Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Dziś w wasze ręce oddaję wzór umowy użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny. Co oznacza umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą? umowa taka jest umową nieodpłatną i oznacza, że użyczający lokal zgadza się na bezpłatne używanie lokalu lub jego części przez osobę biorącą go do używania na czas określony, lub nieokreślony (termin umowy użyczenia lokalu można kształtować dowolnie).

Kim jest użyczający? użyczającym jest oczywiście osoba, która oddaje lokal lub jego część w nieodpłatne używanie, zaś biorącym do używania jest osoba, która będzie korzystać z tego lokalu w celach określonych w umowie użyczenia lokalu, czyli np. członek rodziny, bądź osoba trzecia.

Wprowadzenie

ważneCzęsto zdarza się, że na początku prowadzenia działalności gospodarczej korzystamy z lokalu, który należy do kogoś z naszych bliskich, aby zaoszczędzić na czynszu. Korzystanie z takiego lokalu odbywa się więc zazwyczaj bezczynszowo. W takiej sytuacji dochodzi do użyczenia lokalu, gdzie wszelkie kwestie z tym związane reguluje Kodeks cywilny.

Warto przy tym wiedzieć, że użyczenie lokalu członkowi rodziny nie powoduje powstania obowiązku podatkowego i nie ma tu żadnego znaczenia, że lokal został użyczony z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

wwwwAby ułatwić Wam sporządzenie pełnoprawnej i zgodnej z formalnymi wymaganiami umowy użyczenia, przygotowaliśmy dwie wersje wzoru umowy, pierwszy dotyczy użyczenia części lokalu, natomiast drugi odnosi się do użyczenia całego lokalu:

Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

umowa-uzyczenia-lokalu-na-dzialalnosc-gospodarcza-czlonkowi-rodziny-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Obowiązki podatkowe związane z użyczeniem lokalu

ważneUżyczenie lokalu na działalność gospodarczą wywołuje po stronie biorącego w używanie pewne obowiązki podatkowe i to na niej ciąży obowiązek uregulowania podatku dochodowego z tytułu umowy użyczenia. Biorący lokal musi zatem ustalić, ile normalnie wynosiłby czynsz za ten lokal i ta kwota stałaby się jego przychodem (równowartość czynszu), od którego musiałby odprowadzić podatek dochodowy.

Podatku natomiast nie trzeba płacić, gdy umowę użyczenia lokalu na działalność gospodarczą prowadzący zawarł z kimś bliskim z rodziny, który należy do I albo II grupy podatkowej.

Pierwsza grupa podatkowa to:

 • małżonek,
 • dzieci,
 • wnuki,
 • rodzice,
 • dziadkowie,
 • pasierbowie,
 • zięciowie,
 • synowe,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha
 • i teściowie.

Druga grupa podatkowa to:

 • zstępni rodzeństwa,
 • rodzeństwo rodziców,
 • zstępni i małżonkowie pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków,
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków,
 • małżonkowie innych zstępnych.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co więcej, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w użyczonym lokalu, do kosztów prowadzenia DG może zaliczyć wszelkie opłaty związane z jego użytkowaniem.

Chodzi tu głównie o rachunki za:

 • prąd,
 • wodę,
 • ogrzewanie,
 • i inne media (np. internet).

Zakończenie umowy użyczenia lokalu

Użyczający lokal ma prawo zaprzestać użyczenia, jeśli biorący lokal w używanie korzysta z niego w sposób niewłaściwy z jego przeznaczeniem.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny zawierała klauzulę, że jeśli któraś ze stron zapragnie zakończyć umowę użyczenia, będzie mogła to zrobić ze skutkiem natychmiastowym.

ikonaWarto też wiedzieć, że Kodeks cywilny pozwala na przedwczesne zakończenie umowy użyczenia, jeśli użyczający z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, będzie potrzebować lokalu do innych celów.

Jak widzisz, umowa użyczenia lokalu pod działalność gospodarczą może w zależności od potrzeb być dowolnie modyfikowana, zachowując jednak swoją podstawową formę.

Obowiązki użyczającego i biorącego w używanie

Ze względu na nieodpłatny charakter użyczenia lokalu, użyczający nie ma wobec biorącego w używanie zbyt wielu obowiązków. Jedynie w przypadku szkody powstałej po stronie biorącego w używanie, użyczający będzie mógł ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą, gdy zataił wady lokalu, które z kolei miały wpływ na powstanie szkody.

Natomiast to biorący w używanie ma najwięcej obowiązków, oto najważniejsze z nich:

 • ponoszenie kosztów czynszu i opłat administracyjnych,
 • ponoszenie kosztów mediów (prąd, woda, gaz),
 • ponoszenie kosztów związanych z opłatami eksploatacyjnymi lokalu,
 • pokrycie kosztów napraw, które wynikły w związku z niewłaściwym użytkowaniem lokalu.

Dodać należy, że biorący w używanie pokój, mieszkanie czy też lokal użytkowy –  nie będzie odpowiadał finansowo ani w żaden inny sposób za zużycie lokalu, jeśli lokal użytkowany był zgodnie z przeznaczeniem oraz umową użyczenia.

Ponadto w umowie użyczenia powinien znaleźć się zapis, że biorący w używanie nie odda przedmiotu umowy do używania osobom trzecim.

Co powinno znaleźć się w umowie użyczenia?

Aby umowa spełnia wymagania formalne, powinna zawierać w swojej treści kilka niezbędnych elementów. W umowie powinny zatem znaleźć się następujące zapisy:

Przedmiot umowy – czyli dane użyczonego lokalu wraz z podaniem metrażu i adresu nieruchomości.

Strony umowy – dane użyczającego i biorącego w używanie, jak np. imię i nazwisko, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości, PESEL, itd.

Czas trwania umowy – umowa użyczenia to umowa terminowa, może więc zostać zawarta na czas oznaczony (np. 6 miesięcy), jak i czas nieoznaczony.

Warunki użyczenia – tutaj powinny znaleźć się klauzule, które zabezpieczać będą obie strony umowy użyczenia. Np. zapis dotyczący zakazu podnajmu lokalu osobom trzecim.

Podpisy stron umowy – powinny być czytelne i własnoręczne, aby umowa nabrała mocy. Warto sporządzić dwa jednobrzmiące dokumenty.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,73 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze