Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron – WZÓR

Jak rozwiązać umowę dzierżawy gruntu za porozumieniem stron? umowa dzierżawy gruntów została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego. Ustawa wskazuje, iż na podstawie umowy o dzierżawę gruntów wydzierżawiający na oznaczony czas oddaje dzierżawcy nieruchomość gruntową do używania i pobierania pożytków, w zamian za co zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu określoną wysokość czynszu.

Niemniej jednak strony umowy dzierżawy w sposób dowolny mogą kształtować swoje prawa i obowiązki. W związku z tym istnieje możliwość, aby strony zawarły możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na warunkach określonych w umowie.

Wstęp

Bez względu na okoliczność, czy umowa została zawarta na czas oznaczony, czy nieoznaczony może mieć miejsce rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron.

wzor-pismaSprawdź, jak skutecznie złożyć wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntów oraz pobierz przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron:

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

Rozwiazanie-umowy-dzierzawy-gruntu-rolnego-za-porozumieniem-stron-wzor-pdf-doc

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

Czym jest rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron?

Umowy o dzierżawę gruntów zawierane są najczęściej na czas określony – od kilku do kilkunastu lat. Zawarcie umowy na czas określony ma bowiem zagwarantować stronom poczucie stabilności.

Niemniej jednak ustawodawca nie wykluczył rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony. Taka możliwość istnieje. Jest nią pisemne rozwiązanie umowy dzierżawy gruntów rolnych za porozumieniem stron.

Trzeba jednak pamiętać, że obie strony muszą chcieć tego samego. Jeśli nie dojdzie do wypracowania wspólnych stanowisk, umowa dzierżawy trwać będzie nadal, a strona która nie zgadza się z jej rozwiązaniem, będzie mieć roszczenie o kontynuację umowy.

Inne zasady obowiązują w przypadku umów dzierżawy zawartych na czas nieokreślony. W tym przypadku, o ile strony nie ustaliły inaczej, wypowiedzenie umowy odbywa się z uwzględnieniem terminów do wypowiedzenia przewidzianych w art. 704 kodeksu cywilnego.

Niniejszy przepis stanowi, że:

W braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.

Niemniej jednak i w tym przypadku może mieć miejsce rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron, wzór rozwiązania umowy dzierżawy gruntu pobierzesz powyżej.

 

Jak rozwiązać umowę dzierżawy gruntów?

Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron to najlepsze rozwiązanie dla dzierżawcy i wydzierżawiającego w sytuacji, kiedy umowa z różnych powodów nie może być kontynuowana.

Niemniej jednak w życiu dochodzi również do sytuacji, kiedy strony nie wywiązując się z postanowień obowiązującej ich umowy o dzierżawę gruntu. Na taką okoliczność ustawodawca przewidział możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym, a więc bez konieczności zachowania określonych w umowie terminów wypowiedzenia.

Do rozwiązania umowy w trybie „pilnym” może dojść, jeśli:

  • przedmiot dzierżawy został oddany osobie trzeciej do bezpłatnego lub odpłatnego korzystania bez zgody wydzierżawiającego – zgodnie z regulacją art. 698 § 1 kc

bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać

  • dzierżawca dopuścił się zwłoki z zapłatą czynszu – brak zapłaty czynszu musi obejmować co najmniej dwa pełne okresy płatności. Natomiast w przypadku gdy czynsz jest płatny rocznie opóźnienie musi wynosić co najmniej trzy miesiące
  • dzierżawa wykonywana jest w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy
  • przedmiot dzierżawy ma wady uniemożliwiające wykonywanie dzierżawy.

Rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron, o czym pamiętać?

W większości przypadków, umowy o dzierżawę gruntów zawierane są w formie pisemnej, rzadziej przed notariuszem (choć coraz częściej firma ta jest wybierana przez osoby zawodowo zajmujące się uprawą roli). Trzeba jednak wspomnieć, że umowy dzierżawy mogą być zawierane także w formie dokumentowej i elektronicznej.

Zawsze jednak wypowiedzenie umowy dzierżawy dla celów dowodowych powinno nastąpić na piśmie. Obie strony umowy powinny zachować dla siebie oświadczenia o wypowiedzeniu dzierżawy.

W treści oświadczenia zawrzeć należy odwołanie do wcześniej zawartej umowy, dane stron, opis przedmiotu dzierżawy oraz termin, z którym umowa dzierżawy wygasa.

Dodatkowo wypowiedzenie dzierżawy powinno zostać podpisane przez obie strony, a jeśli dzierżawa została zgłoszona do właściwych urzędów, należy je poinformować o rozwiązaniu umowy.

 

Instytucja milczącego przedłużenia umowy

Koniecznie zaznaczyć należy, że w przypadku dzierżawy gruntów, zastosowanie znajduje instytucja milczącego przedłużenia umowy.

Co to oznacza? milczące przedłużenie umowy będzie miało miejsce, jeżeli po upływie terminu oznaczonego w wypowiedzeniu, osoba wydzierżawiająca grunty nadal będzie ich używać za zgodą wydzierżawiającego, w takim przypadku dzierżawa zostaje przedłużona.

Podsumowanie

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – istnieje możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy z zachowaniem określonych w umowie terminów wypowiedzenia w obu przypadkach:

  • umowa zawarta na czas oznaczony
  • umowa zawarta na czas nieoznaczony

Rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron należy dokonać na piśmie dla celów dowodowych. Jeśli jednak umowę sporządzono w formie szczególnej (np.: akt notarialny), to jej rozwiązanie za zgodą obu stron przeprowadzić należy również u notariusza.

Co więcej: umowa dzierżawy gruntów rolnych jest jednym z tych rodzajów umów, dla których ustawodawca ustalił pierwszeństwo postanowień umownych nad przepisami kodeksowymi. A zatem strony mogą dość znacznie modyfikować warunki dzierżawy, włączając w to oczywiście sposób wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony jak i nieoznaczony.

A więc strony mogą wydłużać bądź skracać obowiązujące w przepisach terminy, mogą też rozwiązać zawartą umowę za obopólnym porozumieniem.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaj je w specjalnym do tego celu przygotowany wątku na forum: Jak napisać rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron wzór doc

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 4,81 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze