Umowa podnajmu lokalu WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić umowę podnajmu lokalu? podnajem lokalu jest zgodny z przepisami Kodeksu cywilnego, o ile najemcy (w związku z podpisaną pierwotną umową najmu) nie zabrania tego właściciel lokalu. W przypadku podnajmu lub oddania lokalu osobie trzeciej, zarówno ona, jak i najemca są odpowiedzialni względem wynajmującego.

Muszą zatem użytkować nieruchomość zgodnie z założeniami zawartej umowy. Zapis zabezpieczający wykonywanie przez podnajemcę obowiązków najemcy to jeden z niezbędnych elementów umowy podnajmu lokalu.

Wstęp

umowa-podnajmu-lokalu-wzor-pdf-docCo jeszcze powinna zawierać umowa podnajmu lokalu, aby spełniała wszystkie formalne wymagania i była zgodna z prawem? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy podnajmu, który pobierzesz poniżej:

Umowa podnajmu lokalu wzór

Czym jest podnajem?

Podnajem to instytucja uregulowana tymi samymi przepisami, co sam najem. Do podnajmu lokalu mieszkalnego odnoszą się zatem zarówno przepisy Kodeksu cywilnego, jak i ustawy o ochronie praw lokatorów.

Podnajem polega na oddaniu przedmiotu najmu w całości lub w części innemu podmiotowi w dalszy najem. W praktyce sprowadza się więc do tego, że najemca wynajmujący lokal na podstawie najmu wynajmuje go dalej innemu najemcy, który jest wtedy podnajemcą.

Warto zauważyć, że podnajmować można nie tylko lokal, ale też inne rzeczy. W przypadku lokalu konieczne jest jednak posiadanie zgody właściciela lokalu. Mówi o tym zarówno Kodeks cywilny, jak i ustawa o ochronie praw lokatorów.

Zgodnie z treścią tego drugiego aktu prawnego, właściciel lokalu może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator bez jego pisemnej zgody wynajął, podnajął albo oddał lokal lub jego część do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

Przepis ten nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do podnajmu lokalu użytkowego.

W efekcie podnajmu pojawiają się zatem dwie umowy najmu, dwa stosunki prawne i dwie czynności prawne, dotyczące różnych stron i jednego przedmiotu umowy. Największe znaczenie ma jednak umowa pierwotna, czyli ta zawarta między wynajmującym a najemcą.

To ten dokument określa:

 • czy podnajem jest dopuszczalny – czy wynajmujący wyraża na niego zgodę,
 • jak należy użytkować lokal (przedmiot umowy).

W przypadku naruszenia zapisów tej umowy, odpowiedzialność za to ponosi zarówno pierwotny najemca, jak i podnajemca.

Podnajem mieszkania w przepisach prawa

Podnajem mieszkania jest dopuszczalny na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, mianowicie art. 680 – 692. Najemca mieszkania może podnająć je osobie trzeciej pod warunkiem, że wynajmujący wyrazi na to zgodę, czyli w przypadku, kiedy umowa najmu nie zabrania mu podnajmowania mieszkania.

Warto pamiętać przy tym, że zarówno najemca, jak i osoba trzecia, której podnajmie on lokal, odpowiadają za niego przed właścicielem, czyli pierwotnym wynajmującym.

Umowa podnajmu powinna być sporządzona w formie pisemnej, jeśli najem ma obejmować okres dłuższy niż rok. Kiedy najem trwa krócej, dopuszcza się zawarcie umowy w formie ustnej. Nie jest to jednak korzystne rozwiązanie, dlatego mimo wszystko zaleca się, aby umowa podnajmu zawsze przyjmowała formę pisemną.

Poprawnie skonstruowana umowa podnajmu lokalu powinna chronić interesy każdej ze stron, czyli zarówno podnajmującego jak i podnajemcy, jak i również wynajmującego.

 

Jakie elementy musi zawierać umowa podnajmu lokalu?

Umowa podnajmu lokalu to dokument, który jak każda umowa musi zawierać przede wszystkim oznaczenie miejsca oraz data zawarcia umowy i oznaczenie stron. Jeśli strony umowy to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w umowie podnajmu należy podać ich:

 • imię,
 • nazwisko,
 • miejsce zamieszkania,
 • PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego.

Natomiast w przypadku, kiedy stroną niniejszej umowy jest przedsiębiorca, warto ująć w umowie dodatkowo numer wpisu w CEiDG.

Umowa podnajmu mieszkania musi uwzględniać także oświadczenie pod wynajmującego, w którym wskaże on, do jakiej umowy najmu zawiera umowę podnajmu oraz kim jest główny wynajmujący posiadający na własność przedmiot umowy.

Niezbędnym elementem umowy jest również określenie przedmiotu umowy podnajmu, czyli wskazanie:

 • adresu nieruchomości,
 • liczby i rodzaju pomieszczeń podnajmowanych,
 • powierzchni łącznej podnajmowanego lokalu.

Umowa podnajmu, która dokładnie opisuje przedmiot umowy podnajmu, z uwzględnieniem jego powierzchni jest szczególnie istotna w przypadku, kiedy czynsz podnajmu wyliczany jest jako stawka za m2.

Z kolei wskazanie liczby i rodzaju podnajmowanych pomieszczeń ma znaczenie wtedy, kiedy przedmiotem podnajmu ma być jedynie część lokalu np. w przypadku podnajmu stanowiska kosmetycznego.

Pozostałe elementy umowy podnajmu, jakie uwzględnia wzór umowy podnajmu lokalu to:

 • określenie celu podnajmu,
 • określenie wysokości oraz terminu zapłaty czynszu wraz z częstotliwością płatności,
 • czas trwania umowy podnajmu (umowa zawarta na czas określony lub nieokreślony – w umowie zawartej na czas oznaczony trzeba podać datę początkową i końcową),
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy.

Dodatkowo umowa podnajmu pokoju czy mieszkania może zawierać takie elementy jak:

 • określenie wysokości kaucji i sposobu jej rozliczenia,
 • określenie kar umownych za opóźnienia w zapłacie czynszu,
 • opisanie zastrzeżeń dotyczących dokonywania zmian w lokalu,
 • oświadczenie, że najemca zobowiązuje się używać przedmiot umowy zgodnie z umową i jego przeznaczeniem,
 • oświadczenie, że wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot umowy najemcy na określony w umowie okres w zamian za wspólnie ustaloną wysokość czynszu.

 

Czy można podnająć lokal użytkowy?

Niekiedy zdarza się, że najemca, który najął lokal użytkowy, dochodzi do wniosku, iż nieruchomość nie spełnia jego oczekiwań lub też postanawia zmienić rodzaj prowadzonego biznesu. Czy w takiej sytuacji można podnająć lokal użytkowy komuś innemu?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Podobnie, jak w przypadku lokali mieszkalnych, najemca nie ma prawa podnajmu lokalu użytkowego bez zgody wynajmującego. Mówi o tym artykuł 688 Kodeksu cywilnego w brzmieniu:

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Co natomiast w sytuacji, kiedy najemca bez zgody wynajmującego podnajmuje lokal użytkowy? W przeciwieństwie do podnajmu lokalu mieszkalnego, w tym przypadku Kodeks cywilny nie przewiduje dla takiego najemcy żadnych sankcji.

Może nakładać je natomiast umowa najmu zawarta z właścicielem lokalu. Najczęściej ma on możliwość odstąpienia od umowy najmu z powodu naruszenia zakazu podnajmu.

Umowa podnajmu lokalu użytkowego nie różni się znacząco swoją treścią od umowy podnajmu lokalu mieszkalnego. Inny będzie jednak określony w niej cel podnajmu – użytkowy, lub niemieszkalny.

Poza tym umowa podnajmu części lokalu użytkowego lub całości lokalu użytkowego powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.

Podstawa prawna:

Art. 668. – Podnajem, bezpłatne używanie – Kodeks cywilny.

§ 1.Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

§ 2.Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze