Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego? Umowa najmu okazjonalnego jest co do zasady umową na czas oznaczony, przy tym nie dłuższy niż 10 lat. W związku z tym zastosowanie znajdują przepisy dotyczące umów terminowych, zawartych na czas określony z góry. Zarówno najemca, jak i wynajmujący mogą wypowiedzieć taki najem w przypadkach opisanych w warunkach umowy.

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnego-wzorTreść umowy najmu okazjonalnego nie może zawierać postanowień, w myśl których najem dałoby się rozwiązać za wypowiedzeniem bez podania przyczyny. Natomiast co do samego wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego, to musi się ono odbyć na piśmie. Aby ułatwić Wam przygotowanie takiego skutecznego wypowiedzenia, sporządziliśmy gotowy do wypełniania wzór wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego, który pobierzecie poniżej:

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego wzór

wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnego-wzor

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego wzór

*Umowę najmu okazjonalnego można też wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w szczególnych przypadkach – wypowiedzenie wtedy odbywa się bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Najem okazjonalny wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego możliwe jest w dwóch przypadkach:

 • kiedy zaistnieją przyczyny wskazane wprost w treści umowy,
 • kiedy zaistnieją przyczyny przewidziane w przepisach prawa.

Jakie sytuacje pozwolą zatem na wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego? Kodeks cywilny nakazuje zawarcie w umowie najmu listy przyczyn jej wypowiedzenia pod rygorem niemożności skrócenia okresu obowiązywania umowy najmu okazjonalnego.

Nie podaje jednak żadnych szczegółowych wytycznych, dlatego strony, mając tutaj pełną swobodę, wzorują się zazwyczaj na przypadkach ustawowych. Zapisy w umowach dotyczą najczęściej::

 • zaniedbywania lokalu,
 • powstania zaległości czynszowych (najemca zalega z opłatą czynszu),
 • pogorszenia sytuacji finansowej najemcy (najemca traci pracę),
 • zakłócania porządku domowego w sposób wielokrotny lub rażący.

Często zamiast katalogu przypadków, w których można wypowiedzieć umowę najmu, strony decydują się na wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym umowę można rozwiązać z tak zwanych “ważnych powodów”.

 

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego przez wynajmującego

Rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego przez wynajmującego może nastąpić na podstawie przesłanek ustawowych, wśród których wyliczamy:

 • utratę możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym w oświadczeniu notarialnym i brak wskazania w ciągu 21 dni innego lokalu, w którym najemca mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia mieszkania – w takiej sytuacji właściciel nieruchomości może wypowiedzieć umowę z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wypowiedzenia,
 • używanie lokalu mieszkalnego w sposób sprzeczny z umową lub niezgodny z przeznaczeniem, a także zaniedbywanie obowiązków i dopuszczanie do powstania szkód lub niszczenie urządzeń do wspólnego korzystania przez mieszkańców – właściciel po pisemnym upomnieniu lokatora może w takiej sytuacji wypowiedzieć mu stosunek prawny nie później niż na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • wykraczanie w sposób uporczywy lub rażący przeciwko porządkowi domowemu, co czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 • zwlekanie z zapłatą czynszu i innych opłat za używanie lokalu za co najmniej trzy pełne okresy płatności – właściciel musi uprzedzić lokatora na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczyć mu dodatkowy miesięczny termin uregulowania zaległości,
 • wynajmowanie, podnajmowanie lub oddanie bezpłatnego używania lokalu mieszkalnego, lub jego części osobie trzeciej bez wymaganej zgody właściciela nieruchomości.

Najem okazjonalny – wypowiedzenie przez najemcę

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego przez najemcę zdarza się znacznie rzadziej, jednak nie jest niemożliwe. Lokator może wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego w trybie natychmiastowym, jeśli:

 • nieruchomość ma wady tego rodzaju, że zagrażają one zdrowiu jego lub innych domowników (nawet jeżeli wcześniej wiedział o owych wadach),
 • nieruchomość ma wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie, a wynajmujący mimo zawiadomienia nie usunął ich w wyznaczonym czasie lub gdy ich usunięcie jest niemożliwe.

Poza tym, najemcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu zgodnie z zapisami zawartymi w jej treści.

 

Najem okazjonalny – okres wypowiedzenia

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Okres ten jest skrócony do minimum jednego tygodnia w przypadku, kiedy wypowiedzenie najmu okazjonalnego dotyczy sytuacji, w której to najemca nie poinformował właściciela lokalu w ciągu 21 dni o braku możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym w oświadczeniu notarialnym (dotyczącym wskazania mieszkania zastępczego na wypadek wykonania egzekucji opróżnienia lokalu).

Wyjątkiem od tych wszystkich zasad jest wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego za porozumieniem stron. W takich okolicznościach najemca i wynajmujący mogą zakończyć stosunek prawny w dniu rozwiązania umowy lub w innym wybranym przez siebie dowolnym terminie.

Jak wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego?

Umowę najmu okazjonalnego można wypowiedzieć wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej wypowiedzenia. Dokument nie musi być poświadczony notarialnie, ale powinien zostać sporządzony w dwóch kopiach, po jednej dla każdej ze stron.

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego? pismo powinno zawierać:

 • miejscowość i data sporządzenia dokumentu,
 • dane wynajmującego,
 • dane najemcy,
 • podstawę i uzasadnienie wypowiedzenia umowy najmu,
 • dane wynajmowanego lokalu (określenie przedmiotu najmu),
 • określenie terminu rozwiązania umowy, związane z obowiązującym okresem wypowiedzenia,
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Dokument w formie pisemnej można wręczyć najemcy osobiście, uzyskując potwierdzenie doręczenia pisma na osobnej kopii lub przesłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Bardzo istotna będzie w tym przypadku data doręczenia dokumentów, od której liczy się obowiązujący okres wypowiedzenia.

 

Przepisy, które warto znać:

Art. 673. Terminy i sposób wypowiedzenia najmu Kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze