Zgoda na podnajem wzór

Jak napisać zgodę na podnajem? podnajem lokalu to sposób na dodatkowy zarobek dla najemcy, który może wynająć osobie trzeciej całość lub jedynie wydzieloną część mieszkania. Taką możliwość ma jednak tylko ten najemca, któremu wynajmujący pozwala zawrzeć umowę podnajmu.

Wprowadzenie

zgoda-na-podnajem-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-docWarunkiem jest zatem zgoda właściciela na podnajem lokalu, bez której najemca nie ma prawa przekazać go żadnej osobie trzeciej. Jak zatem powinna zostać wyrażona zgoda właściciela lokalu na podnajem? Najlepiej, aby była to forma pisemna w formie oświadczenia, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody w formie oświadczenia, którą pobierzesz poniżej:

Zgoda na podnajem wzór

Czym jest podnajem lokalu?

Podnajem polega na wynajęciu części lub całości wynajmowanego mieszkania przez najemcę innemu najemcy, który staje się w takiej sytuacji podnajemcą.

Kwestie podnajmu lokalu użytkowego regulują przepisy Kodeksu cywilnego, natomiast kwestie podnajmu lokalu mieszkalnego dodatkowo przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Jeśli najemca decyduje się na podnajem, jego zarobek stanowi różnica pomiędzy kwotą czynszu najmu dla właściciela lokalu a czynszem otrzymywanym od podnajemcy.

Zgodnie z przepisami, najemca może oddać najęta rzecz w całości lub części osobie trzeciej (w podnajem), jeżeli nie zabrania mu tego zawarta z właścicielem lokalu umowa najmu.

Jeśli istnieje zgoda na podnajem, najemca i osoba trzecia zawierając drugą umowę najmu (ale wtedy będzie to już umowa podnajmu lokalu), dotyczącą tego samego lokalu, stają się solidarnie odpowiedzialni względem wynajmującego za dany lokal użytkowy.

Najemcy muszą korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w umowie najmu. Ich wspólna odpowiedzialność wobec właściciela mieszkania nie dotyczy jednak płatności czynszu.

Czy potrzebna jest zgoda właściciela na podnajem lokalu?

Podnajęcie mieszkania lub jego części jest możliwe w sytuacji, kiedy umowa najmu nie wprowadza takiego zakazu lub inaczej: podnajem jest możliwy w sytuacji, gdy właściciel wyraził na niego zgodę.

Zgoda wynajmującego na podnajem nie musi przyjmować formy pisemnej – przepisy nie nakładają takiego obowiązku. W wielu przypadkach korzystniej jest jednak zabezpieczyć się za pomocą pisemnego oświadczenia zawierającego zgodę na podnajem (dla celów dowodowych, na wypadek sporu).

Co ważne, oświadczenie wynajmującego o wyrażeniu zgody na podnajem nie musi być uniwersalne, czyli nie musi umożliwiać najemcy swobodnego zawierania umów najmu z różnymi podnajemcami przez cały okres trwania stosunku najmu. Zgoda na podnajem może dotyczyć jednej konkretnej osoby, czyli lokatora, który spełnia określone kryteria.

Jeżeli zaś zgoda właściciela ma mieć uniwersalny charakter, może stanowić część niniejszej umowy najmu. W takim przypadku pisemna zgoda na podnajem lokalu użytkowego lub mieszkalnego przyjmie postać załącznika, lub osobnego paragrafu ujętego w treści pierwotnej umowy najmu.

Jak powinna wyglądać zgoda właściciela na podnajem lokalu?

Pisemna zgoda na podnajem lokalu przyjmuje formę oświadczenia. Stosowny dokument najłatwiej jest sporządzić poprzez wypełnienie gotowego druku, jakim jest wzór zgody właściciela na podnajem lokalu.

Takie pismo bez względu na zakres wyrażanej zgody powinno zawierać kilka podstawowych elementów, w tym:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • oznaczenie stron umowy najmu,
  • przedmiot umowy, czyli oznaczenie wynajmowanego lokalu,
  • treść oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na podnajem (ogólnie lub konkretnie dla danego lokatora),
  • podpis właściciela lokalu.

 

Konsekwencje zawarcia umowy podnajmu bez zgody właściciela

Najemca nie może podnająć ani całości, ani części wynajmowanego lokalu bez zgody jego właściciela. Wynika to zarówno z przepisów Kodeksu cywilnego, jak i z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Jeśli najemca zawarłby taką umowę podnajmu, właściciel mieszkania miałby prawo wypowiedzieć mu umowę najmu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Należy podkreślić jednak, że przepisy te dotyczą umów najmu lokali mieszkalnych, nie użytkowych. Do tych drugich odnoszą się jedynie przepisy Kodeksu cywilnego, które nie przewidują żadnych konkretnych sankcji za podnajem bez zgody właściciela.

W tym przypadku wszystko zależy więc od treści zawartej umowy najmu. Jeśli ta nie przewiduje żadnych kar umownych za podnajem, najemca pozostanie bezkarny.

Kiedy najemca nie potrzebuje zgody wynajmującego na podnajem?

Podnajem lokalu lub jego części jest możliwy w sytuacji, gdy właściciel wyraził na niego zgodę lub nie zakazał podnajmu w umowie. Zgodnie z treścią art. 688 Kodeksu cywilnego, zgoda wynajmującego na podnajem nie jest wymagana w odniesieniu do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Oznacza to, że zgoda na podnajem mieszkania nie jest konieczna, gdy najemca chce oddać do używania mieszkanie osobie, względem której jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym – na przykład własnym dzieciom.

Zgoda nie jest potrzebna również na zamieszkanie przez współmałżonka w wynajmowanym mieszkaniu. Jeśli bowiem zawarcie umowy najmu nastąpiło w trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie są najemcami lokalu wspólnie – bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, o ile nawiązanie stosunku najmu lokalu ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich rodziny.

Obowiązki najemcy i podnajemcy

Najemca i podnajemca mają takie same obowiązki wobec wynajmującego, czyli właściciela lokalu – z wyłączeniem obowiązku dokonywania opłat za czynsz, gdyż podnajemca nie ma obowiązku płacić czynszu za najemcę.

Po zakończeniu najmu obie strony muszą zwrócić mieszkanie w stanie niepogorszonym, a za ewentualne straty odpowiadają solidarnie. Nie dotyczy to oczywiście następstw prawidłowego użytkowania lokalu.

Umowa podnajmu ulega rozwiązaniu najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu. Czas trwania takiej umowy jest więc bezpośrednio ograniczony czasem trwania umowy najmu zawartej z właścicielem mieszkania. Po wygaśnięciu takiej umowy wynajmujący może żądać zwrotu lokalu wprost od podnajemcy.

Chociaż w przypadku podnajmu mamy do czynienia z dwoma stosunkami najmu, to należy pamiętać, że pierwotna umowa najmu jest najważniejsza i to ona dyktuje warunki dla umowy podnajmu.

 

Podsumowanie

Umowa podnajmu najczęściej zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami, które prowadzą jakąś formę działalności gospodarczej. Najważniejsze jednak, aby podnajemca używał przedmiotu podnajmu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Aby jednak podnajem lokalu użytkowego lub jego części był możliwy, główny najemca musi posiadać zgodę wynajmującego, inaczej podnajęcie lokalu lub jego części będzie niezgodne z prawem i właściciel lokalu zyska prawo do natychmiastowego wypowiedzenia takiej umowy za złamanie postanowień umowy.

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiej zgody, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, w którym wynajmujący wyraża zgodę na jego podnajęcie.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze