Umowa najmu pomieszczenia gospodarczego WZÓR

Jak napisać umowę najmu pomieszczenia gospodarczego? dowolność zawierania umów umożliwia najem całości lub części budynku, bądź lokalu. Możliwe jest wynajęcie pokoju, a nawet korytarza czy pojedynczej ściany. Nic nie stoi więc na przeszkodzie wynajęcia pomieszczenia gospodarczego.

Wprowadzenie

umowa-najmu-pomieszczenia-gospodarczego-wzor-pdf-docUmowa najmu pomieszczenia gospodarczego powinna precyzyjnie określać jednak przedmiot i warunki najmu oraz wysokość i zasady płatności czynszu z tytułu najmu. Jak sporządzić taki dokument? aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu pomieszczenia, którą pobierzesz poniżej:

Umowa najmu pomieszczenia gospodarczego wzór

umowa-najmu-pomieszczenia-gospodarczego-wzor-pdf-doc

Umowa najmu pomieszczenia gospodarczego wzór

Czym jest umowa najmu?

Umowa najmu należy do umów regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego. Zawierając taką umowę:

 • wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas określony lub nieokreślony,
 • najemca zobowiązuje się płacić w zamian czynsz w określonej wysokości.

Zasadniczo, umowa najmu powinna zostać zawarta w formie pisemnej (np. w formacie PDF), jednak przepisy dopuszczają zawarcie umowy krótkoterminowej – obejmującej okres do 1 roku – w formie ustnej (jednak dla zabezpieczenia interesów obu stron, umowę najmu zawsze trzeba spisać w formie pisemnej).

Ważne jest również, że wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu, który chce wynająć. Może być jego dzierżawcą lub najemcą.

Umowę najmu pomieszczenia gospodarczego należy przygotować tak, aby w równej mierze chroniła interesy wynajmującego i najemcy. Im więcej szczegółów zawiera dokument, tym mniejsze ryzyko sporów o przedmiot najmu w przyszłości.

Dokument można stworzyć na bazie gotowego druku, jakim jest przygotowany przez nas, gotowy wzór umowy najmu pomieszczenia gospodarczego, który pobierzesz u góry

Jakie elementy musi zawierać umowa najmu pomieszczenia gospodarczego?

Umowa najmu pomieszczenia dla celów prowadzenia działalności gospodarczej musi zawierać szereg niezbędnych elementów, obowiązkowych dla każdej umowy najmu. Warto ująć w niej wszelkie kwestie sporne, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień w przyszłości.

Dokument powinien odnosić się zatem do:

 • miejsca i daty zawarcia niniejszej umowy,
 • oznaczenia stron umowy,
 • oznaczenia przedmiotu umowy: adres, opis pomieszczenia, jego powierzchnia,
 • ustalonej wysokości czynszu oraz dodatkowych opłat za media, a także terminu i sposobu ich uiszczania (np.: najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz do … dnia każdego miesiąca),
 • czasu trwania umowy,
 • warunków wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia,
 • praw i obowiązków stron.

 

Dodatkowo, w umowie najmu pomieszczenia można uwzględnić też kwotę kaucji zwrotnej, wytyczne dotyczące sposobu korzystania z przedmiotu najmu oraz zastrzeżenia co do dokonywania w nim zmian, na przykład zakaz przebudowy.

Dokument może odnosić się też do kar umownych, które naliczane są przede wszystkim za opóźnienia w zapłacie czynszu.

Można dodać także kwestie dotyczące podnajmu lokalu/pomieszczenia, ulepszenia przedmiotu najmu, przebudowy, doposażenia itd.

Często także przydatny okazuje się zapis, że najemca obowiązany jest opuścić przedmiot najmu w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania/wypowiedzenia umowy najmu.

Warto dodać też paragraf, że wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu.

Warto też dodać zapis, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie najmu pomieszczenia będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także, że zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawa i obowiązki stron najmu

Umowa najmu pomieszczenia gospodarczego powinna w szczególny sposób odnosić się do praw i obowiązków stron umowy. Podstawą jest oczywiście użytkowanie lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i terminowe płacenie czynszu w przypadku najemcy.

Natomiast w przypadku wynajmującego obowiązkiem może być na przykład zapewnienie sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem.

Dodatkowo, na najemcę można nałożyć obowiązek utrzymywania wynajętego lokalu we właściwym stanie technicznym, czyli:

 • dokonywania drobnych napraw i konserwacji związanych z bieżącym użytkowaniem lokalu,
 • naprawienia powstałych w wyniku użytkowania zniszczeń i tak dalej.

Dobrym rozwiązaniem jest dołączenie do umowy najmu protokołu stanu technicznego pomieszczenia. Taki dokument zawiera szczegółowy opis lokalu, łącznie z określeniem standardu wykończenia czy wyliczeniem elementów wyposażenia.

Taki protokół pełni istotną rolę dowodową w momencie, kiedy umowa najmu ulega rozwiązaniu oraz gdy należy zwrócić lub rozliczyć wpłaconą przez najemcę kaucję.

Czas trwania umowy najmu

Umowę najmu pomieszczenia gospodarczego można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony:

 • jeśli umowę zawarto na czas określony, ulegnie ona rozwiązaniu z upływem określonego terminu.
 • w przypadku umów na czas nieoznaczony, o ich zakończeniu decyduje złożone przez jedną ze stron wypowiedzenie lub zawarcie porozumienia stron.

Warunki wypowiedzenia umowy zawsze powinny być ściśle określone w treści dokumentu tak, aby zarówno najemca, jak i wynajmujący nie mogli wypowiedzieć umowy najmu z dnia na dzień.

Obie strony mają prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego umową. W niektórych okolicznościach możliwe jest także wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym – konkretne przypadki warto również odnotować w treści umowy.

Chodzi tu przede wszystkim o długotrwałe zaleganie z zapłatą czynszu (najemca nie płaci wynajmującemu czynsz najmu na czas) lub użytkowanie pomieszczenia w sposób niezgodny z umową/przeznaczeniem.

Najemca może zaś wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez zachowania terminów wypowiedzenia – gdy wynajmujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, na przykład co do zapewnienia sprawnej instalacji wodnej czy elektrycznej przedmiotu najmu.

 

Czynsz za najem pomieszczenia gospodarczego

W umowie najmu pomieszczenia należy określić wysokość miesięcznego czynszu. Jeśli dokument nie zawiera takiej informacji, umowa zostanie uznana za umowę użyczenia, a nie najmu.

Co ważne, czynsz może być wyrażony w pieniądzu lub w postaci innego świadczenia. Istotne jest także określenie terminów i sposobu płatności, na przykład przelewem bankowym do 10. dnia każdego miesiąca.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze