Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego WZÓR

Jak napisać aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego? Umowy zawierane w obrocie gospodarczym podpisywane są z reguły na dłuższe okresy, dlatego wprowadzanie do nich zmian ze względu na nowe okoliczności jest częstym zjawiskiem. Nie wymaga to jednak każdorazowego przygotowywania nowego kontraktu. Aby zmienić warunki dzierżawy, należy dokonać aneksowania, czyli sporządzić aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego.

Wstęp

aneks-do-umowy-dzierzawy-gruntow-rolnych-wzor-doc-pdfJak wygląda taki dokument? jak go napisać, aby pociągał za sobą oczekiwane skutki? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pełnoprawnego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór aneksu do umowy dzierżawy gruntu rolnego, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego

aneks-do-umowy-dzierzawy-gruntow-rolnych-wzor-doc-pdf

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego wzór doc pdf

Umowa dzierżawy gruntu rolnego

wazneUmowa dzierżawy gruntu to umowa konsensualna, wywołująca skutki poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli obu stron. Kodeks cywilny nie reguluje formy takiej umowy, o ile trwa ona krócej niż 1 rok.

W przeciwnym razie umowa dzierżawy gruntu musi zostać sporządzona na piśmie. Jeśli strony zawierają umowę w formie ustnej, to przyjmuje się, że dzierżawę zawarto na czas nieoznaczony.

Umowa dzierżawy w formie pisemnej powinna określać strony umowy, jej przedmiot i warunki dzierżawy. Dokument musi więc zawierać:

 • dane stron umowy, czyli dzierżawcy i wydzierżawiającego,
 • określenie przedmiotu umowy dzierżawy, tj. położenie gruntu, jego powierzchnia, itd.,
 • wysokość oraz termin zapłaty czynszu (jeśli nie zostanie określony, to czynsz powinien być płacony półrocznie z dołu),
 • czas trwania umowy,
 • termin wydania gruntu dzierżawcy (jeśli nie zostanie określony, to przedmiot umowy należy wydać niezwłocznie po jej podpisaniu).

Podstawa prawna:

Art. 693. Kodeksu cywilnego

Istota umowy dzierżawy

§ 1.Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 2.Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

 

Jaką formę musi mieć aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego?

wazneFormę aneksu do umowy powinna określać treść samej umowy dzierżawy (wzór umowy dzierżawy gruntów rolnych uwzględnia ten element dokumentu).

Jeśli pismo zastrzega, że wprowadzanie wszelkich zmian warunków dzierżawy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, to aneks musi zostać sporządzony w takiej właśnie formie, wzór aneksu do umowy pobierzesz powyżej.

Co więcej, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego, to sporządzenie aneksu również wymaga wizyty u notariusza.

Czym jest aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych?

wazneAneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego to dokument, który pozwala:

 • uchylić postanowienia oryginalnej umowy,
 • zmienić postanowienia oryginalnej umowy,
 • dodać nowe postanowienia do oryginalnej umowy.

Aneksem można więc w niemal dowolny sposób zmienić między innymi czas trwania umowy dzierżawy czy też zwiększyć wynagrodzenie dla wydzierżawiającego. Aneksowanie pozwala także poprawić błędy, jakie znalazły się w treści umowy pierwotnej.

Należy wiedzieć, że nie istnieje maksymalna dopuszczalna liczba aneksów, jakie można sporządzić do jednej umowy dzierżawy. Dzięki temu wydzierżawiając grunt jednej osobie po wygaśnięciu umowy, można przedłużać ją wielokrotnie przy pomocy aneksów, bez konieczności sporządzania nowego kontraktu.

 

Jak napisać aneks do umowy dzierżawy gruntu?

wazneDruk aneksu do umowy dzierżawy gruntu rolnego musi zawierać bezwzględnie takie informacje, jak:

 • dane umowy, której aneks dotyczy (w tym numer oraz data i miejsce podpisania),
 • dane stron umowy (jednocześnie dane stron aneksu),
 • dane przedmiotu umowy (gruntu rolnego),
 • opis zmian, które wprowadza aneks,
 • określenie, od kiedy postanowienia aneksu wchodzą w życie.

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego powinien posiadać również odpowiedni tytuł. W celu wprowadzenia zmian należy skorzystać z oryginalnej umowy dzierżawy, przytaczając jej paragrafy i opisując, w jaki sposób dane regulacje ulegają zmianie.

Bardzo ważnym elementem aneksu jest także termin jego obowiązywania – z reguły aneks obowiązuje od chwili podpisania dokumentu, jednak strony mogą zadecydować inaczej. Pismo warto zakończyć adnotacją, że pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Należy pamiętać, że każdy sporządzony aneks to integralna część umowy dzierżawy, dlatego podpisany dokument powinien zostać do niej dołączony.

Jak pisać o zmianach wprowadzanych aneksem?

wazneAneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego powinien jak najdokładniej opisywać wprowadzane zmiany, ponieważ pozwala to uniknąć wszelkich nieporozumień pomiędzy stronami. Każdy punkt oryginalnej umowy, który ulega zmianie, należy zatem przytoczyć również w treści aneksu.

W zależności od charakteru aktualizacji zapisy te mogą brzmieć następująco:

 • strony postanawiają skreślić §…pkt… umowy dzierżawy gruntu rolnego,
 • strony zgodnie postanawiają, że do umowy dodaje się §…pkt…,
 • strony zgodnie postanawiają, że w §…pkt… umowy dzierżawy gruntu w miejsce słów „…” wpisuje się „…”,
 • strony postanawiają, że warunki określone w §…pkt… zastępuje się treścią „….”

Na samym końcu aneksu, powinien koniecznie znaleźć się zapis:

§ 2 Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian

 

Na jaki okres podpisuje się umowę dzierżawy gruntów?

wazneUmowa dzierżawy gruntów rolnych może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jeśli strony zdecydują się określić termin końcowy dzierżawy, to powinny pamiętać, że umowa zawarta na okres dłuższy niż 30 lat uznawana jest po upływie tego czasu za umowę zawartą na czas nieokreślony.

Umowę dzierżawy można zawrzeć więc terminowo na 30 lat. Nie oznacza to jednak, że taki stosunek prawny nie ma prawa trwać dłużej. Dzięki sporządzeniu aneksu strony mają bowiem możliwość przedłużenia jej na kolejny oznaczony okres.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, to zadaj je na forum w specjalnie do tego celu przygotowanym wątku na forum: Aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych wzór doc pdf

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,91 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze