Wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika WZÓR

Czym jest wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe? Stroną umowy najmu mogą być nie tylko dwie osoby fizyczne, ale również osoba fizyczna i przedsiębiorstwo. Na rynku często spotykamy się z wynajmem nieruchomości firmie – na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także na cele mieszkaniowe (dla pracowników).

Wstęp

wynajem-mieszkania-dla-firmy-na-cele-mieszkaniowe-wzor-pdf-docCo warto wiedzieć na temat umów najmu zawieranych z firmą? Jaki rodzaj najmu można zastosować w takim przypadku i jak sporządzić taką umowę najmu? Aby ułatwić Ci sporządzenie umowy najmu z firmą, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, który pobierzesz poniżej:

Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe wzór

Wynajem-mieszkania-dla-firmy-na-cele-mieszkaniowe-wzor-umowy-doc-pdf

Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe wzór

Zdanie mieszkania powinno być poprzedzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy najmu. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania zamieszczam poniżej:

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania wzór

protokol-zdawczo-odbiorczy-mieszkania-wzor-pdf-doc

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania wzór

Wynajem na cele związane z prowadzeniem działalności

Wynajem nieruchomości firmie może wiązać się z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. W takim przypadku lokal będzie służył jako biuro obsługi klientów, sala konferencyjna, sekretariat, pomieszczenie socjalne czy gabinet prezesa.

Jeśli wynajmowane pomieszczenia posłużą na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą przeznaczone na cele mieszkaniowe, wynajem lokalu firmie przez osobę fizyczną nie będzie podlegał takim regulacjom, jak ma to miejsce w przypadku relacji pomiędzy wynajmującym a lokatorem.

Nie znajdą więc zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 roku.

Przepisy te ograniczają między innymi możliwość egzekwowania swoich praw przez właścicieli nieruchomości, w sytuacji kiedy dzierżawca nie wywiązuje się z umowy. Oznacza to, że wynajmujący mieszkanie firmie może łatwiej „pozbyć się” swoich najemców, jeśli złamią ustalone warunki najmu.

Wynajem na cele mieszkaniowe

Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe wygląda nieco inaczej – przede wszystkim mamy wtedy do czynienia z lokatorami, dlatego zastosowanie znajdą już zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Firmy wynajmują lokale na cele mieszkaniowe dla swoich pracowników, aby ulokować w nich osoby przeniesione do innego miasta lub zachęcić specjalistów do pracy w danym przedsiębiorstwie (darmowe mieszkanie jest częścią wynagrodzenia).

Co ważne, jeśli wynajem nieruchomość firmie na cele mieszkaniowe może zostać zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku VAT. Mówi o tym artykułu 43 ustawy o Podatkach od towarów i usług. Jak czytamy, zwolnienie z podatku obejmuje:

Usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu.

Zgodnie z tym artykułem, wynajem mieszkania dla firmy w celu ulokowania tam pracowników nie podlega opodatkowaniu niezależnie od tego, czy umowę zawarto na czas oznaczony, czy nieoznaczony.

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, należy spełnić łącznie warunki:

 • wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym,
 • wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe,
 • wynajmu dokonywanego na własny rachunek.

Jeśli wynajmowana nieruchomość ma inny charakter niż mieszkalny, usługi wynajmu wykonywane są przez podmioty działające na cudzy rachunek lub nieruchomość jest wynajmowana na cele inne niż mieszkaniowe – na przykład na cele prowadzonej działalności gospodarczej – to zwolnienie z podatku usługi najmu VAT będzie niemożliwe.

Jaki rodzaj umowy zawrzeć z firmą?

Jak powinna wyglądać umowa najmu z firmą? Wynajmujący często bierze pod uwagę dwie możliwości: najem okazjonalny i najem instytucjonalny.

Korzystnym rozwiązaniem wydaje się wybór najmu okazjonalnego, ponieważ daje on większe możliwości obrony interesów właściciela nieruchomości. Nie można jednak zastosować takiej formy najmu w przypadku, kiedy najemcą nie jest inna osoba fizyczna ani gdy najem nie dotyczy celów mieszkaniowych.

Najem instytucjonalny można zastosować natomiast tylko wtedy, kiedy właściciel nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali.

W przypadku, kiedy wynajmujący to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jedynym rozwiązaniem będzie zawarcie zwykłej umowy najmu, która swoją treścią odpowiednio zabezpieczy jedną i drugą stronę stosunku najmu.

Jeśli usługa najmu mieszkania z firmą związana jest z wynajmem na cele mieszkaniowe, dokument powinien wyraźnie na to wskazywać – tylko wtedy firma będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Jak sporządzić umowę najmu z firmą na cele mieszkaniowe?

Umowa najmu nieruchomości z firmą ma formę zwykłej umowy najmu, dlatego do jej sporządzenia można wykorzystać gotowy wzór  umowy najmu z firmą, w którym strony uwzględnią cel wynajmu, wskazując na cele mieszkaniowe.

Umowa powinna składać się z następujących elementów:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • określenie stron umowy, czyli danych najemcy i wynajmującego,
 • określenie przedmiotu umowy (nieruchomości),
 • określenie celu zawarcia umowy – najem na cele mieszkaniowe,
 • wskazanie wysokości czynszu i innych opłat,
 • wskazanie terminu i sposobu płatności należności czynszowych,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • określenie praw i obowiązków wynajmującego i najemcy,
 • określenie warunków wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od umowy,

a także opcjonalnie:

 • wskazanie wysokości kaucji i sposobu jej rozliczenia,
 • opis wytycznych dotyczących sposobu korzystania z lokalu, na przykład zakaz podnajmowania go osobom trzecim,
 • zastrzeżenie braku zgody na dokonywanie zmian w lokalu, na przykład przebudowy.

Aby wynajem mieszkania firmie na cele mieszkaniowe przebiegał bez zbędnych nieporozumień, umowa zawarta pomiędzy stronami powinna być jak najbardziej szczegółowa.

To głównie jej postanowienia określają prawa i obowiązki stron najmu, a także warunki rozwiązania umowy czy rozliczenia wpłaconej kaucji.

Czym jest wynajem na cele mieszkaniowe?

Po co firmie nieruchomość wynajęta na cele mieszkaniowe? O takim celu najmu możemy mówić wtedy, kiedy lokal ma służyć do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, najczęściej pracowników firmy.

Wynajem mieszkania firmie dla pracowników wiąże się na przykład z chęcią oddelegowania osób zatrudnionych do innej miejscowości. Wtedy przedsiębiorstwo powinno zorganizować dla pracownika mieszkanie, w którym ten mógłby zatrzymać się na czas delegacji.

Niekiedy wynajmowane przez firmę mieszkania stanowią część wynagrodzenia pracowniczego. Jest to taki sam benefit jak np. służbowy samochód czy telefon.

Wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika pozwoli przedsiębiorstwu skorzystać ze zwolnienia z VAT, ponieważ nie każde odpłatne świadczenie usług (wynajem mieszkań lub dzierżawy nieruchomości) podlega opodatkowaniu, oczywiście o ile podmiot gospodarczy spełni pewne warunki.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, usługa najmu zwolniona jest od podatku w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe

Konieczne jest także sporządzenie umowy najmu, która jasno wskazuje na fakt wynajęcia nieruchomości na cele mieszkaniowe, a nie użytkowe.

W razie kontroli organy podatkowe muszą mieć czarno na białym, że wynajem jest o charakterze mieszkalnym, a więc jest możliwość zastosowania zwolnienia z VAT.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze