Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane WZÓR

Jak powinna wyglądać umowa użyczenia gruntu na cele budowlane? Umowa użyczenia to umowa, na podstawie której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu rzeczy. Umowa użyczenia nie powoduje przeniesienia własności na biorącego do używania. Umożliwia jedynie bezpłatne korzystnie.

Wprowadzenie

umowa-uzyczenia-gruntu-na-cele-budowlane-wzor-pdf-docUmowa użyczenia gruntu pozwala także wykorzystać nieruchomość na cele budowlane. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia, który pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane wzór

umowa-uzyczenia-gruntu-na-cele-budowlane-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane wzór

Umowa użyczenia gruntu a pozwolenie na budowę

Ustawa prawo budowlane stanowi, że każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, o ile wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Warto wiedzieć, że prawo to nie przysługuje jedynie właścicielowi gruntu. Posiada je także:

 • osoba sprawująca zarząd nieruchomością,
 • osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości,
 • osoba będąca stroną umowy, przewidującej uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Na tej ostatniej możliwości bazuje umowa użyczenia gruntu na cele budowlane, czyli umowa użyczenia, która wyraźnie stanowi o tym, że biorący do używania może dokonać zabudowy (wykonywać roboty budowlane) na użyczonym terenie. 

Czym jest umowa użyczenia?

Umowa użyczenia sprowadza się do tego, że użyczający zezwala biorącemu na używanie oddanej rzeczy. Jest to stosunek prawny podobny do dzierżawy, jednak w tym drugim przypadku używanie jest odpłatne.

Umowa użyczenia nie wiąże się natomiast z żadnymi opłatami. 

Warto pamiętać, że w profesjonalnym nazewnictwie użyczający rzecz to komodant, a biorący w użytkowanie to komodatariusz. Umowa użyczenia może, ale nie musi zostać określona czasowo. Prawo pozwala zawrzeć ją na czas oznaczony i nieoznaczony.  

 

Co powinna zawierać umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane?

Każda umowa użyczenia, w tym również umowa użyczenia gruntu pod budowę domu, powinna zawierać przede wszystkim określenie stron umowy, czyli komodanta i komodatariusza oraz określenie przedmiotu umowy.

W treści dokumentu należy wskazać, kto zawiera umowę użyczenia poprzez podanie:

 • nazw stron,
 • adresów,
 • numerów dowodów osobistych/numerów NIP. 

Przedmiot umowy użyczenia to po prostu rzecz, która jest użyczana. Warto określić, czy użyczenie dotyczy całości, czy części przedmiotu i w jakim stanie dana rzecz się znajduje.

Najlepiej odnotować wszelkie jej ubytki. 

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane powinna zawierać także oświadczenie o przekazaniu w użyczenie rzeczy sprawnej i kompletnej, nadającej się do użytku.

Należy również określić sposób jej użytkowania – w tym przypadku umożliwić wykonywanie prac budowlanych.

Co jeszcze powinna zawierać umowa użyczenia gruntu na cele budowlane?

Do sporządzenia prawidłowo brzmiącego pisma regulującego warunki bezpłatnego użyczenia, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia gruntu na cele budowlane.

Taki dokument zawiera bowiem wszystkie niezbędne i fakultatywne postanowienia, jakie mogą okazać się przydatne dla stron. 

Wzór umowy użyczenia nieruchomości na cele budowlane może poruszać między innymi temat przekazywania użyczonego przedmiotu osobie trzeciej, a także możliwość występowania z roszczeniami z tytułu umowy.

 

Wśród nich wymienia się między innymi:

 • zwrot nakładów, które poczynił biorący,
 • naprawienie szkody doznanej przez biorącego na skutek wady rzeczy, 
 • naprawienie szkody za uszkodzenie/pogorszenie rzeczy przez biorącego. 

Wzór umowy użyczenia gruntu pod budowę powinien także odnosić się do kwestii pokrywania kosztów bieżącej eksploatacji – zwykle pokrywa je biorący. Strony mają prawo wymienić, o jakie dokładnie koszty chodzi. 

Ustaleniom podlega także sposób rozwiązania umowy użyczenia. Zazwyczaj jest to porozumienie stron, ale stronom wolno zadecydować inaczej.

Umowę użyczenia można także wypowiedzieć i żądać zwrotu wydanego przedmiotu umowy, jeśli:

 • biorący używa rzeczy sprzecznie z umową, własnością rzeczy lub jej przeznaczeniem,
 • biorący powierzył rzecz osobie trzeciej, chociaż w umowie zastrzeżono zakaz takiego działania, 
 • rzecz stała się potrzebna użyczającemu, który nie przewidział tego w chwili zawierania umowy użyczenia.

Umowa użyczenia działki pod budowę domu może także rozwiązać się samoistnie, jeśli:

 • biorący uczynił użytek z rzeczy zgodnie z umową,
 • upłynął czas, w trakcie którego biorący mógł używać rzeczy.

W umowie warto poruszyć również temat sposobu zgłaszania zmian do jej postanowień (formy aneksów).

Umowa użyczenia działki pod budowę domu a prawo własności

Umowa użyczenia działki pod budowę domu nie powoduje przeniesienia jej własności na biorącego do używania. Umożliwia jedynie bezpłatne korzystanie z niej, czyli używanie.

Nawet jeśli biorący do używania wybuduje na takiej działce dom, nie spowoduje to przejścia na niego własności gruntu. 

Co więcej, umowa użyczenia działki na cele budowlane nie sprawi również, że nowo powstały budynek stanie się własnością biorącego do używania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie on należał do właściciela gruntu, jako jego część składowa.

 

Umowa użyczenia może wskazywać jednak na prawo do bezpłatnego korzystania z wybudowanego budynku przez biorącego do używania. Jeśli biorący chciałby zostać właścicielem nieruchomości, tj. gruntu wraz z budynkiem, musi doprowadzić do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,54 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze