Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą – wzór

Umowa użyczenia lokalu, to umowa, na podstawie której użyczający (właściciel, użytkownik, najemca) godzi się na bezpłatne używanie przez inną osobę, zwaną biorącym do użytkowania dany lokal użytkowy lub mieszkalny przez czas określony, lub nieokreślony.

Użytkowanie jest więc wygodną formą posiadania, nie wiąże się bowiem z obowiązkiem ponoszenia kosztów z tytułu korzystania z rzeczy, jak to ma miejsce np. przy umowie najmu lub dzierżawy.

Niemniej jednak umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą ze względu na użytkowanie lokalu w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, powinna zostać zawarta na piśmie. W treści  umowy użytkowania zaś zawrzeć należy istotne dla wzajemnych rozliczeń oraz uregulowania kwestii podatkowych informacje.

Sprawdź, jak przygotować umowę użyczenia lokalu, poznaj swoje prawa i obowiązki.

Jak przygotować umowę użyczenia lokalu na działalność gospodarczą?

Decydując się na oddanie lokalu w bezpłatne użytkowanie, należy dążyć do zawarcia umowy w wersji papierowej. Umowa użyczenia lokalu pod działalność gospodarczą zawarta na piśmie może pozwolić uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i roszczeń w przyszłości m.in. roszczeń odszkodowawczych.

W treści umowy znajdować powinny się zarówno prawa, jak i obowiązki stron. Pomocny może okazać się przygotowany przez nas wzór umowy użyczenia lokalu.

Jest to formularz, który należy wydrukować w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej strony, a następnie zmodyfikować/dostosować do danej sprawy i podpisać.

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą – wzór

umowa-uzyczenia-lokalu-na-dzialalnosc-gospodarcza-wzor-doc-pdf

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą – wzór

Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór

Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

nieodplatne-uzyczenie-lokalu-czlonkowi-rodziny-wzor-doc-pdf

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

Jakie elementy powinna zawierać umowa o użyczenie lokalu?

Umowa użyczenia lokalu na cele prowadzenia działalności gospodarcze powinna:

 • określać osobę oddającego w użyczenie z imienia, nazwiska, adresu i numeru PESEL
 • określać osobę biorącego w użyczenie z imienia, nazwiska, adresu i numeru PESEL, a jeśli działalność gospodarcza jest już zarejestrowana również z nazwy firmy, numeru NIP i REGON
 • precyzyjnie opisywać przedmiot użyczenia z podaniem powierzchni lokalu oraz liczby pomieszczeń – jest to kwestia istotna przede wszystkim do określenia wymiaru podatku od nieruchomości, który uiszcza się na rzecz właściwej gminy lub miasta. Dodać należy, że inna wysokość podatku obowiązuje przy nieruchomościach wykorzystywanych do celów mieszkaniowych, a inna do działalności gospodarczej
 • opisać stan techniczny lokalu
 • określać czas trwania umowy – umowa użyczenia może zostać zawarta na czas określony np. rok lub na czas nieokreślony
 • określać prawa i obowiązki stron.

Jakie prawa i obowiązki ma oddający lokal w bezpłatne użytkowanie?

Umowa użyczenia lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej powinna wskazywać prawa i obowiązki oddającego w użytkowanie.

Użyczający:

 • zobowiązany jest wydać lokal biorącemu w użyczenie
 • powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby utrudnić korzystanie z lokalu
 • zobowiązany jest do utrzymywania nieruchomości w stanie nadającym się do umówionego użytku
 • ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne lokalu, które mogłyby wyrządzić szkodę biorącemu w użyczenie, w szczególności wady ukryte i te, o których wiedział, a biorący w użyczenie nie mógł ich z łatwością zauważyć.

Jakie prawa i obowiązki ma biorący lokal w bezpłatne użytkowanie?

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą powinna zawierać prawa i obowiązki biorącego w użyczenie.

Biorący w użyczenie lokal na działalność gospodarczą:

 • zobowiązany jest pokrywać bieżące koszty utrzymania nieruchomości m.in. opłaty licznikowe
 • zobowiązany jest użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i w zakresie uregulowanym w treści umowy w przeciwnym razie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lokalu, niemniej jednak nie ponosi on winy za normalne zużycie rzeczy
 • nie może oddać lokalu do użytkowania innej osobie, chyba że co innego wynika z treści umowy.

Użyczenie lokalu pod działalność gospodarczą, a obowiązki podatkowe

Biorący w użyczenie lokal w celach prowadzenia działalności gospodarczej powinien w prawidłowy sposób obliczyć wartość otrzymanego nieodpłatnego świadczenia. Powyższe wynika wprost z przepisów prawa podatkowego, a dokładnie ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie bowiem z regulacjami przedmiotowej ustawy zwolniona z podatku będzie jedynie umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny i tylko wtedy, gdy będzie zawarta przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej.

W tym miejscu wskazać warto, że umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny również powinna zostać zawarta na piśmie dla celów dowodowych także ze względu na obowiązki wynikające z przepisów ustawy o  podatku VAT.

Użyczenie lokalu może zostać objęte podatkiem VAT, jeśli jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub części.

Umowa użyczenia lokalu od rodziców będzie więc objęta podatkiem VAT, jeśli stroną umowy będzie aktywny płatnik VAT. Zawierając umowę o użyczenie lokalu pod działalność gospodarczą, należy wziąć pod uwagę formę opodatkowania i w kwestii tej najlepiej rozmawiać z wybraną księgową.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze