencji zakończenia umowy.

Z uwagi na fakt, że w ramach umowy o bezczynszowe użytkowanie korzyścią płynącą z tego stosunku prawnego jest brak konieczności zapłaty właścicielowi ustalonego czynszu, to przy zakończeniu umowy osoba prowadząca gospodarstwo nie ma prawa dochodzić zwrotu nakładów poczynionych na pozostawione zasiewy.

Umowa dzierżawy gruntów rolnych bezczynszowa zawarta na czas oznaczony nie może zostać również wypowiedziana z zachowaniem ustawowych terminów dzierżawy, chyba że strony umowy dzierżawy przewidziały taką możliwość w postanowieniach tejże umowy.

Warto pamiętać, że umowa dzierżawy gruntów rolnych bez czynszu wyklucza zastosowanie przepisów związanych z problematyką czynszu, w tym 

 • art. 693 § 2 Kodeksu cywilnego (określającego zasady ustalenia wysokości czynszu), 
 • art. 699 K.c. (dotyczącego terminów jego płatności),
 • art. 707 K.c. (odnoszącego zasad stosunkowego rozliczenia czynszu).

Jedyne wątpliwości budzi możliwość zastosowania art. 700 K.c., z którego wynika prawo dzierżawcy do obniżenia wysokości czynszu ze względu na nieosiągnięcie planowanych przychodów z przedmiotu dzierżawy.

Chociaż w przypadku umowy bezczynszowej korzystający nie płaci czynszu, to nadal zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem. Umowa nie jest zatem całkowicie nieodpłatna, stąd biorący do korzystania może żądać od dającego pokrycia lub zwrotu części wydatków o charakterze publicznym. 

Zgodnie zaś z treścią artykułu. 703 K.c. oddający w bezczynszowe użytkowanie może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę korzystającemu, jeśli ten dopuści się zwłoki z zapłatą ciążących na nim zobowiązań.

Terminowe zakończenie umowy dzierżawy bez czynszu

Kiedy termin, na jaki została zawarta bezczynszowa umowa dzierżawy gruntów rolnych, dobiegnie końca, posiadacz nieruchomości musi dokonać jej zwrotu. Jeśli odmówi, właścicielowi gruntów przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniem o wynagrodzenie za czas korzystania z nieruchomości. 

Istnieją tu jednak pewne ograniczenia, a dokładniej roczny termin przedawnienia roszczeń właściciela o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości. Oznacza to, że właściciel może domagać się wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości za ostatni rok, licząc od dnia zwrotu nieruchomości. 

Co powinna zawierać umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy gruntów rolnych powinna zawierać szereg niezbędnych elementów, w tym:

 • oznaczenie stron umowy: dane teleadresowe, numery dokumentów tożsamości; w przypadku firm: adres siedziby, numer wpisu do KRS, 
 • przedmiot dzierżawy nieruchomości rolnej:
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • numer ewidencyjny działki, 
 • opis przeznaczenia przedmiotu dzierżawy,
 • opis stanu technicznego przedmiotu dzierżawy,
 • oznaczenie okresu trwania umowy: czas oznaczony lub nieoznaczony,
 • oznaczenie wysokości i terminu zapłaty czynszu, a w przypadku umowy bezczynszowej wskazanie obowiązku zapłaty podatku i innych obciążeń związanych z własnością lub posiadaniem gruntu,
 • określenie obowiązków wydzierżawiającego, na przykład do używania przedmiotu tylko zgodnie z przeznaczeniem, do nieoddawania go w dzierżawę osobom trzecim, czy do zwrócenia go w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia normalnego użycia,
 • podpisy stron.

Podstawa prawna: Art. 693. Istota umowy dzierżawy

§ 1. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 2. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze