Odpowiedź na pozew o eksmisję WZÓR

Jak napisać odpowiedź na pozew o eksmisję? Eksmisja może mieć miejsce wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Do czasu wydania wyroku strona pozwana ma prawo bronić swoich racji, w tym praw do pozostania w mieszkania. Skuteczna obrona możliwa jest również po wydaniu przez sąd orzeczenia. Prawidłowo złożona apelacja pozwala bowiem wstrzymać postępowanie eksmisyjne.

Wstęp

odpowiedz-na-pozew-o-eksmisje-wzor-pdf-docSprawdź, jak bronić się przed eksmisją. Dowiedz się, jakich argumentów użyć w odpowiedzi na pozew oraz kiedy złożyć wniosek o przyznanie mieszkania socjalnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie odpowiedzi na pozew o eksmisję, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na pozew o eksmisję wzór

odpowiedz-na-pozew-o-eksmisje-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o eksmisję wzór

Eksmisja z mieszkania – najczęstsze powody

Aby sąd orzekł eksmisję, powód wykazać musi, że w sprawie występują przesłanki ściśle określone przepisami prawa.

W obecnym stanie prawnym eksmisja możliwa jest po wykazaniu, że:

 • doszło do rozwiązania umowy najmu – upłynął termin obowiązywania umowy najmu mieszkania, strony rozwiązały umowę za porozumieniem, umowa przestała obowiązywać z winy najemcy (opóźnienie w płatności poszczególnych rat czynszu)
 • konieczne jest przeprowadzenie rozbiórki lub remontu budynku, o czym najemca został poinformowany
 • główny najemca lokalu zmarł, a osoby wspólnie z nim zamieszkujące nie mogły wstąpić w stosunek najmu
 • osoba przebywająca w lokalu zajęła go bezprawnie i samowolnie (bez umowy najmu i innego tytułu prawnego)
 • współlokator swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (przemoc w rodzinie, nieporozumienia pomiędzy byłymi małżonkami).

Eksmisja z lokalu, kto może złożyć pozew?

Biorąc pod uwagę powody eksmisji, pozew złożyć może zarówno właściciel mieszkania/domu, jak i współwłaściciel, czy posiadacz samoistny.

Jednakże z praktyki sądowej wynika, że z pozwem o nakazanie opuszczenia mieszkania występują najczęściej właściciele po zakończeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego lub w trakcie trwania umowy na skutek niewłaściwego zachowania lokatora, który np. wykracza w sposób uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku bądź przeciwko małżonkowi, rozwiedzionemu małżonkowi lub innemu współlokatorowi tego samego lokalu, który swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Eksmisja z lokalu możliwa jest również na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do takich sytuacji dochodzi najczęściej z powodu nadużywania alkoholu, niewłaściwego prowadzenia się przez członka rodziny i stosowania przez niego przemocy fizycznej lub psychicznej. Z pozwem w takiej sytuacji wystąpić może zarówno współmałżonek, jak i rodzic, czy dziecko osoby nadużywającej swych praw.

W sprawach rodzinnych o eksmisję znaczenie może mieć zgromadzony przez organy ścigania materiał dowodowy np. notatki policyjne, niebieska karta.

Jak przygotować odpowiedź na pozew o eksmisję?

Wszczęcie postępowania o eksmisję prowadzi do zobowiązania pozwanych do wypowiedzenia się w sprawie poprzez złożenie odpowiedzi na pozew (wzór odpowiedzi pobierzesz u góry).

Odpowiedź na pozew powinna zostać złożona w terminie zakreślonym przez sąd. W piśmie zawrzeć należy oświadczenie, czy pozwany zgadza się z roszczeniem powoda.

Dodatkowo w treści odpowiedzi na pozew zawrzeć należy wszelkie argumenty mogące wpłynąć na decyzję sądu.

Pozwany powinien starać się podważyć istnienie przesłanek do orzeczenia eksmisji poprzez powołanie właściwych dowód np. z zeznań świadków, czy dokumentów.

Zajęcie stanowiska w sprawie i przygotowanie właściwego pisma może okazać się trudne, dlatego warto wykorzystać wzór odpowiedzi na pozew o eksmisję.

Jak uniknąć eksmisji z mieszkania komunalnego?

Jeśli w sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia przez sąd eksmisji i nie można ich podważyć, pozwany powinien na każdym etapie postępowania dążyć do zawarcia ugody ze stroną powodową.

W sytuacji, kiedy argumentem pozwu są zaległości czynszowe, należy starać się spłacić zadłużenie lub rozłożyć płatność na raty.

W sprawach rodzinnych warto dążyć do pojednania się, zawierając np. ugodę o poddanie się leczeniu terapeutycznemu lub zobowiązując się do opuszczenia lokalu mieszkalnego w określonym czasie.

Kiedy możliwe jest cofnięcie eksmisji?

Rezygnacja z eksmisji możliwa jest w każdym czasie. Strona powodowa na każdym etapie postępowania może złożyć oświadczenie o cofnięciu pozwu. Dodatkowo po otrzymaniu wyroku nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego i opuszczenie mieszkania powód może odstąpić od zaangażowania w eksmisję komornika.

Wstrzymanie egzekucji z mieszkania (wstrzymanie eksmisji) może nastąpić również, gdy pomiędzy stronami nie ma zgody – a pozwanym przysługuje prawo do mieszkania socjalnego.

Eksmisja na bruk nie jest możliwa w stosunku do:

 • kobiet w ciąży
 • osób małoletnich
 • bezrobotnych
 • emerytów, rencistów
 • osób niepełnosprawnych
 • ubezwłasnowolnionego oraz osoby, która nad nimi sprawuje opiekę i wspólnie z nimi mieszka,
 • obłożnie chorego.

Jak uzyskać lokal socjalny?

Jeśli sąd orzeknie o eksmisji, a więc konieczności wyprowadzki i opróżnienia lokalu, to wtedy osoba, która wytoczyła pozew o eksmisję, może zwrócić się do komornika o przeprowadzenie eksmisji, jeśli lokator mieszkania nie chce opuścić.

Orzekając eksmisję w wyroku, sąd zawiera wzmiankę o prawie do lokalu socjalnego. W takiej sytuacji nie jest możliwa eksmisja na bruk.

Co do zasady wyeksmitowany lokator może mieszkać w przedmiotowym mieszkaniu do czasu wskazania dla niego mieszkania zastępczego, czyli zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Obowiązek przydzielenia właściwego lokalu mieszkalnego (jeśli oczywiście zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego) spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze